Các chúng ta hẳn vẫn biết, vào tiếngViệtcũng gồm có từ được dùng để liên kết những từ, cụm từ, mệnh đề...với nhau ví như và, cho...thì giờ đồng hồ Anh cũng không ngoại lệ. Bạn cần để ý đến liên tự này để câu được mượt mà, rất đầy đủ và gắn skeets.

Bạn đang xem: Bài tập về liên từ

Bài học dưới đây sẽ giúp bạn có tác dụng quen với liên từ bỏ cùng bài xích tập để thực hành - nhớ thọ hơn.

Xem lại bài học cũ:

I. LIÊN TỪ LÀ GÌ?

Liên từ bỏ là tự vựng thực hiện để liên kết 2 từ, cụm từ hoặc mệnh đề lại với nhau.

Cùng xem video:

Cóba loại liên từ thông dụng như dưới đây.

1. Liên từkết hợp

Đây là hầu hết liên từ dùng để làm nối từ bỏ loạihay cụm từ/nhóm từ thuộc một các loại và cũng hoàn toàn có thể là hầu hết mệnh đề đồng cấp nhau cùng với nhau.

Ví dụ liên từ dùng làm nốidanh từ bỏ - danh từ, cồn từ - rượu cồn từ ....Trong trường hòa hợp dùng cho những mệnh đề thì trước liên từ bao gồm thêm lốt phẩy.

Danh sách những liên từ kết hợp phổ biến:

- for (vì, cho)

- và (và)

- nor (không)

- but (nhưng)

- or (hoặc)

- yet (nhưng)

E.g:

- You & I have the same bag: các bạn và tôi có chiếc túi giống như nhau

- I likethis phonebutI don"t have enough money khổng lồ buy it : Tôi thích dế yêu này tuy thế tôi không có đủ tiền download nó.

2. Tương liên từ

Tương liên tự mà chúng ta hay gặp mặt là kiểu gồm hai từ trở lên trên như both...and. Đây là liên từ bỏ được tạo thành thành vì chưng sự phối hợp của liên từ cùng từ khác.

Tương liên từ bỏ được dùng để liên kết các cụm từ xuất xắc mệnh đề với tác dụng tương đương, đồng cấp nhau về khía cạnh ngữ pháp.

Các tương liên trường đoản cú mà các bạn hay gặp:

- either...or (hoặc cái này hoặc mẫu kia)

- neither...nor (không tính năng này cũng không dòng kia)

- not only...but also (không những…mà còn)

- both...and (cả đặc điểm này và mẫu kia)

- no sooner … than (ngay khi…thì…)

E.g:

- I lượt thích neither pork norlamb:Tôi không đam mê thịt lợn cùng thịt bò.

- He not only handsome but also gentle: Anh ấy không chỉ là đẹp trai ngoài ra hiền lành.

3. Liên từ phụ thuộc

Đây là các loại liên từ dùng để làm nối một trong những nhóm từ hay mệnh đề có công dụng khác nhau, có links chính phụ cùng với nhau.

Các liên từ dựa vào bạn tuyệt gặp:

- as long as (miễn là)

- as soon as (ngay khi)

- in order that (để)

- so (bởi vậy)

- if (nếu)

- even if (kể cả nếu)

- unless (trừ khi)

- until (cho mang lại khi)

- when (khi)

- where (ở đâu)

- whether (có khi)

- while (trong khi)

- Because(Bởi vì)

E.g:

-Nobody could hear herbecause she spoke too quietly: ko aicó thể nghe đượcbởi vày cô ấy nói quá nhanh

-I leave the tiệc nhỏ because my dad điện thoại tư vấn me: Tôi tránh khỏi bữa tiệc bởibố tôi call cho tôi.

Như chúng ta đã thấy, liên từ cũng giống như như các từ links trong tiếng Việt của bọn chúng ta. Hãy ghi lưu giữ để hoàn thành ngữ pháp IELTS của mình, ứng dụng cho những bài thi công dụng nhé.

Lưu ý: Liên từ và giới từ

Bạn vẫn thấy một số trong những liên từ nhờ vào và giới từ giống nhau như:

Because -Because ofWhile -DuringAlthough -Despite/ Despite of

Vậy làm ráng nào để biệt lập và điền đúng loại từ? chúng ta hãy nhớ đến giải pháp dùng của liên từ cùng giới từ. Bạn sẽ thấy:

- Liên từ+cụm từ/mệnh đề

- Giới tự + một danh từ bỏ hoặc ngữ danh từ.

Một ví dụ như sau:

- They go homeduring the rain. (Họ về nhàsuốt lúc mưa.) - the rain là mạo từ bỏ + danh từ

- They go homewhile it rain. (Họ về nhàtrong lúc trời mưa.)- it rain : mệnh đề

Vì cố hãy lưu giữ cách thực hiện để kị bị không nên lầm khi sử dụng cho từng câu ngữ pháp nhé!

Và hiện thời là bài bác tập để bạn thực hành thực tế đây.

*

II.BÀI TẬP

Exercise 1: Chọn đáp án đúng nhất điền vào khu vực trống sinh hoạt mỗi câu sau.

1. He got wet_______ he forgot his umbrella.A. Because of B. Because C. But D. And

2. He stops working _______ heavy raining.A. In spite of B. Although C. Despite D. Because of

3. They have a lot of difficulties in their life _______ their poverty.A. In spite of B. Although C. Because D. Because of

4. Tom wakes his parents up_______ playing the guitar very softly.A. Because B. In spite of C. Because of D. Although

5. Nobody could hear her_______ she spoke too quietly.A. Although B. Because C. Because of D. In spite of

6. We decided to leave early _______the các buổi tiệc nhỏ was boring.A. Although B. Despite C. Because D. Because of

7. Many people believe him__________ he often tells a lie.A. Because B. In spite of C. Although D. Because of

8. _______she was very hard working; she hardly earned enough to lớn feed her family.A. In spite of B. Because C. Because of D. Although

9. _______her absence from class yesterday, she couldn’t understand the lesson.A. Although B. In spite of C. Because of D. Because

10. ______her poorness, she feels happy.A. Although B. Because C. If D. In spite of

Exercise 2: Điền một liên từ phù hợp vào vị trí trống để chế tạo ra thành một bài IELTS Speaking Part 2 trả chỉnh.

The person that I gave it lớn was a very good friend of mine at the time. His name was Kaliya (1)__________ he came from India. I knew him (2)_________ we studied together at a language school in Cambridge. (3)____________ we were from different backgrounds và cultures, we got on really well và we had the same sense of humor (4)___________ we became very good friends.

The present was a picture that had been painted of the River Cam in Cambridge. It was not so big - maybe around 10 inches by 14 inches, but it was very beautiful. It came in a gold plated frame and the picture had been drawn by a particularly well-known Cambridge artist. It had been signed by this person as well.

It’s the first time I have given this person a present, and I guess it’s quite different from presents (5)_________ I have given to lớn other people before – I don’t recall ever giving someone a picture actually. If I’m buying for family then I’ll usually buy clothes or maybe some jewelry if it is a special occasion. Normally when I’ve bought something for friends it’s something more jokey so we can have a laugh about it, nothing that serious.

The reason (6)_________ I decided khổng lồ give this particular gift is because we had spent a lot of time together in Cambridge & we had had some really fun times punting on the River Cam – that’s obviously why I thought this was an appropriate present. We used khổng lồ go punting at least once a week, sometimes a couple of times. On one occasion there was a group of about ten of us that went down there, và we spent the whole day sitting by the river in the sun (7)__________ as usual we went on a boat trip together. We all have a lot of photos khổng lồ remind us of this great day.

So my friend, Kaaliya, is the person that I gave a present to & this was because I felt it would always remind him of the fun times that we had & also of Cambridge.

Exercise 3: từng câu sau cất một lỗi sai, hãy tìm với sửa chúng.

1. Because of feeling very tired, John couldn’t sleep.

2. Though Tom was ill, he couldn’t take part in his little sister’s birthday party.

3. Before she was washing the dishes, her parents came home.

4. “Bring an umbrella with you although it rains”, my mom told me.

5. I had to wait for him in front of his house because of 9 p.m.

6. That was the reason when they didn’t want lớn come back khổng lồ their hometown.

7. I am sure they are going khổng lồ succeed so their difficulties.

Xem thêm: Biên Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Doc, Bản Tự Kiểm Điểm Dành Cho Cá Nhân

ĐÁP ÁN

Exercise 1

1B 2 chiều 3D 4B 5B 6C 7C 8D 9C 10D

Exercise 2

1. And2. Because/ as/ since3. Though/ Although4. So5. That6. Why7. And

Exercise 3

1. Because of => In spite of2. Though => Because3. Before => While4. Although => in case5. Because of => until6. When => why7. So => despite/ in spite of

Chúng ta đã ngừng bài học về liên trường đoản cú rồi? bạn làm bài xích tập cầm cố nào? Hãy cmt ví như còn ngẫu nhiên điều gì thắc mắc, đề nghị giải đáp ngay bên dưới nhé! Đừng quên chăm chú đến liên từ khi tham gia học tập nhé! Từ kỹ năng nền này, các bạn bước vàoluyện thi IELTSsẽ tiện lợi hơn đấy.