Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (74.51 KB, 7 trang )


ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

MỆNH ĐỀ WISH

I. Put the verbs in brackets into correct tenses:

1. I wish I (go)………. Lớn the movie with you.2. I wish I (have)……… day off.3. I wish I (study)……… Latin instead of Greek.4. I wish I (not/ spend)………. So much money.

Bạn đang xem: Bài tập wish lớp 9

5. I wish the weather (be) …………..……….warm, so we could go swimming.6. I wish I (ask)……….………. Him how to lớn get there.

7. I wish I (not stay)………….……….. At home.8. I wish I (not/ buy) ……….………..that book.9. I wish I (not/ see) ……….……….him.

10.I wish I (not/ call)……….………. Him a liar.

11.I don’t have time khổng lồ go to lớn “High quality Good Fair “. I wish I (go) ………there. 12.The weather is very hot. I wish it (be) ……… cooler.

13.We seldom write lớn her. I wish we (write) ……… khổng lồ her more often.14.John doesn’t know how lớn swim. He wishes he (can) ………..…… swim. 15.John doesn’t buy the book. She wishes she (buy) ………..… it.16.Mai doesn’t pass the exam. She wishes she (study) ………..…… harder. 17.We will not go to Ha Long cất cánh next week. I wish we (go) ……… there.18.It is raining now. I wish it (stop) ……… raining soon.

19.My parents are not in now. I wish they (be) ……….……at home with us now. 20.I know nam will not lend me his car. I wish he (lend). ……… it khổng lồ me.

Đáp án


(2)

5. Were6. Had asked7. Wouldn"t stay8. Hadn"t bought9. Hadn"t seen10. Hadn"t called11. Could go12. Were13. Wrote14. Could15. Had bought16. Had studied17. Would go18. Would stop19. Were20. Would lend

II. Rewrite the following sentences, using “Wish”

1. I don’t know more people.

( I wish...2. I don’t have a key.


(3)

3. Ann isn’t here.

( I wish...
4. It is cold.

( I wish...5. I live in a big thành phố (I don’t lượt thích it).

( I wish...6. I can’t go lớn the tiệc nhỏ (and I lượt thích it).

( I wish...7. I have to work tomorrow (I lượt thích to stay in bed).

( I wish...8. I don’t get good marks.

( I wish...9. I’m not lying on a beautiful sunny beach.

( I wish...10. Hoa & Ba won’t go fishing this weekend.

( They wish ... Đáp án

1. I wish I knew more people.2. I wish I had a key.

3. I wish Ann were here.4. I wish it weren"t cold.


(4)

6. I wish I didn"t have khổng lồ go khổng lồ the party,
7. I wish I could stay in bed tomorrow.8. I wish I had good marks.

9. I wish I was lying on a beautiful sunny beach.

10. They wish Hoa ad cha would go fishing this weekend.

III. Rewrite the following sentences, using "Wish"

1. I don’t have a car.

__________________________________________________2. I can’t play the piano.

__________________________________________________3. I’m at work.

__________________________________________________4. It’s winter.

__________________________________________________5. I’m ill.

__________________________________________________6. I don’t have new shoes.

__________________________________________________7. I can’t afford khổng lồ go on holiday.


(5)

8. I don’t have time khổng lồ read lots of books.

__________________________________________________9. I can’t drive.

__________________________________________________10. My máy vi tính is broken.

__________________________________________________

Đáp án:

1. I wish (that) I had a car.

2. I wish (that) I could play the piano.3. I wish (that) I weren’t at work.4. I wish (that) it weren’t winter.5. I wish (that) I weren’t ill.6. I wish (that) I had new shoes.

7. I wish (that) I could afford to go on holiday.8. I wish (that) I had time lớn read lots of books.9. I wish (that) I could drive.

Xem thêm: Tìm Hiểu Đầu Số 0789 Là Mạng Gì ? Ý Nghĩa Đầu Số 0789 0789 Là Mạng Gì

10. I wish (that) my máy tính xách tay weren’t broken.

IV. đến dạng đúng của động từ vào ngoặc:


(6)

3. I wish that you ………. Here yesterday. (be)4. I wish he ………. He work tonight. (finish)5. We wish you ………. Tomorrow. (come)

6. She wishes she ………. The window last night. (open)7. I wish you ………. Earlier yesterday. (leave)

8. We wish they ………. With us last weekend. (come)9. They wish he ………. With them the next day. (come)10. They wish we ………. Them some food yesterday. (give)11. We wish you ………. Yesterday. (arrive)

12. I wish I ………. The answers. (not lose)

13. You wish you ………. What to bởi vì last year. (know)14. I wish that he ………. Us next year. (visit)

15. She wishes that she ………. At home now. (be)16. I wish I ………. The news. (hear)

17. You wish that he ………. You last week. (help)18. I wish I ………. The subject more interesting. (find)19. He always wishes he ………. Rich. (be)

20. The boy wishes that he ………. The competition the next day. (win)

Đáp án:


(7)

5. Would come 6. Had 7. Had left 8. Had come

9. Would come 10. Had given 11. Had arrived 12. Had not lost13. Had known 14. Would visit 15. Were 16. Had heard


17. Had helped 18. Found 19. Were 20. Would win

Mời chúng ta đọc đọc thêm nhiều tư liệu ôn tập tiếng Anh cơ phiên bản như: tài liệu luyện 4 kỹ năng: tài liệu luyện khả năng Tiếng Anh cơ bảnNgữ pháp giờ Anh cơ bản: Ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh