hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử dân tộc 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử 10 Địa lí 10 Tin học 10 technology 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc với mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử hào hùng 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
lịch sử và Địa lí 7 Tin học 7 công nghệ 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
Chương 1 : Sự năng lượng điện li Chương 2: Nito - Photpho Chương 3: Cacbon - Silic Chương 4: Đại cưng cửng về chất hóa học hữu cơ
Trắc nghiệm hóa 11 tất cả đáp án và lời giải chi tiết 300 bài xích tập về axit nitric với muối nitrat có giải thuật

Câu hỏi 1 : Đốt cháy 10,08 gam Mg trong oxi 1 thời gian, thu được m gam các thành phần hỗn hợp rắn X. Kết hợp hết X trong dung dịch có HCl 0,9M và H2SO4 0,6M, thu được hỗn hợp Y chỉ chứa những muối có trọng lượng 3,825m gam. Mặt khác, tổng hợp hết 1,25m gam X trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được hỗn hợp Z cất 82,5 gam muối bột và tất cả hổn hợp khí T bao gồm N2 với 0,015 mol khí N2O. Số mol HNO3 bội phản ứng là 

A 1,23 molB 1,32 molC 1,42 molD 1,28 mol

Lời giải bỏ ra tiết:

+ (Yleft{ eginarrayln_Cl^ - = 0,9x\n_SO_4^2 - = 0,6x\n_Mg^2 + = 0,42endarray ight. o left{ eginarraylBTDT:0,9x + 2.0,6x = 2.0,42\BTKL:35,5.0,9x + 96.0,6x = 3,825m - 10,08endarray ight. o left{ eginarraylx = 0,4\m = 12endarray ight.)

Trong 1,25m gam bao gồm (left{ eginarrayln_MgO = frac1,25.(12 - 10,08)16 = 0,15\n_Mg = 1,25.0,42 - 0,15 = 0,375endarray ight.)

+ (eginarraylleft{ eginarraylBTKL:n_NH_4NO_3(Z) = fracm,_muoi(Z) - m_Mg(NO_3)_2M_NH_4NO_3 = frac82,5 - (0,15 + 0,375).14880 = 0,06\BT,e:n_N_2 = frac0,375.2 - 0,06.8 - 0,015.810 = 0,015endarray ight.\ o n_HNO_3 = 2n_Mg^2 + + 2n_N_2 + 2n_N_2O + 2n_NH_4NO_3 = 1,23molendarray)

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 2 : cho 4,32 gam Mg vào dung dịch tất cả hổn hợp NaNO3 và H2SO4, đun nhẹ cho đến lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X; 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có khối lượng 0,92 gam tất cả 2 khí ko màu tất cả một khí hóa nâu trong không khí và còn sót lại 2,04 gam hóa học rắn không tan. Cô cạn cẩn thận dung dịch X, thu được m gam muối bột khan. Quý hiếm của m là

A 18,27. B 14,90. C 14,86. D 15,75.

Bạn đang xem: Bài tập về hno3 có đáp án


Đáp án: B


Phương pháp giải:

1. Bảo toàn nguyên tố

2. Bảo toàn e

3. Bảo toàn điện tích


Lời giải bỏ ra tiết:

Khí là NO cùng H2, tính được nH2 = 0,01 mol với nNO = 0,03 mol => X không cất NO3- (do H+ dư sản xuất khí H2)

Sơ đồ dùng phản ứng:

 

(egingathered Mg:0,095mol + left egingathered NaNO_3 hfill \ H_2SO_4 hfill \ endgathered ight o Yleft egingathered Mg^2 + ;Na^ + hfill \ SO_4^2 - ;NH_4^ + hfill \ endgathered ight + left egingathered H_2 hfill \ NO hfill \ endgathered ight hfill \ + left{ egingathered BTe:2n_Mg = 2n_H_2 + 3n_NO + 8n_NH_4^ + hfill \ NTN:n_NO_3^ - = n_NO + n_NH_4^ + hfill \ BTDT:n_Na^ + = n_NO_3^ - hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered n_NH_4^ + = 0,01 hfill \ _Na^ + = n_NO_3^ - = 0,04 hfill \ endgathered ight. hfill \ + left{ egingathered BTDT, extdd,Y:n_SO_4^2 - = 0,12 hfill \ m_muoi,trong,X = m_Mg^2 + + m_Na^ + + m_NH_4^ + + m_SO_4^2 - = 14,9(g) hfill \ endgathered ight. hfill \ endgathered )

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 3 : kết hợp hết hỗn hợp kim loại (Mg, Al, Zn) trong hỗn hợp HNO3 loãng đầy đủ thu được hỗn hợp X và không tồn tại khí thoát ra. Cô cạn cảnh giác dung dịch X thu được m gam muối khan (trong đó oxi chiếm phần 61,364% về khối lượng). Nung m gam muối hạt khan đến khối lượng không đổi thu được 19,2g hóa học rắn. Giá trị của m sớm nhất với :

A 65 B 70 C 75D  80

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Bảo toàn e, Bảo toàn khối lượng

 


Lời giải chi tiết:

Vì KL + HNO3 không có khí bay ra => sản phẩm khử là NH4NO3

TQ : 2M(NO3)n ---> M2On + 2nNO2 + 0,5nO2

NH4NO3 ---> N2O + 2H2O

nO(X) = 0,61364m/16 (mol)

nNO3 = ne tđ + nNH4NO3 = 1/3nO(X) = 0,61364m/48 (mol) 

Ta gồm : ne tđ = 8nNH4NO3

=> ne tđ = 0,61364m/54 = nNO2 = 4nO2 ; nNH4NO3 = 0,61364m/432

=> nO2 = 0,61364m/216 (mol)

Bảo toàn khối lượng : mX - mrắn = mNH4NO3 + mNO2 + mO2

=> m – 19,2 = 80. 0,61364m/432 + 46. 0,61364m/54 + 32. 0,61364m/216

=> m = 70,4g

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 4 : cho 22,72 gam láo lếu hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 phản nghịch ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư, nhận được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc). Khối lượng muối nitrat sau phản nghịch ứng là:

A 29, 04 gam B  30,16 gam C 72,6 gam D 77,44 gam

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

Đáp án: D

Phương pháp : Quy đổi toàn bộ các oxit lúc đầu gồm Fe và O , sử dụng bảo toàn e với bảo toàn khối lượng.

Hướng dẫn giải:

n NO = 2,688 : 22,4 = 0,12 (mol)

Coi láo hợp ban sơ gồm Fe và O với số mol theo lần lượt là x; y mol

Ta có:

*
 

Khối lượng muối bột Fe(NO3)3 = 0,32 . 242= 77,44 (g)


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 5 : mang đến 8,4 gam bột Mg công dụng vừa đầy đủ với dung dịch HNO3 toàn diện thu được hỗn hợp Y với 2,24 lít khí NO duy nhất. Khối lượng muối tạo thành trong dng dịch Y là:

A 51,8 gam B 58 gam C 55,8 gam D 14,8 gam

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

Phương pháp : dùng bảo toàn e, n e (KL nhường) = n e (HNO3 nhận)

Hướng dẫn giải:

n Mg = 0,35 (mol) ; n NO = 0,1 (mol)

n NH4NO3 = ( 0,35.2 – 0,1.3 ): 8 = 0,05 (mol)

=>m MUỐI = mMg(NO3)2 + m NH4NO3 = 0,35. 148+ 0,05. 80 = 55, 8 (gam)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 6 : nhiệt phân không còn 1 muối hạt nitrat chiếm được rắn A và tất cả hổn hợp khí B. Mang lại A tác dụng với HCl thì thấy không có phản ứng xảy ra. Tỉ khối của hỗn hợp B đối với H2 là:

A 21,6 B 8C 124/3 D 62/3

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

A không công dụng với HCl → nhiệt phân muối bột sau Cu

 2M(NO3)n → 2M + 2nNO2 +nO2

=> hỗn hợp khí tất cả NO2 và O2 gồm tỉ lệ là 2 : 1

=> Mtb=(46.2+32.1)/3=124/3

=> d hh/H2 = 62/3

Đáp án: D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 7 : Nung 27,3 gam các thành phần hỗn hợp NaNO3, Cu(NO3)2 khan sinh ra tất cả hổn hợp khí A, dẫn tổng thể A vào 89,2 ml H2O thấy bao gồm 1,12 lít khí (đktc) không xẩy ra nước hấp thụ. Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành thành là bao nhiêu? (Coi độ rã của O2 nội địa không đáng kể)

A 12,6% B 12,21% C 20% D 13,6%

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án: A

Nhận xét: Tỉ lệ NO2: O2 hấp thụ vào nước là 4:1 bằng với tỉ lệ sinh ra vày Cu(NO3)2 nhiệt phân

=> 1,12 lít khí không hấp thụ là O2 do NaNO3 nhiệt phân ra.

 

$$eqalign và n_O_2(do m NaNO_3) = 0,05 = > n_NaNO_3 = 2n_O_2 = 0,1 cr & = > n_Cu(NO_3)_2 = 27,3 - 0,1.85 over 188 = 0,1 = > n_NO_2 = 0,2 m ; mn_O_2 = m 0,05; m n_HNO_3 = 0,2 cr và = > m_ mdd = m_O_2P m + m_NO_2 + m_H_2O = m 0,05.32 + 0,2.46 + 89,2.1 m = m 100(g) cr và C\% HNO_3 = m <(0,2.63):100>.100\% m = m 12,6(\% ) cr $$


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 8 : Hòa tan trọn vẹn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X có N2; N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Quý hiếm của m là

A 0,81 gam.B 3,24 gam.C 19,44 gam.D 21,6 gam.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

HS xét 2 ngôi trường hợp: 

*TH1: Không chế tác muối NH4NO3

*TH2: sinh sản muối NH4NO3


Lời giải chi tiết:

nhh khí = 0,24 (mol); Mhh khí = 18.2 = 36

Đặt nN2 = a (mol); nN2O = b (mol)

Ta bao gồm hệ phương trình: (left{ eginarrayln_khi = a + b = 0,24\m_khi = 28 ma + 44b = 0,24.36endarray ight. o a = b = 0,12)

*TH1: Không tạo nên muối NH4NO3

Áp dụng bảo toàn e: (n_Al = frac10n_N_2 + 8n_N_2O3 = frac10.0,12 + 8.0,123 = 0,72left( mol ight))

→ m = 0,72.27 = 19,44 gam

→ mmuối = 8m = 155,52 gam

Bảo toàn Al → nAl(NO3)3 = nAl = 0,72 mol → mAl(NO3)3 = 153,36g ≠ 155,52g (loại)

*TH2: tạo nên muối NH4NO3

Đặt nAl = x (mol); n NH4NO3 = y (mol)

+ Áp dụng bảo toàn e: 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3

→ 3x = 10.0,12 + 8.0,12 + 8y (1)

+ mmuối = 8m → 213x + 80y = 8.27x (2)

Giải hệ (1) (2) được x = 0,8 và y = 0,03

Vậy m = 27x = 21,6 gam

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 9 : Khi mang đến 5,4 gam sắt kẽm kim loại Al tính năng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch A chứa 45,0 gam muối. Số mol khí bay ra ít nhất trong thử nghiệm là bao nhiêu?

A 0,036 (mol).B 0,018 (mol).C 0,015 (mol).D 0,056 (mol).

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron.


Lời giải chi tiết:

BTNT "Al": nAl(NO3)3 = nAl = 5,4/27 = 0,2 mol

Mặt khác: mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3 => mNH4NO3 = 45 - 0,2.213 = 2,4 gam

=> nNH4NO3 = 0,03 mol

Bảo toàn electron: 3nAl = 8nNH4NO3 + e.n Khí => 3.0,2 = 8.0,03 + e.n Khí => e.n Khí = 0,36 mol

Khi e lớn số 1 thì nKhí nhỏ nhất. Vậy số mol khí nhỏ tuổi nhất khi e = 10

=> nN2 = 0,36 : 10 = 0,036 mol

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 10 : Khi đến 9,45 gam sắt kẽm kim loại Al công dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch A chứa 78,55 gam muối. Thể tích khí (đktc) bay ra ít nhất trong thể nghiệm là bao nhiêu?

A 2,352 lít.B 1,820 lít.C 1,456 lít.D 1,120 lít.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron.


Lời giải bỏ ra tiết:

BTNT "Al": nAl(NO3)3 = nAl = 9,45/27 = 0,35 mol

Mặt khác: mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3 => mNH4NO3 = 78,55 - 0,35.213 = 4 gam

=> nNH4NO3 = 0,05 mol

Bảo toàn electron: 3nAl = 8nNH4NO3 + e.n Khí => 3.0,35 = 8.0,05 + e.n Khí => e.n Khí = 0,65 mol

Khi e lớn số 1 thì nKhí nhỏ dại nhất. Vậy số mol khí nhỏ dại nhất lúc e = 10

=> nN2 = 0,65 : 10 = 0,065 mol => VN2 = 1,456 lít.

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 11 : tổ hợp hết 30 gam rắn tất cả Mg, MgO, MgCO3 vào HNO3 thấy có 2,15 mol HNO3 bội phản ứng. Sau phản bội ứng chiếm được 4,48 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí NO, CO2 gồm tỉ đối với H2 là 18,5 cùng dung dịch X đựng m gam muối. Quý hiếm của m là

A 134,80 B 143,20 C 153,84D 149,84

Đáp án: B


Phương pháp giải:

1. Bảo toàn nguyên tố

2. Bảo toàn e

3. Bảo toàn năng lượng điện tích


Lời giải đưa ra tiết:

(egingathered + left{ egingathered n_NO + n_CO_2 = 0,2 hfill \ 30n_NO + 44n_CO_2 = 0,2.18,5.2 = 7,4 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered n_NO = 0,1 hfill \ n_CO_2 = 0,1 hfill \ endgathered ight. o n_MgCO_3 = 0,1 hfill \ + So,do,phan,ung: hfill \ underbrace left egingathered Mg,MgO hfill \ MgCO_3 hfill \ endgathered ight\_hon,hop,X + underbrace HNO_3_2,15mol o underbrace left egingathered Mg^2 + ;NH_4^ + hfill \ NO_3^ - hfill \ endgathered ight\_ extdd,Yleft egingathered NO hfill \ CO_2 hfill \ endgathered ight hfill \ + left{ egingathered n_Mg = a hfill \ n_MgO = b hfill \ endgathered ight.;left{ egingathered n_NH_4^ + = x hfill \ BTNT,N:n_NO_3^ - (Y) = 2,05 - x hfill \ endgathered ight. hfill \ + left{ egingathered BTe:2a = 8x + 0,1.3 hfill \ BTDT,trong,Y:2(a + b + 0,1) + x = 2,05 - x hfill \ m_X = 24a + 40b + 0,1.84 = 30 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered a = 0,65 hfill \ b = 0,15 hfill \ x = 0,125 hfill \ endgathered ight. hfill \ o m_muoi,trong,Y = 143,2(g) hfill \ endgathered )

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : cho 5 gam bột Mg vào dung dịch các thành phần hỗn hợp KNO3 với H2SO4, đun nhẹ, trong đk thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp A cất m gam muối; 1,792 lít các thành phần hỗn hợp khí B (đktc) bao gồm hai khí ko màu, trong số ấy có một khí hóa nâu không tính không khí và còn lại 0,44 gam chất rắn ko tan. Biết tỉ khối tương đối của B đối với H2 là 11,5. Quý hiếm của m là:

A 31,08 B 29,34. C 27,96. D 36,04.

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Khí B tất cả NO ( 0,06 mol ) với H2 ( 0,02 mol ) ; nMg pư = 0,19 mol

Theo định lý lẽ bảo toàn electron : nNH4+ = (0,19.2 – 0,06.3 - 0,02.2)/8 = 0,02 mol

Do chế tạo ra H2 nên NO3- hết buộc phải : nKNO3 = 0,06 + 0,02 = 0,08 mol

Dung dịch A chứa : Mg2+( 0,19 mol) ; K+ (0,08 mol); NH4+ ( 0,02 mol ) và SO42- ( 0,24 mol )

=> m = 31,08 gam

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 13 : Hòa tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp Al với Mg vào V ml hỗn hợp HNO3 2,5 M. Xong phản ứng thu được hỗn hợp X ( không cất muối amoni) cùng 0,084 mol tất cả hổn hợp khí bao gồm N2 cùng N2O có tỉ khối đối với oxi là 31:24. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa trở thành thiên theo đồ vật thị hình vẽ dưới đây:

*
 

Giá trị của m với V lần lượt là

A 6,36 với 378,2.B 7,8 cùng 950. C 8,85 cùng 250.D  7,5 cùng 387,2.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố

Bảo toàn electron


Lời giải đưa ra tiết:

Theo nguyên tắc đường chéo tính được N2 :0,014 mol với N2O : 0,07 mol

Đặt nAl = x mol nMg= y mol

Dd X có dư HNO3 cần Al với Mg bội phản ứng hết

Al → Al+3 + 3e Mg → Mg+2 + 2e

2N+5 + 10e → N2 2N+5 + 8e → 2N+1

Bảo toàn e thì 3x + 2y = 0,014.10 +0,07.8=0,7

Cho NaOH vào NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O → HNO3 dư :0,1 mol

tại thể tích NaOH là 0,4125 lít thì kết tủa qua vị trí cực to → Al(OH)3 bị hòa tan một phần

2OH- + Mg2+ → Mg(OH)2

3OH- + Al3+ → Al(OH)3

Al(OH)3 + OH- → AlO2- +H2O

Kết tủa bao gồm Mg(OH)2 : y mol, Al(OH)3 : x-z mol( giả sử z mol Al(OH)3 bị hòa tan)

Ta có

17,45=58y+78(x-z)=m↓

2y + 3x + z =(0,4125-0,05).2=nNaOH

→ x= 0,1 mol ; y=0,2 mol; z=0,025 mol

→ m= 27x + 24y=7,5

Bảo toàn N trong phản ứng X + HNO3 có

nHNO3 = 3x + 2y + 2nN2 + 2nN2O + nHNO3 dư = 0,968 → V=0,3872

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : mang lại 21,6 gam bột Mg tan không còn trong dung dịch hỗn hợp tất cả NaNO3 với NaHSO4 thu được hỗn hợp X chỉ cất m gam láo lếu hợp những muối trung hòa - nhân chính và 5,6 lít tất cả hổn hợp khí Y gồm N2O và H2 (tỉ khối của Y đối với H2 là 13,6). Cực hiếm gần nhất của m là

A 240. B 288. C 292. D 285.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Bảo toàn khối lượng

Bảo toàn nguyên tố

Bảo toàn điện tích

Tính cân nặng muối theo trọng lượng ion khiến cho muối


Lời giải đưa ra tiết:

Theo luật lệ đường chéo cánh tính được Y tất cả 0,15 mol N2O cùng 0,1 mol H2

nMg=0,9 mol

Vì phản nghịch ứng sinh sản cả H2 đề xuất NO3 không còn trong hỗn hợp thu được X

Ta bao gồm Mg → Mg+2 +2e

2N+5 + 8e → 2N+1

2H+1 +2 e→H2

Ta có 2nMg > 8nN2O + 2nH2 → phản nghịch ứng sinh sản thêm NH4+

N+5 + 8e → N-3

Bảo toàn e ta có nNH4 = (0,9.2 – 0,15.8-0,1.2) : 8 = 0,05 mol

Bảo toàn N ta có

nNaNO3 = 2nN2O + nNH4 = 2.0,15+0,05=0.35 mol

Đặt số mol của NaHSO4 ban đầu là x mol

Dd sau bội nghịch ứng có Mg2+ : 0,9 mol, Na+ : (x+0,35)mol ; NH4+ : 0,05 mol và SO42- : x mol

Bảo toàn năng lượng điện ta gồm 0,9.2 + x +0,35 + 0,05 = 2x → x=2,2 mol

Khối lượng muối hạt trong dd X là

mmuối = mMg + mNa + mNH4+mSO4 = 292,35 g

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : hỗn hợp X tất cả Mg, Fe, Fe3O4 và CuO, trong số đó oxi chiếm phần 20% khối lượng. Mang lại a gam hỗn hợp X tan không còn vào hỗn hợp Y gồm H2SO4 1,32M và NaNO3 0,8M, thu được hỗn hợp Z chứa b gam những chất tan phần nhiều là muối trung hòa và 1,792 lít khí NO ( sống đktc). Dung dịch Z bội phản ứng với hỗn hợp KOH dư thấy tất cả 68,32 gam KOH bội nghịch ứng hết. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và 183a = 50b. Gía trị của b gần nhất với giá trị nào sau đây?

A 120,00. B 118,00. C 115,00. D 117,00.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố, bảo toàn điện tích


Lời giải đưa ra tiết:

Đặt x làm thể tích dung dịch Y và y là số mol NH4+

Quy đổi tất cả hổn hợp thành kim loại ( chiếm 80%) cùng oxi ( chiếm 20%)

Trong X: mKL = 0,8a ; mO = 0,2 a

=> nH+ = 4nNO +10nNH4+

=> 4 . 0,08 +10y + 2 . (0,2a :16) = 2 . 1,32x (1)

Bảo toàn N: nNO3− trong Z = 0,8x − 0,08 − y

=> mmuối= 0,8a + 18y + 23x + 62 . (0,8x − 0,08 - y) + 96 . 1,32x =3,66a(2)

→ -2,86a - 44y + 199,32 x = 4,96

Khi KOH phản bội ứng cùng với X thì thành phầm chứa:

1,22 mol K+; 0,8x mol Na+ ; 1,32x mol SO42-, (0,8x − 0,08 − y) mol NO3-

Bảo toàn năng lượng điện tích: nK++ nNa+ =2nSO4 2- +nNO3−

=>1,22 + 0,8x =1,32x . 2 + 0,8x − 0,08 − y(3)

Từ đó tính được a =32,78 → b=120

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 : Để hòa tan trọn vẹn 19,225 gam tất cả hổn hợp X tất cả Mg, Zn đề xuất dùng hoàn toản 800ml dung dịch HNO3 1,5M. Sau thời điểm phản ứng hoàn thành thu được dung dịch Y cùng 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí A có N2, N2O, NO, NO2 (trong đó số mol của N2O cùng NO2 bằng nhau) bao gồm tỉ khối so với H2 là 14,5. Phần trăm về cân nặng của Mg vào X là

A 62,55 B 90,58 C 37,45 D 9,42

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

nH2O = nNO2 => ghép khí: N2O + NO2 = N2O3 = 3NO => quy A về N2 và NO.

Đặt nN2 = x mol; nNO = y mol ⇒ x + y = 0,1 mol với mhh khí = 28x + 30y = 0,1 × 14,5 × 2

=> giải ra: x = y = 0,05 mol. Hai kim loại Mg, Zn → chú ý có muối amoni!

Ta có: nHNO3 = 10nNH4+ + 12nN2 + 4nNO => nNH4+ = 0,04 mol.

Gọi số mol Mg là a và Zn là b => 24a + 65b = 19,225;

Lại theo bảo toàn electron: 2a + 2b = 0,04 . 8 + 0,05 . 10 + 0,05 . 3

=> giải ra: a = 0,3 mol; b = 0,185 mol => %mMg = <(0,3 . 24 ): 19,225> . 100% = 37,45%

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 17 : đến 7,2 gam bột Mg tan hết trong dung dịch tất cả hổn hợp HCl (dư) với KNO3 thu được hỗn hợp X cất m gam muối với 2,688 lít khí Y (đktc) tất cả N2 với H2 có cân nặng 0,76 gam. Cực hiếm của m là:

A 34,68. B 19,87. C 24,03. D 36,48.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phương pháp:

Bảo toàn electron

Hướng dẫn giải:

nMg = 7,2: 24 = 0,3 (mol); nY = 2,688: 22,4 = 0,12 (mol)

Gọi nN2 = x (mol); nH2 = y (mol)

Ta có: 

(left{ matrix mx m + y = 0,12 cr m28x + 2y = 0,76 cr ight. m = > ,,,,left{matrix mx ,, m = 0,02 (mol) cr my = 0,1 (mol) cr ight.)

Ta thấy ne( khí nhận) = 0,02. 10 + 0,1.2 = 0,4 e (nhường của Mg) = 0,3. 2= 0,6

=> sản xuất muối NH4+

nNH4+ = ( 0,3.2 – 0,02.10 – 0,1.2)/8 = 0,025 (mol)

m muối hạt = mMgCl2 + m NH4Cl + m­KCl

= 0,3. 95 + 0,025. 53,5 + ( 0,02.2+ 0,025). 74,5 = 34,68(g)

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 18 : mang lại 9,6 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Mg với Fe3O4 vào 300 ml dung dịch HNO3 2M, thu được hỗn hợp Y với 0,896 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp N2O và NO bao gồm tỉ khối đối với hiđro là 16,75. Trung hòa Y đề xuất dùng 40 ml NaOH 1M thu được hỗn hợp Z, cô cạn Z nhận được m gam muối khan. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn và lúc cô cạn muối không xẩy ra nhiệt phân. Quý giá m là

A 42,26 B 19,76 C 28,46 D 72,45

Đáp án: A


Phương pháp giải:

1. Bảo toàn e

2. Bảo toàn điện tích


Lời giải bỏ ra tiết:

+ Y cất HNO3 dư đề xuất Y không cất Fe2+

(left{ egingathered n_NO + n_N_2O = 0,04 hfill \ 30n_NO + 44n_N_2O = 0,04.16,75.2 = 1,34 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered n_NO = 0,03 hfill \ n_N_2O = 0,01 hfill \ endgathered ight.)

+ Sơ trang bị phản ứng:

 

(egingathered Xleft egingathered Mg hfill \ Fe_3O_4 hfill \ endgathered ight\xrightarrow + HNO3:0,6,molleft| egingathered o left egingathered NO hfill \ N_2O hfill \ endgathered ight hfill \ o Yleft egingathered Mg^2 + ,Fe^3 + hfill \ NH_4^ + ,NO_3^ - hfill \ H^ + hfill \ endgathered ight\xrightarrow + NaOH(trung,hoa)Zleft egingathered Mg^2 + ,Fe^3 + hfill \ NH_4^ + ,NO_3^ - hfill \ Na^ + hfill \ endgathered ight hfill \ endgathered ight. hfill \ hfill \ endgathered )

(left{ egingathered n_Mg = x hfill \ n_Fe_3O_4 = y hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered n_Mg^2 + = x hfill \ n_Fe^3 + = 3y hfill \ endgathered ight.;left{ egingathered n_NH_4^ + = z hfill \ BTN:n_NO_3^ - (Z) = 0,55 - z hfill \ endgathered ight.)

(egingathered left{ egingathered m_X = 24x + 232y = 9,6 hfill \ BT,e:2x + y = 0,03.3 + 0,01.8 + 8z hfill \ BTDT, extdd,Z:2x + 9y + z + 0,04 = 0,55 - z hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered x = 0,11 hfill \ y = 0,03 hfill \ z = 0,01 hfill \ endgathered ight. hfill \ o m_muoi,trong,Z = m_Fe^3 + + m_Mg^2 + + m_NH_4^ + + m_Na^ + + m_NO_3^ - = 42,26(g) hfill \ endgathered )

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : Hòa tan trọn vẹn 4,8 gam kim loại M (biết M chỉ tất cả một hóa trị duy nhất) vào dung dịch axit HNO3 dư, thu được hỗn hợp A. Chia A thành 2 phần bằng nhau.

- Phần 1: cho chức năng với NaOH dư được kết tủa B. Nung B đến cân nặng không đổi thu được 4,0 gam oxit kim loại.

- Phần 2: cô cạn sinh sống điều kiện phù hợp thu được 25,6 gam một muối X duy nhất. Muối hạt X có công thức phân tử là

A Mg(NO3)2.nH2O.B Mg(NO3)2.2H2O. C Cu(NO3)2. D Mg(NO3)2.6H2O.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Phương pháp : Bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố


Lời giải chi tiết:

 

Lời giải :

Gọi hóa trị của kim loại là n (1 ; 2 ; 3), cân nặng mol là a (g)

Gọi số mol muối từng phần là x. Ta có số mol kim loại thuở đầu là 2x

Có : 2ax = 4,8 đề nghị ax = 2,4 (1)

Nếu muối tạo ra thành chỉ nên M(NO3)n thì ta có : (a + 62n)x = 25,6 (2)

Từ (1) cùng (2) => x = (25,6 – 2,4)/(62n) = 0,187/n

Mặt khác , số mol oxit nhận được là x/2

=> (2a + 16n).x/2 = 4 (3)

Từ (1) và (3) => x = (4 – 2,4)/(16n) = 0,1/n.

2 cực hiếm x không bởi nhau. Do vậy muối bắt buộc là muối ngậm nước.

Xem thêm: Câu 1, 2, 3, 4 Trang 81 Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 81 82 Chính Xác

Đặt bí quyết muối là M(NO3)n.mH2O

Khối lượng muối mỗi phần là (a + 62n + 18m)x = 25,6 (4)

Kết vừa lòng (1), (3), (4) ta có hệ sau :

ax = 2,4

(2a + 16n).x/2 = 4

(a + 62n + 18m)x = 25,6

=> nx = 0,2 ; mx = 0,6

=> a/n = 12. Nắm n = 1, 2, 3 ta được a = 24g => Mg

Thay n = 2 => x = 0,1 ; cho nên m = 6

Vậy M là Mg với muối là Mg(NO3)2.6H2O

Đáp án D

 


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 20 : Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, nhận được 5,376 lít(đktc) tất cả hổn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch đựng 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Quý hiếm của m là:

A 29,16 gam.B 21,6 gam.C 18,9 gam.D 17,28 gam.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Tìm số mol từng khí N2; N2O phụ thuộc quy tắc đường chéo

Giả sử trong hỗn hợp thu được chứa muối NH4NO3

Đặt mol Al = a (mol) ; nNH4NO3 = b (mol)

Ta bao gồm hệ phương trình sau:

(eginarraylleft{ eginarraylBT:e o 3n_Al = 10n_N_2 + 8n_N_2O + 8n_NH_4NO_3\fracm_Alm_Al(NO3)3 + m_NH_4NO_3 = fracm8m = frac18endarray ight.\ Rightarrow left{ eginarrayl3a - 8b = 2,16\3a - 80b = 0endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayla = ?\b = ?endarray ight.endarray)

=> m = mAl = 27a = ? (g)


Lời giải bỏ ra tiết:

nhh X = 5,376 :22,4 = 0,24 (mol)

MX = 18.2 = 36 (g/mol)

*

( Rightarrow fracn_N_2n_N_2O = frac88 = frac11 = frac0,120,12)

Gọi nAl = a (mol)

Giả sử vào dd gồm chứa muối bột NH4NO3: b (mol)

(eginarraylleft{ eginarraylBT:e o 3n_Al = 10n_N_2 + 8n_N_2O + 8n_NH_4NO_3\fracm_Alm_Al(NO3)3 + m_NH_4NO_3 = fracm8m = frac18endarray ight.\ Rightarrow left{ eginarrayl3a = 10.0,12 + 8.0,12 + 8b\frac27a213a + 80b = frac18endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl3a - 8b = 2,16\3a - 80b = 0endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayla = 0,8\b = 0,03endarray ight.endarray)