1,000+ Câu bài Tập WORD form MIỄN PHÍ CHỮA BÀI gồm tất cả những kiến thức bạn cần phải biết về loại bài xích này, để ôn thi giỏi vào lớp 10, và cả Luyện Thi Đại học tập ! 

Ôn Thi Vào Lớp 10 – bài xích Tập Word size (1,000+ câu màn chơi 1)

Chào bạn! Thầy thấy nhiều bạn vẫn còn khá lo sợ khi làm cho loại bài tập WORD khung (cấu chế tạo ra từ giờ Anh). Đây là vì do bạn chưa có kiến thức căn bạn dạng về cấu trúc từ tiếng Anh, cũng tương tự chưa chinh chiến nhiều bài bác tập loại này nên không tồn tại kinh nghiệm xử lý! bởi vì thế, thầy tạo bài học kinh nghiệm này: Ôn Thi Vào Lớp 10 – bài Tập Word form (1,000+ câu LEVEL1), giúp cho bạn học ôn thi Lớp 9 lên 10, tương tự như Luyện Thi Đại học (có khối bàn sinh hoạt hết Lớp 12, vẫn ngần ngừ hết những kiến thức và kỹ năng thầy dạy dỗ ở đây). Chương trình gồm tất tần tật lý thuyết đặc biệt quan trọng nhất, và bài Tập WORD FORM lên đến mức 1,000+ Câu, tha hồ cho bạn thử sức mình!

Bạn biết không, rất rất nhiều từ tiếng Anh thời nay không yêu cầu là giờ đồng hồ Anh gốc, mà bắt mối cung cấp từ các ngôn ngữ khác, nhất là Hy Lạp cùng La Tinh. Nếu nắm vững nhiều GỐC TỪ, TIỀN TỐ, HẬU TỐsẽ rất là hữu ích cho bài toán học Ôn Thi Vào Lớp 10 – dạng bài bác tập Word Form. Cũng như bạn đã sở hữu thể thấy khi học với thầy bên trên lớp, trong không ít trường hợp, chúng ta cũng có thể đoán được nghĩa của các từ bắt đầu tinh tình tình dù cho là chưa bao giờ gặp, chỉ dựa vào sự biết nghĩa của GỐC TỪ, TIỀN TỐ, HẬU TỐ, cũng tương tự nhanh chóng chia 1 tự về Danh Từ, Động Từ, Tính tự … nhằm điền vào nơi trống!

Để rất có thể học Ôn Thi Vào Lớp 10 – dạng bài xích tập Word Form, một cách chuẩn nhất, bạn phải lần lượt nắm hết các kiến thức sau.

Bạn đang xem: Bài tập word form lớp 10

A- Ôn Thi Vào Lớp 10 – bài bác Tập Word Form: Vị Trí những Loại Từ trong Câu:
Vị trí vào câu
Danh từ1. Nhà ngữ của câu (thường dẫn đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)Thanh is good at literature. 2. Sau tính từ/ tính tự sở hữu: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful….His father is a teacher.3. Sau hễ từ, làm tân ngữI like English.

4. Sau “enough”He didn’t have enough money lớn buy that car.

5. Sau những mạo từ bỏ a, an, the hoặc những từ this, that, these, those, each, every, both, no, many, much, some, any, few, a few, little, a little,…..This book is an interesting book.

6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, atThanh is good at literature.

Tính từ1. Trước danh từ: Adj + NMy Tam is a famous singer.2. Sau khổng lồ BE, với Động trường đoản cú NHÓM BE (tính chất như lớn BE): seem, am, is, are, was, were, get, become, feel, look, keep…hijadobravoda.com is awesome!Tom seems tired now.Chú ý: kết cấu keep/make + O + adjHe makes me happy3. Sau “ too”: S + to lớn be/ seem/ look….+ too + adj…He is too short lớn play basketball. 

4. Trước “enough”: S + tobe + adj + enough…She is tall enough khổng lồ play volleyball.

5. Trong kết cấu so…that: tobe/ seem/ look/ feel…..+ so + adj + thatThe weather was so bad that we decided khổng lồ stay at home.

6. Tính trường đoản cú còn được sử dụng dưới các dạng đối chiếu (lưu ý tính từ dài hay che khuất more, the most, less, as….as)– Meat is more expensive than fish.– Huyen is the most intelligent student in my class.

7. Tính từ vào câu cảm thán:

How +adj + S + V!What + (a/an) + adj + N!How nice the boy is!What a nice boy!

Trạng từ1. Trước động từ thường

I slowly read a book.

2. Sau tân ngữ của hễ từ thường

I read a book slowly.

3. Trước tính từ

It’s extremely cold.

4. Trước trạng trường đoản cú khác

He played very well.

5. Đầu câu

Luckily, he passed the test.

6. Giữa trợ hễ từ và rượu cồn từ thường

I have recently finished my homework.

7. Sau “too”: V(thường) + too + adv

The teacher speaks too quickly.

8. Trước “enough” : V(thường) + adv + enough

The teacher speaks slowly enough for us lớn understand.

9. Trong kết cấu so….that: V(thường) + so + adv + thatJack drove so fast that he caused an accident.

Động từSau nhà ngữ, chia thìhijadobravoda.com.com has lots of useful lessons.

B- Ôn Thi Vào Lớp 10 – bài bác Tập Word Form: phương pháp Thành Lập từ Loại

1. Thành lập Tính Từ

N – icScience/ scientific: khoa họcEmphasis/ Emphatic: dấn mạnhHistory/ Historic: kế hoạch sử
N – ousFame/ famous: nổi tiếng

Danger/ dangerous: nguy hiểm

Poison/ poisonous: độc hại

miracle/ miraculous: huyền diệu

Marvel/ marvelous: xuất xắc vời

Nerve/ nervous: căng thẳng

Religion/ religious: tín ngưỡng

Variety/ various: đa dạng

Mystery/ mysterious: túng thiếu ẩn

N – able

V – able

Reason/ reasonable: hòa hợp lý

Admire/ admirable: đáng phục

Fashion/ fashionable: phù hợp thời

comfort/ comfortable: nhân thể lợi

Horror/ horrible: kinh khủng

Value/ Valuable: có mức giá trị

N – ishChild/ childish: như con trẻ conSelf/ selfish: ích kỷFool/ foolish: ngớ ngẩn xuẩn
V – tiveProduct/ productive: năng suất

Protect/ protective: bảo vệ

Decorate/ decorative: nhằm trang trí

Collect/ collective: tập thể

Concentrate/ concentrative: tập trung
N – fulCare/ carefulBeauty/ beautifulUse/ useful

2. Thành lập và hoạt động Danh Từ

V – alArrive/ arrival: sự cho tới nơiRemove/ removal: bài toán di chuyểnapprove/ approval: sự tán thành
V- anceAppear/ appearance: sự xuất hiện

guide/ guidance: sự phía dẫn

Assist/ assistance: s ự góp đỡ

Perform/ performance: sự thực hiện

allow/ allowance: sự mang đến phép

attend/ attendance: sự có mặt

V- enceDiffer/ difference: sự không giống nhauRefer/ reference: sự tham khảo

Prefer/ preference: sự mê thích hơn

Depend/ dependence: sự phụ thuộc

Confide/ confidence: sự tự tin

Adj-ityAble/ ability: khả năng

Pure/ purity: sự tinh khiết

Solid/ solidity: sự vững chắc

Electric/ electricity: điện

Possible/ possibility: sự tất cả thể

Similar/ similarity: sự tương tự

Popular/ popularity: tính phổ biến

Real/ reality: thực tế

N – hoodChild/ childhoodNeighbor/ neibourhood

3. Ra đời Danh từ Chỉ Người

V – ee

V– eer

Train/ trainee: tín đồ được huấn luyện)

Engine/ engineer: kỹ sư

refer/ referee (trọng tài)Employ/ employee (công nhân)
V– antAssist/ assistant: tín đồ phụ tá

apply / applicant: bạn nộp đơn

contest/ contestant: thí sinh

attend/ attendant: tín đồ tham dự

participate/ participant:

người tham gia

– manDoorman: người gác cổngGuardsman: bộ đội cận vệBusiness/ businessman; yêu đương gia
OthersMusic/ musician: nhạc công

Beg/ beggar: kẻ ăn uống xin

Library/ librarian: quản lí thủ thư

Surgery/surgeon: công ty phẫu thuật

Invent/ inventor

Collect/ collector

4. Ra đời Động Từ

Adj- izeReal/ realize: thừa nhận thức rõindustrial/ industrialize: công nghiệp hoácommercial/ commercialize
Out – VGrow/ outgrow: cách tân và phát triển hơnoutrun/ outrun: chạy nhanh hơnweigh/ outweigh: nặng hơn
Over- VStay/overstay: sinh hoạt quá lâutake/ overtake: vượt, xua kịpwork/ overwork: làm quá sức
Under-Vsell/ undersell: phân phối rẻ hơndo/ undergo: chịu đựngcharge/ undercharge: định giá rẻ hơn
Super-Vimpose/ superimpose: ck lênheat/ superheat: đun vượt sôiintend/ superintend: trông nom

C- Ôn Thi Vào Lớp 10 – bài xích Tập Word Form: Cách nhận ra WORD khung dựa vào cấu trúc từ loại

► Danh từ bỏ (nouns): Danh từ bỏ thường hoàn thành bằng: 

-tion/-ation: distribution, information-ment: development, disappointment, acknowledgment-er, -or: teacher, actor,-ant: accountant, applicant, immigrant-ing: teaching, studying,-age: teenage, blockage, homepage-ship: friendship, relationship, scholarship,-ism: socialism,-ity: ability, responsibility, collapsibility-ness: sadness, happiness………..

► Tính từ bỏ (adjective): Tính trường đoản cú thường hoàn thành bằng:

-y: bushy, dirty, hairy, rainy, cloudy, snowy, sandy, foggy, healthy, sympathy

-ic: specific, scientific, atomic, economic, poetic

-al: cultural, agricultural, environmental, national, international

-ical: biological, grammatical

-ful: painful, hopeful, careful, helpful, beautiful, useful,

-less: painless, hopeless, careless, homeless, childless

-ble: loveable, washable, breakable, acceptable, impossible

-ive: productive, active, active, passive, attractive

-ous: famous, serious, dangerous, poisonous, outrageous

-ish: childish, selfish, foolish

-like: childlike, warlike, godlike, manlike

-ly: friendly, yearly, daily

-ed: interested, bored, excited

-ing: interesting, boring, exciting

► Trạng trường đoản cú (adverbs): Trạng từ hay được thành lập bằng phương pháp thêm đuôi “ly” vào tính từ

Ex: beautifully, usefully, carefully, strongly, badly

D- Ôn Thi Vào Lớp 10 – bài Tập Word Form: chi phí Tố PHỦ ĐỊNH TÍNH TỪ phổ cập nhất

Tiền tố bao phủ địnhVí dụ
im- (đứng trước tính từ bắt đầu m hoặc p)Immature, impatient
ir- (đứng trước tính từ bắt đầu r)Irreplaceable, irregular
il- (đứng trước tính từ ban đầu l)Illegal, illegible, illiterate
in-Inconvenient, inedible
dis-Disloyal, disadvantageous
un-Uncomfortable, unsuccessful

Lưu ý 1: Đối với các tiền tố in-, im-, ngoài ý nghĩa sâu sắc phủ định bọn chúng còn mang nghĩa ‘bên trong; vào trong”, ví dụ: internal, income, import..

Lưu ý 2: Các tiền tố un- cùng dis- còn được sử dụng để:– thành lập và hoạt động từ trái nghĩa của đụng từ: tie/untie, appear/disappear…– đảo ngược hành vi hành động của rượu cồn từ: disbelieve, disconnect, dislike, disqualify, unbend, undo, undress, unfold, unload, unlock, unwrap..

Lưu ý 3: hình như ra còn có tiền tố che định khác: de- cùng non: decentralize, nonsense… , nhưng mà ít thông dụng yêu cầu thầy không đưa vào đây!

E- Ôn Thi Vào Lớp 10 – bài bác Tập Word Form: Hậu Tố TẠO DANH TỪ phổ cập nhất

Hậu tốÝ nghĩaVí dụ
-er

-or

– chỉ người triển khai một hành động

– ta còn cần sử dụng hậu tố này cho không hề ít động tự để hiện ra danh từ

Writer, painter, worker, actor, operator
– er/- orDùng chỉ vật tiến hành một quá trình nhất địnhPencil- sharpener, grater

Bottle-opener, projector

-eeChỉ bạn nhận hoặc trải qua một hành động nào đóEmployee, payee
-tion

-sion

-ion

Dùng để có mặt danh trường đoản cú từ cồn từComplication, admission, donation, alteration
-mentChỉ hành vi hoặc kết quảBombardment, development
-ist

-ism

Chỉ người

Chỉ hoạt động hoặc hệ tư tưởng (hai hậu tố này sử dụng cho chính trị , ý thức và hệ tư tưởng hoặc ý thức hệ của con người)

Buddhist, Marxist

Buddhism, communism

-istCòn dùng để chỉ người chơi một các loại nhạc cụ, chuyên gia một lĩnh vực…Guitarist, violinist, pianist

Economist, biologist

-nessDùng để hiện ra danh ung dung tính từGoodness, readiness, forgetfulness, happiness, sadness, weakness
-hoodChỉ tâm lý hoặc phẩm chẩtChildhood, falsehood
-shipChỉ trạng thái, phẩm chất, tình trạng, năng lực hoặc nhómFriendship, citizenship, musicianship, membership

F- Ôn Thi Vào Lớp 10 – bài Tập Word Form: tiền Tố tất cả Dấu GẠCH NỐI

Tiền tốÝ nghĩaVí dụ
Anti-Chống lạiAnti-war, antisocial
Auto-Tự độngAuto-pilot, autography
Bi-Hai, nhị lầnBicycle, bilingual
Ex-Trước đâyEx-wife, ex- smoker
Micro-Nhỏ béMicrowave, microscopic
Mis-Tồi tệ, saiMisunderstand, misinform
Mono-Một, đối chọi lẻMonotone, monologue
Multi-NhiềuMulti-national, multi-purpose
Over-Nhiều, vượt mứcOverdo, overtired, overeat
Post-SauPostwar, postgraduate
Pre-TrướcPre-war, pre-judge
Pro-Tán thành, ủng hộPro-government, pro-revolutionary
Pseudo-GiảPseudo- scientific
Re-Lần nữa, trở lạiRetype, reread, rewind
Semi-Phân nửaSemi-final, semicircular
Sub-Bên dướiSubway, subdivision
Under-Thiếu, ko đủUnderworked, undercooked

Thật tuyệt, nhiêu đấy là quá đủ kiến thức nền mang đến bạn Ôn Thi Vào Lớp 10 – làm bài xích Tập Word khung rồi đấy!. Sau đây thầy đang chỉ đến bạn cách thức làm bài bác Tập Word form này:

G- Ôn Thi Vào Lớp 10 – bài bác Tập Word Form: CÁCH THỨC LÀM BÀI TẬP WORDFORM

Hãy xem ví dụ dưới đây:

The creative kinh doanh ________ will be implemented immediately.

A. Strategic C. Strategize

B. Strategy D. Strategical

Bước 1: chú ý vào từ bỏ phía trước và sau nơi trống để khẳng định TỪ LOẠI mình đề nghị điền là trường đoản cú gì.

Ở câu trên ta thấy trước khu vực trống tất cả danh từ marketing, phía sau tất cả động từ (cụ thể là chia ở thì tương lai) => Vị trí vào ô trống chỉ rất có thể là danh từ.

“The + Adj + Noun + Noun + Verb” (2 danh từ để cạnh nhau –> danh từ ghép)

Bước 2: dìm dạng coi đâu là danh từ vào 4 đáp án.

A và D đầy đủ là tính trường đoản cú (Adj) 

C là hễ từ (ize) –> strategize (v): lập chiến lược

B là danh từ –> chiến lược.

–> Vậy lời giải là B: “marketing strategy” chiến lược marketing.

Một ví dụ không giống nhé:

Materials for the seminar will be sent to all _______ two weeks in advance.

attendance C. Attendees attends D. Attend

Tương từ như ngơi nghỉ ví dụ 1, cách 1: chúng ta nhìn vào từ đứng trước, che khuất chỗ trống. => Xuất hiện nay từ “all” => Ô trống chỉ có thể là danh từ

B cùng D bị loại vì là rượu cồn từ. Attend (v) tham gia, tham dự

Vấn đề là cả A (-ce) với C (-ee) hầu như là danh từ. Lúc này các các bạn phải khẳng định xem ô trống đề nghị điền là danh từ bỏ chỉ tín đồ hay đồ (Thường sẽ nhìn vào đuôi (ee – người) hoặc có thể nhìn vào động từ để xác định)

A: attendance: sự tham gia

C: attendees: những người tham gia/ fan tham dự

=> Đáp án vẫn là C

H- Ôn Thi Vào Lớp 10 – bài xích Tập Word Form: 2 LỜI KHUYÊN cho bạn khi làm bài bác tập WORDFORM

LỜI KHUYÊN 1: bài bác tập kết cấu từ hay kiểm tra toàn bộ các dạng từ nhiều loại như danh từ, tính từ, trạng từ, hễ từ. Để làm giỏi dạng bài tập này, trước hết, bạn phải có một vốn tự vựng phong phú. Vì chưng thế, lúc học một từ bỏ mới cần học toàn bộ các trường đoản cú WORDFORM liên quan, bao gồm cả chi phí tố hoặc hậu tố cấu tạo từ trái nghĩa.

Ví dụ: succeed (v), success (n), successful (a), successfully (adv), unsuccessful (adj), unsuccessfully (adv).

LỜI KHUYÊN 2: Khi sàng lọc đáp án đúng cho bài tập WORDFORM cấu trúc từ ta cần để ý những điểm sau:

– nếu như điền DANH TỪ => khẳng định đó danh từ chỉ NGƯỜI xuất xắc SỰ VẬT; và soát sổ xem tất cả SỐ NHIỀU được không

– trường hợp điền ĐỘNG TỪ => đánh giá THÌ cùng THỂ (xem cồn từ gồm chia làm việc BỊ ĐỘNG) không

– nếu điền TÍNH TỪ / TRẠNG TỪ => chất vấn xem tất cả BỊ NGƯỢC NGHĨA không.

Ví dụ: chọn từ tương thích tương ứng cùng với A.,B, C, hoặc D để xong câu sau:

He cycled ________and had an accident.

A. Careful B. Careless C. Carefully D. Carelessly

=> sau khi phân tích như quá trình ở trên, ta biết sẽ sử dụng trạng từ té nghĩa đến động tự cycle, NHƯNG PHẢI DỪNG LẠI KIỂM TRA: TÍNH TỪ/ TRẠNG TỪ CÓ BỊ NGƯỢC NGHĨA KHÔNG => yêu cầu chọn carelessly thay do carefully bởi vì nghĩa của câu. Rất không ít bạn, sai ở đoạn này! QUÊN KHÔNG KIỂM TRA BỊ NGƯỢC NGHĨA!

=> Đáp án là D: He cycled carelessly và had an accident. (Anh ấy đi xe lắp thêm ẩu và gặp gỡ tai nạn)

I- Ôn Thi Vào Lớp 10 – bài bác Tập Word Form: đều Lưu Ý đặc biệt quan trọng khi làm bài xích tập WORDFORM

LƯU Ý 1: THAY ĐỔI LOẠI TỪ

Trong giờ Anh có khá nhiều từ được thực hiện với những một số loại từ khác nhau và bao gồm nghĩa không giống nhau.

Ví dụ:a cook (danh từ): đầu bếp – khổng lồ cook (động từ): nấu ăn ăna graduate (danh từ) : sinh viên giỏi nghiệp – to graduate (động tù): tố nghiệp

LƯU Ý 2: SỰ XUẤT HIỆN CỦA TỪ GHÉP (KHÔNG PHẢI LÚC NÀO TRƯỚC DANH TỪ CŨNG L TÍNH TỪ! => CÓ THỂ LÀ MỘT DANH TỪ KHÁC, TẠO DANH TỪ GHÉP!). Sau đó là các Danh từ bỏ Ghép phổ cập Nhất, cho học sinh cấp 2 lẫn cấp 3! Lớp 9 học tập trước, lên cấp 3, sẽ đề xuất đến!

1. DANH TỪ GHÉP trong Ôn Thi Vào Lớp 10 – bài xích Tập Word Form

Phương thức thường thì nhất là sự ghép tự do thoải mái hai danh tự với nhau để chế tạo thành danh trường đoản cú mới. Phương pháp ghép tự do này có thể áp dụng so với nhiều ngôi trường hợp và danh từ ghép hoàn toàn có thể là nhì từ hoặc một từ, thỉnh thoảng mang một nghĩa mới.

Phần béo danh từ bỏ ghép được sinh sản thành bởi:

Danh từ bỏ + danh từ:

A tennis club: câu lạc bộ quần vợt

A telephone bill: hóa đối chọi điện thoại

A train journey: chuyến hành trình bằng tàu hỏa

Danh hễ từ + danh từ

A swimming pool: hồ nước bơi

A sleeping bag: túi ngủ

Washing powder: bột giặt

Tính trường đoản cú + danh từ:

A greenhouse: công ty kính

A blackboard: bảng viết

Quicksilver: thủy ngân

A black sheep: kẻ hỏng hỏng

Một số ít danh trường đoản cú ghép có thể gồm ba từ hoặc các hơn:

Merry- go- round (trò chơi ngựa quay)

Forget- me- not (hoa lưu lại li)

Mother- in- law (mẹ chồng/ người mẹ vợ)

N.B 1: Danh trường đoản cú ghép hoàn toàn có thể được viết như:

Hai trường đoản cú rời: book seller (người cung cấp sách), dog trainer (người đào tạo và giảng dạy chó)Hai từ bao gồm gạch nối ở giữa: waste- bin (giỏ rác), living-room (phòng khách)Một trường đoản cú duy nhất: watchmaker (thợ chế tạo đồng hồ), schoolchildren (học sinh), chairman (chủ tọa).

Xem thêm: Polietilen Là Chất Dẻo Mềm, Được Dùng Nhiều Để Làm A

N.B 2: Trong cấu tạo “danh từ + danh từ”, danh trường đoản cú đi trước thông thường sẽ có dạng số không nhiều nhưng cũng đều có trường hợp ở dạng số nhiều:

A vegetable garden (vườn rau)

An eye thử nghiệm (kiểm tra mắt)

A sports siêu thị (cửa hàng bán đồ thể thao)

A goods train (tàu chở hàng)

2. TÍNH TỪ GHÉP vào Ôn Thi Vào Lớp 10 – bài xích Tập Word Form:

Tương tự, Tính tự Ghép, cũng trở thành được dùng nhiều trong số những năm cung cấp 3. Tính từ ghép thường bao gồm hai hoặc những từ kết phù hợp với nhau và được sử dụng như một trường đoản cú duy nhất. Tính từ bỏ ghép hoàn toàn có thể được viết thành:

Một từ duy nhất:

Life + long -> lifelong (cả đời)

Home + sick -> homesick (nhớ nhà)

Hai từ có dấu gạch ốp nối trung tâm :

After + school -> after- school (sau giờ đồng hồ học)

Back + up ->back-up/ backup (giúp đỡ)

Nhiều từ bao gồm dấu gạch nối ngơi nghỉ giữa

A two-hour-long chạy thử (bài kiểm tra kéo dãn hai giờ)

A ten-year-old-boy (cậu nhỏ nhắn lên mười)

Tính từ ghép hoàn toàn có thể được chế tác thành bởi:

Danh trường đoản cú + tính từ:

Duty-free (miễn thuế), noteworthy (đáng chú ý)

Nationwide (khắp nước), blood-thirsty (khát máu)

Danh từ + phân từ:

Handmade (làm bởi tay), time-consuming (tốn thời gian)

Breath- taking (đáng ghê ngạc), heart- broken (đau khổ)

Trạng tự + phân từ:

ill- equipped (trang bị kém), outspoken (thẳng thắn)

well- behaved (lễ phép), high- sounding (huyên hoang)

Tính từ + phân từ:

Good-looking (xinh xắn), easy-going (thoải mái)

Beautiful-sounding (nghe hay), middle-ranking (bậc trung)

Tính từ+ danh tự kết phù hợp với tận thuộc –ed:

old-fashioned (lỗi thời), absent –minded (đãng trí)

fair-skinned (da trắng), artistic- minded (có óc thẩm mỹ)

Cốc cốc, bạn vẫn còn đấy ở đây cùng thầy chứ? hy vọng bạn đã không sợ hãi, với chạy trốn mất dép, khỏi bài học kinh nghiệm : Ôn Thi Vào Lớp 10 – bài bác Tập Word size của thầy chứ? ko để bạn chờ thọ hơ n nữa, sau thời điểm đọc bài học, viết vào tập, học tập bài, thì giờ mình làm bài tập nha:

1,000+ Câu bài bác Tập WORD khung Ở ĐÂY NÈ! bấm chuột từng hình , và làm bài xích theo như giải đáp để được thầy chữa trị MIỄN PHÍ nhé!

P.S: Thầy tặng kèm thêm cho bạn BẢNG Ôn Thi Vào Lớp 10 – bài bác Tập Word size này. Cố gắng học tốt, chúng ta nhé!

No.VerbsNounsAdjectivesAdverbs
1acceptacceptanceacceptable
2achieveachievementachievable
3actactionactiveactively
4actactivityactiveactively
5actactivenessactiveactively
6addadditionadditional
7adjustadjustmentadjustable
8admireadmirationadmirable
9adviseadviceadvisable
10amassmassmassivemassively
11amazedamazementamazing
12amuseamusementamusing
13annoyannoyanceannoying
14approachapproachapproachable
15attendattentionattentive
16attractattractionattractive
17avoidavoidanceavoidable
18believebeliefbelievable
19blackenblacknessblack
20bleedbloodbloody
21boreboredomboring
22botherbotherationbothering
23breathebreathbreathing
24buryburialburied
25carecarecarefulcarefully
26challengechallengechallenging
27chasechasechasing
28cheercheerfulnesscheerfulcheerfully
29choosechoicechosen
30clearclarityclearclearly
31collectcollectioncollectivecollectively
32comfortcomfortcomfortablecomfortably
33complexcomplexitycomplex
34confuseconfusionconfused
35considerconsiderationconsiderableconsiderably
36consoleconsolationconsoled
37continuecontinuitycontinuouscontinuously
38crazecrazecrazycrazily
39createcreationcreativecreatively
40creditcreditcreditablecreditably
41curecurecurable
42cursecursecursed
43damagedamagedamaged
44deafendeafnessdeaf
45decidedecisiondecisive
46decoratedecorationdecorative
47delightdelightdelightfuldelightfully
48demanddemanddemanding
49derivederivationderivative
50deservedeservedeserving
51destroydestructiondestructivedestructively
52developdevelopmentdeveloping
53diedeathdead
54differdifferencedifferentdifferently
55disturbdisturbancedisturbing
56dustdustdusty
57educateeducationeducative
58embarrassembarrassmentembarrassing
59empowerpowerpowerfulpowerfully
60emptyemptinessempty
61encirclecirclecircularcircularly
62encouragecouragecourageouscourageously
63endangerdangerdangerousdangerously
64enthuseenthusiasmenthusiastic
65enumeratenumbernumerable
66envyenvyenviousenviously
67evaporateevaporationevaporating
68expectexpectationexpectedexpectedly
69explainexplanationexplainable
70exploreexplorationexploring
71fascinatefascinationfascinating
72feedfood
73firmfirmnessfirmfirmly
74flyflightflying
75forceforceforcefulforcefully
76glorifyglorygloriousgloriously
77growgrowthgrowinggrowingly
78harmharmharmfulharmfully
79hatehatredhatefulhatefully
80healhealthhealthyhealthily
81hopehopehopefulhopefully
82identifyidentificationindentified
83identifyidentityindentifying
84imitateimitationimitativeimitatively
85impressimpressionimpressiveimpressively
86includeinclusioninclusiveinclusively
87indicateindicationindicativeindicatively
88informinformationinformative
89inhabithabitatinhabitant
90injureinjuryinjuriousinjuriously
91inquireinquiryinquiring
92instructinstructioninstructive
93insultinsultinsultinginsultingly
94intentintentionintentionalintentionally
95interfereinterferenceinterfering
96introduceintroductionintroductory
97inventinventioninventive
98irritateirritationirritatingirritatingly
99leadleadershipleadingleadingly
100livelifelivelylivingly
101livelifealivelivingly
102livelivelinesslivelylivingly
103loselosslost
104maddenmadnessmadmadly
105migratemigrationmigrating
106modernizemodernitymodern
107movemovementmovablemovingly
108narrownarrownessnarrow
109nationalizenationalitynationalnationwide
110observeobservationobservatory
111ownownershipown
112performperformanceperforming
113permitpermissionpermissible
114persuadepersuasionpersuasive
115pleasepleasurepleasant
116popularizepopularitypopular
117quickenquicknessquickquickly
118reddenrednessred
119saddensadnesssadsadly
120securesecuritysecuredsecurely
121seescenescenic
123seesightseen
124speedspeedspeedyspeedily
125whitenwhitenesswhite