This site is best viewed with Javascript. If you are unable to turn on Javascript, please click here.
Bạn đang xem: Bảng thừa số nguyên tố

Bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố
*
*
*
*

*
*
*
*

Cũng liên quan đến dữ liệu đầu vào của bạn


Chúng tôi mang lại là bạn đã viết:

lcm(7875,25725,17150)

Đây là bài toán về bội thông thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Bội thông thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm các thừa số yếu tố của 7875

*Xem thêm: 2010 Mệnh Gì? Tử Vi Người Sinh Năm 1950 Tuổi Gì? Mệnh Gì? 1950 Hợp Tuổi Nào? ?

*

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3, 5, 7) vào quá trình tìm thừa số của các số đã cho: