Các dạng bài bác tập nhóm halogen tinh lọc có đáp án bỏ ra tiết

Với những dạng bài tập team halogen chọn lọc có đáp án chi tiết Hoá học lớp 10 tổng hợp những dạng bài bác tập, trên 300 bài xích tập trắc nghiệm có lời giải cụ thể với đầy đủ cách thức giải, lấy ví dụ minh họa để giúp đỡ học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài xích tập nhóm halogen từ đó đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập về nhóm halogen

*

Tổng hợp lý thuyết chương đội Halogen

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương nhóm Halogen

Bài tập trắc nghiệm

Kim loại công dụng với Halogen

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

Một số lưu giữ ý:

Khi kim loại tính năng với những chất oxi hóa bạo dạn như F2, Cl2, Br2 sẽ được oxi hóa lên hóa trị cao nhất.

Ví dụ: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3; fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cho 5,25 gam hỗn hợp bột nhôm với magie vào dung dịch HCl dư, chiếm được 5,88 lít khí (đktc). Viết bội nghịch ứng xảy ra và tính phần trăm trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu?

Hướng dẫn:

Gọi a là số mol của Al cùng b là số mol của Mg

*

Ví dụ 2: Cho 4,8 g một sắt kẽm kim loại R thuộc team IIA tác dụng hết với hỗn hợp HCl chiếm được 4,48 lít khí H2 (đktc).

a) Viết phương trình hóa học của bội nghịch ứng xẩy ra và tính số mol hiđro thu được.

b) khẳng định tên sắt kẽm kim loại R.

c) Tính khối lượng muối khan thu được

Hướng dẫn:

a, PTHH: R + 2HCl → RCl2 + H2

nH2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

b, nR = nH2 = 0,2 mol

MR = 4,8/0,2 = 24 (Mg)

c, mMgCl2 = (24 + 71) . 0,2 = 19g

Ví dụ 3: Để hoà tan hoàn toàn 8,1g một kim loại X thuộc nhóm IIIA đề xuất dùng 450 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch A với V lít khí H2 (đktc).

a) khẳng định X

b) Tính quý hiếm V.

c) Tính độ đậm đặc mol của dung dịch A, xem như thể tích dung dịch đổi khác không đáng kể.

Hướng dẫn:

a, PTHH: 2X + 6HCl → 2XCl3 + 3H2

nHCl = 0,45 .2 =0,9 mol ⇒ nX = 0,9/3= 0,3 mol

MX = 8,1 /0,3 = 27 (Al)

b, nH2 = 1/2nHCl =0,45 mol

VH2 = 0,45 .22,4 = 10,08 l

c, hỗn hợp A là AlCl3

nAlCl3 = nX = 0,3 mol

CM = n/V = 0,3/0,45 = 0,67M

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. lấy một lượng sắt kẽm kim loại M công dụng với khí clo dư nhận được 39 gam muối hạt clorua. Cũng lượng kim loại đó công dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch thu được 39,48 gam muối hạt clorua khan. Hỏi sắt kẽm kim loại M đem cần sử dụng là gì?

Lời giải:

Đáp án:

Gọi α là số mol sắt kẽm kim loại M tham gia trong những thí nghiệm.

*

Bảng biện luận

a112233
b121321
M X−2 (gồm halogen A cùng B, trả sử MA B)

*

Suy ra: A là clo(35,5); B là brom (80)

Câu 3. mang đến 2, 8 gam kim loại M (chưa biết hóa trị) tính năng với khí clo dư nhận được 8,125 gam muối hạt clorua.

a.Hãy xác định kim một số loại M

b.Để tổng hợp hết 8,4 gam kim loại M nghỉ ngơi trên nên dùng từng nào ml hỗn hợp HCl 20% (d = 1,1 g/ml) ?

Lời giải:

Đáp án:

*

+) nếu n = 1 ⇒ M = 18,67 (loại)

+) giả dụ n = 2 ⇒ M = 37,33 (loại)

+) giả dụ n = 3 ⇒ M = 56 (Kim nhiều loại M là Fe)

*

Câu 4. Đốt cháy 11,9 gam lếu hợp có Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 40,3 gam các thành phần hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (ở đktc) đã phản ứng là bao nhiêu?

Lời giải:

Đáp án:

Bảo toàn khối lượng mCl2 = mMuối − mKL = 28,4 gm

⇒ nCl2 = 0,4 mol ⇒ V = 8,96 (l)

Câu 5. Hỗn thích hợp khí A gồm clo cùng oxi. A phản ứng vừa không còn với một hỗn hợp gồm 4,8 gam magie với 8,1 gam nhôm tạo thành 37,05 gam lếu láo hợp những muối clorua và oxit của hai kim loại. Xác định thành phần phần trăm theo trọng lượng và theo thể tích của tất cả hổn hợp A.

Lời giải:

Đáp án:

các phương trình hóa học:

Mg + Cl2 → MgCl2 (1)

2Al + 3Cl2 → AlCl3(2)

3Mg + O2 → 2MgO(3)

4Al + 3O2 → 2AlO3(4)

Khối lượng các thành phần hỗn hợp sau bội nghịch ứng tăng = trọng lượng oxi với clo gia nhập phản ứng:

37, 05 – (4,80 + 8,10) = 24, 15 (gam)

nMg = 4,8/24 = 0,2(mol); nAl = 8,1/27 = 0,3 (mol);

Gọi số mol O2 trong tất cả hổn hợp là x, số mol Cl2 là y

Phương trình dường e:

Al → Al3+ + 3e

Mg → Mg2+ + 2e

Tổng số mol e dường là: 0,2 × 2 + 0,3 × 3 = 1,3 (mol)

Phương trình dấn e:

O2 + 4e → 2O2-

Cl2 + 2e → 2Cl-

Tổng số mol e thừa nhận là: 4x + 2y

Số e nhường = số e nhận nên: 4x + 2y = 1,3(*)

Khối lượng Cl2 và O2 tham gia phản ứng là 24, 15 gam, ta có:

32x + 71y = 24,15(**)

Kết hòa hợp (*) với (**), ta có hệ phương trình:

*

Câu 6. Hòa tan 8,3 gam lếu hợp bao gồm Al với Fe bởi dung dịch HC1 dư, thu được 5,6 lít H2 (đktc) và dung dịch A.

a.Tính tỷ lệ theo khối lượng mỗi muối hạt trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

b. Tính thể tích hỗn hợp HCl 2M đã dùng biết đã dùng dư 10cm3 so với lí thuyết.

c. Dẫn khí Cl2 dư vào dung dịch A. Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan.

Lời giải:

Đáp án:

a)Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu:

Ta có: nH2 = 5,6/22,4 = 0,25(mol)

Gọi a là số mol của Al với b là số mol của Fe

Phản ứng:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 ↑(1)

(mol) a → 3a 3a/2

fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑(2)

(mol) b →2b b

Gọi a là số mol của Al với b là số mol của Fe.

Theo đề bài, ta gồm hệ phương trình:

*

VHCl bội nghịch ứng = 0,5/2 = 0,25 (lít) = 250(ml)

Vậy VHCl đã dùng = 250 + 10 = 260 (ml)

c) cân nặng muối khan:

Cl2 + AlCl3 → ko phản ứng

Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3

(mol) 0,1 →0,1

Khối lượng muối khan nhận được là:

mmuối khan = mAlCl3 + mFeCl3 = 0,1 ×(133,5 + 162,5) = 29,6 (gam)

Halogen tính năng với muối của halogen yếu đuối hơn

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

*Lưu ý : F2 không chức năng được với muối của các halogen khác.

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

- đề xuất vận dụng phương thức tăng giảm trọng lượng để giải cấp tốc dạng bài bác này.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Dẫn Cl2 vào 200 gam hỗn hợp KBr. Sau thời điểm phản ứng trả toàn khối lượng muối chế tác thành bé dại hơn cân nặng muối lúc đầu là 4,45 gam. Nồng độ phần trăm KBr trong hỗn hợp ban đầu.

Hướng dẫn:

Cl2 + KBr → KCl + Br2

Áp dụng PP tăng giảm khối lượng ⇒ nMuối= 4,45 / (80-35,5) = 0,1 mol

⇒ mKBr = 0,1 . 119 =11,9 g

C%KBr = 11,9/200 = 5,95%

Ví dụ 2. Cho Cl2 công dụng với 30,9 gam NaBr sau một thời gian thu được 26,45 gam muối bột X. Tính hiệu suất của bội nghịch ứng

Hướng dẫn:

Cl2 + NaBr → NaCl + Br2

nNaBr = 30,9/103 = 0,3 mol

nNaBr (phản ứng) = (30,9-26,45)/(80-35,5)= 0,1 mol

Hiệu suất của phản nghịch ứng là: 0,1/0,3 = 33,33%

Ví dụ 3. Hỗn đúng theo rắn A chứa KBr và KI. Cho hỗn hợp A vào nước brom mang dư. Sau thời điểm phản ứng xong, làm cất cánh hơi dung dịch với nung rét ta được thành phầm rắn khan B. Khối lượng của B bé dại hơn trọng lượng A là m gam. Cho thành phầm B vào nước clo mang dư. Sau thời điểm phản ứng xong, làm cất cánh hơi dung dịch cùng nung rét ta được sản phẩm rắn khan C. Khối lượng của C nhỏ hơn khối lượng B là m gam. Vậy % về cân nặng từng chất trong A là:

A. KBr 3,87%, KI 96,13%B. KBr 5,6%, KI 94,6%

C. KBr 3,22%, KI 96,88%D. KBr 4,4%, KI 95,6%

Hướng dẫn:

call x, y là số mol của KBr với KI

Khi dẫn A vào nước Brom:

2KI + Br2 → 2KBr + I2

yymol

Sản phẩm B không (x + y) mol KBr

Ta có: 119x + 166y – 119(x – y) = m

→ m = 47y(1)

Khi dẫn B vào nước clo

2KBr + Cl2 → 2KCl + Br2

x + y x + y

Theo đề ra: 119(x + y) – 74,5(x + y) = m

→ m = 44,5 (x + y)(2)

Từ (1) và (2) ta có: 44,5(x + y) = 47y hay 44,5x = 2,5y → y = 17,8x

%KBr = 119x/(119x + 166y) × 100% = 3,87%

%KI = 100% - 3,87% = 96,13%

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Nước biển khơi chứa một lượng nhỏ dại muối natri bromua. Bằng phương pháp làm cất cánh hơi nước biển, bạn ta chiếm được dung dịch chứa NaBr với hàm lượng 40g/l. đề nghị dùng từng nào lít dung dịch đó và từng nào lít khí clo (ở đktc) nhằm điều chế 3 lít brom lỏng (khối lượng riêng biệt 3,12 kg/l ).

Lời giải:

Đáp án:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

nBr2 = (3.3,12.103)/160 = 58,5 mol

→ nCl2 = 58,5 mol ứng với VCl2 = 58,5.22,4 = 1310,4l

nNaBr = 2nBr2 = 2.58,5 = 117 mol

Ứng với Vdd NaBr = (117 .103)/40 = 301,275 ≈ 301,3l.

Câu 2. Có hỗn hợp muối NaCl với NaBr trong các số đó NaBr chiếm 20% trọng lượng hỗn hợp. Hòa tan các thành phần hỗn hợp vào nước, rồi mang lại khí clo lội qua dung dịch cho tới dư. Làm cất cánh hơi dung dịch tới khi thu dược muối hạt khan. Hãy đến biết cân nặng hỗn đúng theo đầu đã chuyển đổi bao nhiêu phần trăm?

Lời giải:

Đáp án:

làm phản ứng:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Vì Cl2 dùng dư trên toàn thể muối NaBr đã đưa thành NaCl. Nghĩa là muối hạt khan chiếm được chỉ đựng NaCl

Giả sử cân nặng của lếu láo hợp thuở đầu 100gam, vào đó khối lượng của NaBr là 20 gam với của NaCl là 80gam. Theo bội phản ứng ta có:

Cứ 103 gam NaBr tạo ra 58, 5 gam NaCl

đôi mươi gam NaBr tạo ra x gam NaCl

x = (20.58,5)/103 = 11,36 (gam)

Khối lượng muối khan là: 80 + 11,36 = 91, 36 (gam)

Khối lượng hỗn hợp ban đầu đã giảm: (100 - 91,36)/100 ×100 = 8,64%

Câu 3. Một láo lếu hợp tất cả 3 muối: NaF, NaCl và NaBr nặng 4,82 gam, đem hòa tan hoàn toàn chúng trong nước thu dược hỗn hợp A. Sục khí clo dư vào hỗn hợp A rồi cô cạn hoàn toàn dung dịch sau phản ứng thu được 3,93 gam muối hạt khan. Mang một nửa lượng muối khan này hòa hợp vào nước rồi đến phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thì nhận được 4,305 gam kết tủa. Viết các phản ứng xẩy ra và tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi muối hạt trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

Đáp án:

Gọi a, b, c lần lượt là số mol của NaF, NaCl, NaBr

Khi dẫn khí Cl2 vào hỗn hợp A thì chỉ có NaBr bội phản ứng:

*

Câu 4. Cho 25 gam nước clo vào trong 1 dung dịch có chứa 2,5 gam KBr ta thấy dung dịch chuyển sang color vàng.

a) lý giải hiện tượng.

b) Cô cạn dung dịch sau thí điểm thì thu được 1,61 gam hóa học rắn khan. Giả sử cục bộ clo nội địa clo đang tham gia làm phản ứng, hãy tính nồng độ xác suất clo nội địa clo.

c) Tính cân nặng từng hóa học trong hóa học rắn khan thu được.

Lời giải:

Đáp án:

Phản ứng: Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2(1)

(gam) 2×119 2×74,5

Hiện tượng: phản ứng tạo thành brom làm cho dung dịch có màu càng

Theo làm phản ứng (1): Cứ 1 mol Cl2 thâm nhập phản ứng thì khối lượng muối tan trong dung dịch giảm

2×119 - 2×74,5 = 89 (gam)

Theo đề bài, trọng lượng muối giảm: 2,5 – 1,61 = 0,98 (gam)

nCl2 phản nghịch ứng = nmuối = 0.98 / 98 = 0,01 (mol)

Vậy nồng độ xác suất của Cl nội địa clo:

(0,01.71)/25 ×100% = 2,84%

Từ (1) ⇒ nKCl = 2 × nCl2 = 2 × 0,01 = 0,02(mol)

Vậy: mKCl = 0,02 × 74,5 = 1,49(gam); mKBr = 1,61 – 1, 49 = 0,12 (gam)

Câu 5. đến Cl2 dư chức năng hoàn toàn cùng với 50 gam tất cả hổn hợp X ( bao gồm NaCl với NaBr) thu được 41,1 gam muối bột khan Y. Tính % cân nặng của muối bột NaCl tất cả trong X ?

Lời giải:

Đáp án:

Cl2 + NaBr → NaCl + Br2

nNaBr = (50-41,1)/(80-35,5) = 0,2 mol ⇒ mNaBr = 0,2 . 103= 20,6 mol

⇒ mNaCl = 50-20,6 = 29,4 g ⇒ %NaCl = 29,4/50=58,8%.

Muối halogen tác dụng với AgNO3

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

- phải nhớ chỉ những muối Cl- , Br-, I- bắt đầu tạo kết tủa với dung dịch AgNO3. AgF tan buộc phải muối F- không tồn tại phản ứng này.

- Sử dụng cách thức tăng giảm cân nặng để giải nhanh dạng bài xích này.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. đến 3,87 gam hỗn hợp muối natri của nhị hologen liên tiếp công dụng với dung dịch AgNO3 dư nhận được 6,63g kết tủa. Nhì halogen tiếp đến là:

Hướng dẫn:

NaX + AgNO3 → AgX + NaNO3

mNaX = 3,87 , mAgX = 6,63

Áp dụng PP tăng giảm khối lượng ⇒ nNaX = (6,63-3,87)/(108-23)=0,324 mol

MNaX = 3,87/0,324 = 119,18 ⇒ MX = 96,1

⇒ 2 Halogen liên tiếp thỏa mãn là Br2 với I2

Ví dụ 2. hóa học A là muối can xi halogenua. Cho dung dịch đựng 0,2 gam A tính năng với lượng dư dung dịch tệ bạc nitrat thì thu được 0,376 gam kết tủa bội bạc halogenua. Hãy khẳng định công thức hóa học A.

Hướng dẫn:

Phương trình hóa học:

CaX2 + 2AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2AgX (X là halogen)

Áp dụng pp tăng bớt khối lượng:

Theo phương trình cứ 1 mol CaX2 thâm nhập phản ứng tạo ra 2 mol AgX.

Khối lượng AgX tăng so với trọng lượng CaX2 là:

(2.108 + 2MX) – (40 – 2MX) = 176

Theo đề bài, số mol CaX2 tham gia phản ứng là:

(0,376-0,2)/176 = 10-3 (mol)

→ MCaX2 = 0,2/10-3 = 200 → 40 + 2MX = 200 → MX = 80

Vậy X là Brom (Br). Bí quyết của chất A là CaBr2

Ví dụ 3. Thêm 78ml dung dịch bạc đãi nitrat 10% (khối lượng riêng 1,09 g/ml) vào trong 1 dung dịch gồm chứa 3,88g tất cả hổn hợp kali bromua và natri iotua. Lọc vứt kết tủa. Nước lọc bội nghịch ứng trọn vẹn với 13,3 ml hỗn hợp axit clohiđric nồng độ 1,5 mol/1. Hãy khẳng định thành phần phần trăm trọng lượng từng chất trong các thành phần hỗn hợp muối thuở đầu và tính thể tích hiđro clorua ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng để tạo ra lượng axit clohiđric đang dùng.

Hướng dẫn:

Ta có: nAgNO3= (78.1,09.10)/(100.170) = 0,05 mol; nHCl = 0,01333.1,5 = 0,0199 ≈ 0,02 mol

Phương trình hóa học:

AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3(1)

AgNO3 + NaI → AgI + NaNO3(2)

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3(3)

Gọi số mol KBr, NaI trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là x, y.

Theo đề bài: 119x + 150y = 3,88(*)

Theo các phương trình (1), (2), (3): x + y + 0,02 = 0,05(**)

Giải hệ, ta được: x = 0,02; y = 0,01

%mKBr = (0,02 .119)/3,88 . 100% = 61,34%; %mNaI = 100% - 61,34% = 38,66%

Vậy VHCl = 0,02 × 22,4 = 0,448 lít.

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX, ni (X, Y là nhị halogen ở hai chu kỳ liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư, nhận được 57,34 gam kết tủa.

a) Tìm công thức của NaX, NaY.

b) Tính trọng lượng mỗi muối.

Lời giải:

Đáp án:

a) Phương trình bội nghịch ứng của NaX cùng NaY cùng với AgNO3.

NaX + AgNO3 → AgX↓ + NaNO3

a a

NaY + AgNO3 → AgY↓ + NaNO3

b b

- Lập hệ phương trình (gọi số mol NaX: a mol; số mol NaY: b mol)

*

→ X− = 83,13

Vì X X− 83,13 cần Y là iot.

Công thức của 2 muối là: NaBr với NaI.

b) ⇒ mNaBr = 0,28 × 103 = 28,84 g

mNaI = 0,02 × 150 = 3g

Câu 2. Một hỗn hợp tía muối NaF, NaCl, NaBr nặng nề 4,82 gam hòa tan trọn vẹn trong nước được hỗn hợp A. Sục khí clo dư vào dung dịch A rồi cô can trọn vẹn dung dịch sau phản nghịch ứng chiếm được 3,93 gam muối hạt khan. đem một nửa lượng muối bột khan này hòa hợp vào nước rồi mang lại phản ứng với hỗn hợp AgNO3 dư thì thu được 4,305 gam kết tủa. Viết những phương trình xảy ra và tính thành phần trăm cân nặng mỗi muối trong tất cả hổn hợp ban đầu.

Lời giải:

Đáp án:

Khi sục khí Cl2 vào dung dịch chứa các thành phần hỗn hợp ở muối hạt NaF, NaCl, NaBr chỉ gồm NaBr tác dụng.

Đặt số mol hỗn hợp ban đầu: NaF: a mol; NaCl: b mol; NaBr: c mol

Viết các phương trình phản bội ứng cùng lập hệ phương trình:

*

Câu 3. Có hỗn hợp gồm hai muối NaCl và NaBr. Khi mang lại dung dịch AgNO3 vừa đủ vào hỗn hợp trên tín đồ ta thu được lượng kết tủa bằng cân nặng AgNO3 gia nhập phản ứng. Tìm kiếm % cân nặng mỗi muôi trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

Đáp án:

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

a a amol

NaBr + AgNO3 → AgBr + NaNO3

b b bmol

170a – 143,5a = 188b – 170b

26,5a = 18b

*

Câu 4. Cho 47,76 gam lếu hợp có NaX, nay (X, Y là hai halogen ở hai chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 86,01 gam kết tủa.

a)Tìm bí quyết của NaX, NaY.

b)Tính khối lượng mỗi muối

Lời giải:

Đáp án:

a) Gọi công thức của nhì muối trên là: na (MX M− Y).

