*Bạn đang xem: Bài toán lớp 4 luyện tập

• Ôn tập các số đến 100 000 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Biểu thức có chứa một chữ • Luyện tập trang 7 • Các số có sáu chữ số • Luyện tập trang 10 • Hàng và lớp • So sánh các số có nhiều chữ số • Triệu và lớp triệu • Triệu và lớp triệu (tiếp theo) • Luyện tập trang 16 • Luyện tập trang 17 • Dãy số tự nhiên • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân • So sánh và xếp thự tự các số tự nhiên • Luyện tập trang 22 • Yến, tạ, tấn • Bảng đơn vị đo khối lượng • Giây, thế kỉ • Luyện tập trang 26 • Tìm số trung bình cộng • Luyện tập trang 28 • Biểu đồ • Biểu đồ (tiếp theo) • Luyện tập trang 33 • Luyện tập chung trang 35 • Luyện tập chung trang 36

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học


• Phép cộng • Phép trừ • Luyện tập trang 40 • Biểu thức có chứa hai chữ • Tính chất giao hoán của phép cộng • Biểu thức có chứa ba chữ • Tính chất kết hợp của phép cộng • Luyện tập trang 46 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó • Luyện tập trang 48 • Luyện tập chung trang 48 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt • Hai đường thẳng vuông góc • Hai đường thẳng song song • Vẽ hai đường thẳng vuông góc • Vẽ hai đường thẳng song song • Thực hành vẽ hình chữ nhật • Thực hành vẽ hình vuông • Luyện tập trang 55 • Luyện tập chung trang 56
• Nhân với số có một chữ số • Tính chất giao hoán của phép nhân • Nhân với 10, 100, 1000, ...Chia cho 10, 100, 1000,... • Tính chất kết hợp của phép nhân • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 • Đề - xi - mét vuông • Mét-vuông • Nhân một số với một tổng • Nhân một số với một hiệu • Luyện tập trang 68 • Nhân với số có hai chữ số • Luyện tập trang 69 • Giới thiệu nhân số có hai chữ số với 11 • Nhân với số có ba chữ số • Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 74 • Luyện tập chung trang 75
• Chia một tổng cho một số • Chia cho số có một chữ số • Luyện tập trang 78 • Chia một số cho một tích • Chia một tích cho một số • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 • Chia cho số có hai chữ số • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 83 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83 • Luyện tập trang 84 • Thương có chữ số 0 • Chia cho số có ba chữ số • Luyện tập trang 87 • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 89 • Luyện tập chung trang 90 • Luyện tập chung trang 91
• Dấu hiệu chia hết cho 2 • Dấu hiệu chia hết cho 5 • Luyện tập trang 96 • Dấu hiệu chia hết cho 9 • Dấu hiệu chia hết cho 3 • Luyện tập trang 98 • Luyện tập chung trang 99 • Ki-lô-mét vuông • Luyện tập trang 100
• Phân số • Phân số và phép chia số tự nhiên • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) • Luyện tập trang 110 • Phân số bằng nhau • Rút gọn phân số • Luyện tập trang 114 • Quy đồng mẫu số các phân số • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) • Luyện tập trang 117 • Luyện tập chung trang 118 • So sánh hai phân số cùng mẫu số • Luyện tập trang 120 • So sánh hai phân số khác mẫu số • Luyện tập trang 122 • Luyện tập chung trang 123 phần 1 • Luyện tập chung trang 123 phần 2 • Luyện tập chung trang 124
• Phép cộng phân số • Phép cộng phân số (tiếp theo) • Luyện tập trang 128 • Luyện tập 2 trang 128 • Phép trừ phân số • Phép trừ phân số (tiếp theo) • Luyện tập trang 131 • Luyện tập chung trang 131 • Phép nhân phân số • Luyện tập trang 133 • Luyện tập trang 134 • Tìm phân số của một số • Phép chia phân số • Luyện tập trang 136 • Luyện tập trang 137 • Luyện tập chung trang 137 • Luyện tập chung trang 138 phần 1 • Luyện tập chung trang 138 phần 2 • Luyện tập chung trang 139
• Giới thiệu tỉ số • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó • Luyện tập trang 148 • Luyện tập trang 149 • Luyện tập chung trang 149 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó • Luyện tập 1 trang 151 • Luyện tập 2 trang 151 • Luyện tập chung trang 152 • Luyện tập chung trang 153
• Tỉ lệ bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) • Thực hành • Thực hành (tiếp theo)
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về biểu đồ • Ôn tập về phân số • Ôn tập về các phép tính với phân số • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) phần 3 • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về tìm số trung bình cộng • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó • Luyện tập chung trang 176 • Luyện tập chung trang 177 • Luyện tập chung trang 178 • Luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Sinx Có Bao Nhiêu Tâm Đối Xứng? Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Y=Sinx

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng •Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học •Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành •Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi •Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ •Chương 6: Ôn tập