... Soft A in B on C at D for 28 The tiệc ngọt which we went wasn"t very enjoyable A in B on C at D lớn 29 The flight which we wanted to travel was fully booked A in B on C at D for 30 She is the most ... That D it 38 Ten people applied for the job, none of were suitable A who B whom C them D that 39 Jill isn"t on the phone, makes it difficult to tương tác her A which B that C who D it 40 Bod is ... Where C that D this 48 That is the place the accident occurred A where B which C on which D that 49 The boys …………… tennis over there are my new neighbor A who plays B playing C that playing D are...

Bạn đang xem: Bài tập về mệnh đề quan hệ lớp 9


*

... Which is in quang đãng ninh has the chance khổng lồ be one of the natural wonders of the word now 17 You should thank the woman , whom you got the present from her Part C : Rút gọn mệnh đề quan tiền hệ thực hiện ... Who joins the interview ? * chuyển non-defining clauses ( Ving , Vto , V3 clauses ) lịch sự mệnh đề quan hệ : 31 Neil Armstrong was the first person khổng lồ set foot on the moon 32 The road joining ... Ha Long is in the north of Vietnam 22 My father is an doctor He has gone khổng lồ abroad 23 Ms Kim Anh will be our History teacher next semester You talked with her yesterday 24 The watch belongs...
*

... Launched B lifted off C phối foot D sent 13 The Great Wall of đài loan trung quốc is considered one of the greatest _ wonders in the world A man-done B hand-done C man-made D hand-made 14 I apologized lớn the ... About him The film is fantastic They are talking about it 10 She’s the nurse We gave the flowers khổng lồ her 11* We are speaking to the man The man was our new history teacher 12 The teacher is ... Using : where , where , when or which Manchester is the largest thành phố in USA My brother lives there I’ve recently gone back khổng lồ the town I was born in the town vày you know the name of the hotel...
*

... Eg: She had something that she had khổng lồ  She had something to lớn * Lược vứt đại từ quan tiền hệ khi: MDQH xác minh + đại trường đoản cú quan tiền hệ làm tân ngữ + giới tù nhân đứng trước Eg: I lượt thích the kim cương ring which Mary ... Is Mrs Jones, who helped me last week * Note: Không cần sử dụng “THAT” MDQH không xác định III Đại từ bỏ quan hệ bao gồm giới từ kèm: (WHOM/WHICH) * trong MDQH, đại từ quốc hội làm tân ngữ giới từ bỏ ta để giới từ bỏ lên ... On thi TNPTTH MDQH không xác định:là mệnh đề không cần thiết danh từ xẻ nghĩa xác định, câu đủ nghĩa - Được chia cách với MD bắng vết phẩy...
*

... Cụm từ mệnh đề mục đích Mệnh đề: so that / in order that + S + will / can / would /could + V : để làm Cụm từ : to / so as to lớn / in order lớn + V : hoàn thành câu sau sử dụng cụm từ tuyệt mệnh đề mục ... Mother _ she arrives + “but và however”: mà, nhiên; “but = yet” A who B when C what D where bài tập 1: xong câu sau cùng với “ but, so, therefore, however” My friend is a doctor _ medical ... Goalkeeper, _ I want to be ready treatment A whose B who C whom D that GV: Nguyễn Ngọc Minh Lý BÀI TẬP NGỮ PHÁP One of my friends advised me _ khổng lồ an American dinner without bringing anything...
*

... Page 21 RELATIVE CLAUSE EXERCISES Reduced relative clauses Rút gọn mệnh đề quan tiền hệ sử dụng Ving, V Vto 279 Neil Armstrong was the first man who walked on the moon  ... Interview?  đưa non-defining clauses ( Ving, Vto, V clauses ) sang trọng mệnh đề quan tiền hệ : 309 Neil Armstrong was the first person to set foot on the moon  ...
... Operate without the programmes, are often called software A which B that C in which D with which ĐÁP ÁN B; B; D; B; B; C; B; B; B; 10 C; 11 B; 12 B; 13 D; 14 B; 15 C; 16 C; 17 D; 18 D; 19 B; 20...
... Cause toothache if they have too much everyday ………………………………………………………………………………… ……………………… 18 Mr quang is a famous chef cook His food can be enjoyed all over the world …………………………………………………………………………………...
... Relative Pronouns – thử nghiệm number 13 ) That is the woman complained about the room service 14 ) This is the park we first met vị you remember? 15 ) So, James is the man son came...

Xem thêm: 2 Mp Vuông Góc Toán 11 - Phương Pháp Chứng Minh Hai Mặt Phẳng Vuông Góc


... Trường: trung học cơ sở Ngọc Hân Giáo viên: trần Văn Tài 26 She is the woman I told you about her 27 The man works in ... The Southam Chess Club meets weekly on Friday evenings It has more than 50 members Trường: trung học cơ sở Ngọc Hân Giáo viên: nai lưng Văn Tài 54 My son is very intelligent His friends all are good citizens ... They have too much everyday 81 Thu wants to drink some medicine.She had a headache Trường: trung học cơ sở Ngọc Hân Giáo viên: è cổ Văn Tài 82 Lan went back trang chủ Her child was seriously ill after the rain...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu new đăng nắm tắt văn bạn dạng trong lòng chị em pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài bác tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài bác tập trang bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài bác cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự trở nên tân tiến của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần độn van lop 8