*

Vậy nghiệm hợp lý là: X: Brom(Br) cùng Y:Iot (I)

Công thức nhị muối: NaBr với NaI

b) Theo đề bài, ta tất cả hệ phương trình:

*

Giải hệ phương trình ta được: a = 0,42; b = 0,03

Vậy: mNaBr = 0,42 × 103= 43,26 (gam); mNaI = 0,03 × 150 = 4,5(gam)

Câu 5. Cho 300ml một dung dịch bao gồm hòa tan 5,85 gam NaCl tính năng với 200ml dung dịch gồm hòa chảy 34 gam AgNO3 , bạn ta thu được một kết tủa cùng nước lọc.

a)Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

b)Tính nồng dộ mol chất còn lại trong nước lọc. Nhận định rằng thể tích nước lọc thu được ko thể biến hóa đáng kể.

Lời giải:

Đáp án:

Ta có: nNaCl = 5,85/58,8 = 0,1(mol) cùng nAgNO3 = 34/170 = 0,2(mol)

a)Tính trọng lượng kết tủa:

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

(mol) 0,1 → 0,1→ 0,1→ 0,1

Từ (1) ⇒ nAgCl = 0,1(mol) ⇒ mAgCl↓ = 0,1 × 143,5 = 14,35 (gam)

b)Ta có: Vdung dịch = 300 + 200= 500(ml) = 0,5 (lít)

Từ (1) ⇒ dung dịch thu được chứa: NaNO3 = 0,1(mol) cùng AgNO3dư: 0,2-0,1 = 0,1(mol)

Vậy: CM(NaNO3) = CM(AgNO3)dư = 0,1/0,5 = 0,2

Câu 6. mang lại 3,87 gam hỗn hợp muối natri của nhì halogen liên tiếp tác dụng với hỗn hợp AgNO3 dư thu được 6,63g kết tủa . Tra cứu tên nhị halogen .

Lời giải:

Đáp án:

Gọi x là số mol NaX

TH1: cả hai halogen đầy đủ tạo kết tủa

NaX → AgX

3,876,63 g

Phương pháp tăng giảm khối lượng:

Δm = 6,63 – 3,87 = 2,76g = x.(108 – 23)

⇒ x = 0.0325 mol

MNaX = 3,87/0,0325 = 119 ⇒ Xtb = 96 ⇒ 2 halogen : Br và I.

TH2: chỉ có 1 halogen tạo nên kết tủa ⇒ 2 halogen là F với Cl

⇒ nAgCl = 0,042 mol ⇒ nNaCl = 0,042 mol

⇒ mNaCl = 0,042 . 58,5 = 2,458g

⇒ mNaF = 1,411g thỏa mãn

⇒ gồm 2 cặp nghiệm thỏa mãn

Câu 7. mang lại 78 ml dung dịch AgNO3 10% (d = 1,09) vào một dung dịch gồm chứa 3,88 gam hỗn hợp KBr cùng KI. Lọc kết tủa, nước lọc hoàn toàn có thể phản ứng toàn diện với 13,3 ml dung dịch HCl 1,5M. Vậy % cân nặng từng muối hạt là:

A. KBr 72,8%, NaI 27,62%B. KBr 61,3%, NaI 38,7%

C. KBr 38,7%, NaI 61,3%D. KBr 59,3%, NaI 40,7%

Lời giải:

Đáp án:

Số mol các chất:

nAgNO3= (78 ×1,09 ×10)/(100 ×170) = 0,05 mol

nHCl = 0,01995 mol

Gọi a, b là số mol của KBr với KI trong láo lếu hợp.

*

Câu 8.

Xem thêm: Top 15 Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Sinh 7 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 2 Môn Sinh 7 Có Đáp Án Và Lời Giải

hài hòa một muối sắt kẽm kim loại halogenua không biết hóa trị vào nước để được dung dịch X. Nếu rước 250 ml dung dịch X (chứa 27 gam muối) cho vào AgNO3 dư thì thu được 57,4 gam kết tủa. Ngoài ra điện phân 125 ml hỗn hợp X bên trên thì có 6,4 gam sắt kẽm kim loại bám làm việc catot. Khẳng định công thức muối.

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay