Thì bây giờ đơn là thì cơ bản nhất trong giờ Anh, ko kể việc nắm rõ cấu trúc, bí quyết dùng học sinh nên thực hành thêm các bài tập về thì lúc này đơn giúp làm bài tập điểm trên cao và có tác dụng bài giỏi trong các kì kiểm tra.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại đơn có đáp án

*

Một số bài xích tập về thì hiện tại đơn

A.THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

I.Cách cần sử dụng thì bây giờ đơn.

– Thì lúc này đơn: diễn tả sự việc, hành động một phương pháp tổng quát.

-Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả sự việc, hành vi xảy ra tiếp tục hoặc sự việc hành động theo chu kỳ luân hồi lặp đi lặp lại.

– Thì lúc này đơn dùng để nói về một câu hỏi nào đó đúng sự thật, khẳng định về chân lý hiển nhiên.

– Thì lúc này đơn dùng để nói về một sở trường của tín đồ nào kia ở hiện tại tại.

II. Vệt hiệu nhận thấy thì lúc này đơn.

Thì lúc này đơn cơ bản có thể nhận biết trong câu khi các từ dưới đây xuất hiện:

-Các trạng tự chỉ tần suất: Always (thường xuyên), usually (thường), often (thường), sometimes (thỉnh thoảng), seldom = rarely (hiếm khi), never (không bao giờ).

– Every + Nchỉ thời gian

– Once a day (một lần một ngày)/Twice a day (hai lần một ngày)

III. Cấu trúc thì hiện tại đơn

Câu khẳng định:

S + Vinf/Vs/es…

Ex: She goes lớn school everyday. (Cô ấy tới trường hàng ngày).

Câu bao phủ định:

S + don’t/doesn’t + Vinf…

Ex: He doesn’t go khổng lồ school on Sunday. (Anh ấy không đi học vào công ty nhật).

Câu nghi vấn:

Do/Does + S + Vinf…

Answer: Yes, S + do/does.

No, S + don’t/doesn’t.

Ex: vày they watch TV every night? (Họ bao gồm xem tv vào các buổi tối không?)

-Yes, they do. (Có, chúng ta xem.)

– No, they don’t. (Không, họ không xem).

*Notes:

– Đối cùng với I/You/We/They/Nsố những thì động từ phân tách nguyên thể (Vinf) và nhớ sử dụng trợ động từ Do.

– Đối với He/She/It/Nsố không nhiều thì cồn từ chia Vs/es và nhớ sử dụng trợ đụng từ Does.

> Xem chi tiết về cấu trúc cách dùng thì hiện tại đơn.


B. Bài tập về thì lúc này đơn.

Exercise 1: bài xích tập phân tách động từ ở thì lúc này đơn.

1.Minh (get) _______ up at 6 o’clock every morning.

2. Jim often (not drink) ______ coffee.

3. Phuong (teach) ______ Maths in his school.

4. It (tobe) ____ hot today.

5. My parents (leave) _____ trang chủ at 9 a.m everyday.

6. Hanh hao (visit) _____ her grandparents in September.

7. Power nguồn stations (use) ______ fossil fuels.

8. The food in xứ sở nụ cười thái lan (smell) _____ very good.

9. ____(Tobe) his father Vietnamese?

10. Cuc always (clean) _____ her house twice a week.

Exercise 2: bài xích tập chọn đáp án đúng độc nhất ở thì lúc này đơn.

1.The swimming bath opens/open at 8 a.m & close/closes at 7 p.m everday.

2. The sun don’t rise/doesn’t rise in the west. It rises/rise in the east.

3. Peter takes/take photographs of the ants.

4. Nam giới repair/repairs his oto twice a year.

5. We plays/play the guitar, but we doesn’t play/don’t play very well.

Exercise 3: bài tập chữa trị lỗi sai ở thì bây giờ đơn.

1.Lim catch 4 dogs và 5 cats.

2. How many of those people bởi you knows?

3. Binh sometimes forget my birthday.

4. That flowers smells very sweet.

5. My best friend know a lot about cars. He work at a garage.

6. His teacher meet with students after class.

7. They has a new job. They work for an office supply company.

8. Does you get home until 4:00 in the afternoon?

9. His friends has a break from 10:30 to lớn 10:45 the morning.

10. Hoang listen to lớn music every night after working.

Xem thêm: How Do You Find Sinx=1/2? ?

Đáp án:

Exercise 1:

1.gets (hành động lặp lại hàng ngày, every morning với Minh là chủ ngữ số ít)

2. Doesn’t often drink (thói quen cùng Jim là nhà ngữ số ít nên dùng trợ động từ does)

3. Teaches (việc làm cho hàng ngày, và Phuong là nhà ngữ số ít)

4. Is (sự thiệt hiển nhiên)

5. Leave (hành hễ lặp đi tái diễn và my parents là chủ ngữ số nhiều)

6. Visits (hành cồn lặp đi tái diễn và hanh là chủ ngữ số ít)

7. Use (sự thiệt hiển nhiên)

8. Smells (sự thiệt hiển nhiên)

9. Is (diễn tả sự thật hiển nhiên)

10. Cleans (thói quen với Cuc là chủ ngữ số ít)

Exercise 2:

1.opens/closes (hành động xẩy ra liên tục, thường xuyên xuyên)

2. Doesn’t rise/ rises (sự thật hiển nhiên)

3. Takes (sự việc ra mắt thường xuyên)

4. Repairs (hành động ra mắt thường xuyên)

5. Play/don’t play (sự thật hiển nhiên)

Exercise 3:

1.catch ➔ catches

2. Knows ➔ know

3. Forget ➔ forgets

4. Smells ➔ smell

5. Know ➔ knows

6. Meet ➔ meets

7. Has ➔ have

8. Does ➔ Do

9. Has ➔ have

10. Listen ➔ listens

Như vậy, hijadobravoda.com vừa nói lại cấu trúc, bí quyết dùng thì lúc này đơn cùng sưu tầm một vài bài tập về thì bây giờ đơn có lời giải. Lưu giữ thực hiện tương đối đầy đủ các bài bác tập trên.