Các động từ phân tách To V cùng Ving không khó nhưng thông thường sẽ có sự nhầm lẫn khá nhiều. Phát âm được điều này, cửa hàng chúng tôi đã tổng hợp những dạng bài tập về to lớn V với Ving có đáp án cho các bạn với mong ước củng cố gắng kiến thức và nên tránh những không nên sót, nhầm lẫn trong quá trình làm bài xích tập. Bạn hãy tham khảo các bài bác tập về to V với Ving (kèm đáp án) tiếp sau đây nhé!

*

BÀI TẬP VỀ lớn V VÀ V-ING

Exercise 1: Chia các động từ vào ngoặc dưới đây thành dạng lớn V hoặc Ving

1.Nam suggested ________ (talk) the children to lớn school yesterday.

Bạn đang xem: Bài tập về to v và ving có đáp án violet

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

3. Mary helped me ________ (repair) this tín đồ and _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.

7. Before ________ (go) to bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) khổng lồ music before _____ (go) lớn bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red mobile phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes & shoes.

12. Do you have any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you like ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.

15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used khổng lồ ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she remember _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vị it?

19. Jim forgot ________ (send) this message last night.

20. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

Exercise 2: Tìm cùng sửa lỗi không nên trong câu bên dưới (nếu có)

1.Yesterday, Minh didn’t want to lớn coming lớn the theater with them because he had already seen the film.

2. My brother used to lớn running a lot but he doesn’t do it usually now.

3. They’re going khổng lồ have a small buổi tiệc ngọt celebrating their house at 7 p.m tomorrow.

4. Wind tried khổng lồ avoiding answering her questions last night.

5. Khanh don’t forget post that letter that his mother gave him this evening.


Exercise 3: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa ko đổi

1.It isn’t necessary khổng lồ play football with my best friends today.

➔ You don’t ________________________________________.

2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ____________________________________.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes …

➔ Thanh wastes …

4. Khô cứng said lớn him: “Remember lớn close all the window and turn off the lights before going out”.

➔ khô nóng reminded ___________________________________________.

5. Linh told him: “Don’t forget to lớn repair my bicycle”.

➔ Linh told him ___________________________________.

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.Nam suggested ____talking____ (talk) the children to lớn school yesterday.

(cấu trúc Suggest + Ving)

2. They decided _____to play____ (play) tennis with us last night.

(cấu trúc Decide + to lớn Vinf)

3. Mary helped me ____repair____ (repair) this fan hâm mộ and ____clean___ (clean) the house.

(cấu trúc Help + sb + Vinf)

4. We offer ____to make____ (make) a plan.

(cấu trúc Offer + to lớn Vinf)

5. We required them ___to be_____ (be) on time.

(cấu trúc Require + sb + khổng lồ Vinf)

6. Kim wouldn’t recommend him ____to go___ (go) here alone.

(cấu trúc Recommend + sb + lớn Vinf)

7. Before ____going____ (go) lớn bed, my mother turned off the lights.

(cấu trúc Before + Ving)

8. Minh is interested in ____listening____ (listen) to music before ___going__ (go) lớn bed.

(cấu trúc “giới từ” + Ving)

9. This robber admitted ____stealing__ (steal) the red mobile phone last week.

(cấu trúc Admit + Ving)

10. Shyn spends a lot of money ____repairing____ (repair) her car.

(cấu trúc S + spend + time/money + Ving…)

11. It took me 2 hours ____to buy___ (buy) the clothes and shoes.

(cấu trúc It takes + sb + time/money + to lớn Vinf…)

12. Vị you have any money ____to pay____ (pay) for the hat?

(cấu trúc Have + lớn Vinf)

13. Would you lượt thích ____to visit____ (visit) my grandparents in Paris?

(cấu trúc Would you like + to lớn Vinf…?)

14. Don’t waste her time ______complaining_____(complain) about her salary.

(cấu trúc Waste time + Ving)

15. That questions need _____replying______ (reply).

(cấu trúc Need + Ving)

16. Viet is used lớn ____crying____ (cry) when he faces his difficulties.

(cấu trúc tobe used to + Ving)

17. It’s time they stopped ____working__ (work) here.

(cấu trúc Stop + Ving)

18. Will she remember ____to collect___ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I bởi it?

(cấu trúc Remember + lớn Vinf)

19. Jim forgot ____sending____ (send) this message last night.

(cấu trúc Forget + Ving)

20. Hung stopped ___to eat___ (eat) meat yesterday.

(cấu trúc Stop + to Vinf)

Exercise 2:

1.to coming ➔ to lớn come (want + lớn Vinf)

2. Running ➔ run (use + to lớn Vinf)

3. Celebrating ➔ khổng lồ celebrate (have + to lớn Vinf)

4. To lớn avoiding ➔ khổng lồ avoid (try + to lớn Vinf)

5. Post ➔ khổng lồ post (forget + to lớn Vinf)

Exercise 3:

1.You don’t have to lớn play football with my best friends today.

2. You suggested visting her parents the next week.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes Thanh 3 hours a day to vì chưng the homework.

➔ Thanh wastes 3 hours a day doing the homework.

4. Khô giòn reminded khổng lồ close all the window và turn off the lights before going out .

Xem thêm: Giải Bài Tập Âm Nhạc 6 Kết Nối Tri Thức, Âm Nhạc Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

5. Linh told him not lớn repair her bicycle.

Ngoài các bài xích tập về to lớn V và Ving tất cả đáp án, học viên thực hành thêm một vài bài tập giờ đồng hồ anh khác: