Phương pháp giải những dạng bài tập chương Nguyên tử

Với cách thức giải các dạng bài tập chương Nguyên tử Hoá học lớp 10 tổng hợp những dạng bài tập, bài tập trắc nghiệm tất cả lời giải chi tiết với đầy đủ phương pháp giải, lấy ví dụ minh họa để giúp đỡ học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập Nguyên tử từ kia đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hóa 10 chương 1

*

Bài tập trắc nghiệm

Xác định nguyên tố dựa vào số hạt

A. Phương pháp & Ví dụ

Nguyên tử của mỗi nguyên tố có một số trong những Z đặc trưng nên để xác minh nguyên tố ta cần xác minh Z thông qua việc lập và giải phương trình về số hạt.

a) Dạng toán cơ bạn dạng cho 1 nguyên tử

Phương pháp:

- địa thế căn cứ vào Z sẽ khẳng định được nguyên tử sẽ là thuộc nguyên tố chất hóa học nào

- giữ ý: Z = số proton (p) = số electron (e) = E

Số khối: A = Z + N

Tổng số phân tử = 2.Z + N

toàn bô hạt với điện = Z + E = 2Z

Ví dụ 1: Tổng số hạt cơ bạn dạng của 1 nguyên tử X là 82, trong đó tổng số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số phân tử không với điện là 22. Vậy X là

Hướng dẫn:

Ta có: 2.Z + N =82

2.Z - N=22

➢Z = (82+22)/4 =26

➢X là Fe

Công thức vận dụng nhanh: Z = (S + A )/4

Trong đó:

Z: số hiệu nguyên tử

S: tổng cộng hạt

A: Hiệu số hạt có điện với không có điện

b) Dạng toán áp dụng cho láo hợp các nguyên tử

Phương pháp:

Nếu là MxYy thì rất có thể coi bao gồm x nguyên tử M cùng y nguyên tử Y.

Do đó x.ZX + y.ZY = (Sphân tử + Aphân tử) / 4

Ví dụ 2: Tổng số hạt cơ bản trong phân tử X gồm công thức là M2O là 140, vào phân tử X thì tổng thể hạt sở hữu điện nhiều hơn số phân tử không mang điện là 44. Vậy X là

Hướng dẫn:

Trong X có 2 nguyên tử M và 1 nguyên tử O.

Nên ta có : 2.ZM + 8 = (140 + 44) : 4 = 46 ⇒ Z =19

⇒ M là K ⇒ X là K2O

Áp dụng mở rộng công thức bên trên trong giải ion

➢ trường hợp ion là Xx+thì ZX = (S + A+ 2x) / 4

➢ ví như ion Yy-thì ZY = (S + A – 2y) / 4

Vậy biệt lập của bí quyết này với công thức lúc đầu đó là thêm quý hiếm của năng lượng điện ion

Cách nhớ: nếu ion dương thì mang + 2 lần giá trị điện ion dương, nếu như âm thì – gấp đôi giá trị điện ion âm)

Ví dụ 3: Tổng số phân tử cơ bản của ion M3+ là 79, trong số ấy tổng số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa không với điện là 19. M là

Hướng dẫn:

ZM = (79 + 19 +2.3) : 4 = 26 ⇒ M là sắt (Fe).

c) Dạng toán cho tổng số phân tử cơ bản

Phương pháp:

Với dạng này thì ta phải phối hợp thêm bất đẳng thức:

1 ≤ N/Z ≤ 1,52 (với 82 thành phần đầu bảng tuần hoàn)

1 ≤ (S −2Z)/Z ≤ 1,52 ⇒ S/3,52 ≤ Z ≤ S/3

Thường với một số yếu tố đầu độ chênh lệch giữa p, n, rất hiếm thường là 1 trong những hoặc 2, nên sau khi chia S cho 3 ta thường chon luôn luôn giá trị nguyên gần nhất.

Ngoài ra rất có thể kết hợp công thức:

S = 2Z + N = Z + (Z + N) giỏi là S =Z + A

Ví dụ 4: Tổng số phân tử cơ phiên bản của nguyên tử X là 52, X thuộc nhóm VIIA. X là

Hướng dẫn:

Z ≤ 52: 3 = 17,33 ⇒ Z là Clo (Cl)

ZM ≤ 60:3 = trăng tròn ⇒ Ca, ZX ≤ 24 : 3 = 8 ⇒ O Vậy MX là CaO.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. cho nguyên tử X bao gồm tổng số phân tử là 34, trong đó số hạt sở hữu điện vội vàng 1,8333 lần số hạt không sở hữu điện. Khẳng định số khối X?

A. 23 B. 24 C. 27 D. 11

Lời giải:

Đáp án: A

Ta gồm tổng số phân tử trong nguyên tử: phường + N + E = 34

Mà phường = E = Z ⇒ 2Z + N = 34

Mặt khác số hạt với điện gấp 1,8333 lần số hạt không có điện nên:

2Z = 1,8333N ⇒ 1,8333N + N = 34 ⇒ N = 12 ⇒ Z = 11

Vậy X có Z = 11 buộc phải điện tích phân tử nhân là 11+

Số khối của X: A = Z + N = 23

Câu 2. Một nguyên tử yếu tố A bao gồm tổng số proton, nơtron, electron là 52. Tìm nguyên tố A.

A. Mg B. Cl C. Al D. K

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có: 2Z + N = 52

Do vấn đề có hai ẩn nhưng chỉ tất cả một dữ kiện để lập phương trình phải ta sử dụng thêm giới hạn

1 ≤ N/Z ≤ 1,222 xuất xắc 52/3,222 ≤ Z ≤ 52/3 ⇒ 16,1 ≤ Z ≤ 17,3.

Chọn Z = 17 ⇒ N = 18 ⇒ A = 35 (nguyên tố Clo)

Câu 3. Nguyên tử của nhân tố X có tổng số hạt là 40 .Tổng số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế tổng số phân tử không có điện là 12 hạt. Nguyên tố X tất cả số khối là :

A. 27 B. 26 C. 28 D. 23

Lời giải:

Đáp án: A

p + n + e = 40 vì p = e ⇒ 2p + n = 40 (1)

Hạt mang điện: p + e = 2p

Hạt không với điện: n.

Theo bài: 2p – n = 12(2)

Từ 1 với 2 ⇒ p. = e = 13; n = 14 ⇒ A = p. + n = 27

Vậy, sắt kẽm kim loại X là Ca, Y là Fe.

Câu 4. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại X cùng Y là 142, trong những số ấy tổng số hạt có điện nhiều hơn tổng số hạt không sở hữu điện là 42. Số hạt có điện của nguyên tử Y nhiều hơn thế của X là 12. Hai sắt kẽm kim loại X, Y theo lần lượt là

A. Na, K.B. K, Ca.C. Mg, Fe.D. Ca, Fe.

Lời giải:

Đáp án: D

*

Câu 5. Tổng số hạt proton, nơtron với electron vào nguyên tử yếu tắc X là 155, trong số đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không mang điện là 33 hạt. X là nguyên tố nào sau đây ?

A. AlB. FeC. CuD. Ag

Lời giải:

Đáp án: D

*

Câu 6. Một ion X3+ tất cả tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 79, trong các số ấy số hat mang điện nhiều hơn thế nữa số hạt không mang điện là 19. Viết kí hiệu của nguyên tử X.

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

⇒ Z = 26; N = 30 ⇒ A = 56. Vậy ki hiệu nguyên tử: 2656)X

Câu 7. Tổng số các hạt vào nguyên tử M là 18. Nguyên tử M có tổng số hạt mang điện gấp đôi số phân tử không sở hữu điện. Hãy viết kí hiệu nguyên tử M.

*

Lời giải:

Đáp án: A

Tổng số phân tử trong nguyên tử : p. + N + E = 18

Mà p = E = Z ⇒ 2Z + N = 18

Măt khác tổng số hạt mang điện gấp rất nhiều lần số phân tử không với điện

2Z = 2N ⇒ Z = N = 6 ⇒ A = 12

Kí hiệu nguyên tử M: 612C.

Câu 8. từng phân tử XY2 bao gồm tổng những hạt proton, nơtron, electron bằng 178; trong đó, số hạt có điện nhiều hơn nữa số hạt không sở hữu điện là 54, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt với điện của Y là 12. Hãy xác định kí hiệu hoá học tập của X,Y thứu tự là

A. Fe với SB. S cùng OC. C và OD. Pb với Cl

Lời giải:

Đáp án: A

Kí hiệu số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân của X là ZX , Y là ZY ; số nơtron (hạt không có điện) của X là NX, Y là NY . Cùng với XY2 , ta có những phương trình:

tổng số phân tử của X và Y là: 2 ZX + 4 ZY + NX + 2 NY = 178 (1)

Số hạt mang điện nhiều hơn thế không với điện là: 2.ZX + 4.ZY - NX – 2.NY = 54 (2)

Số hạt sở hữu điện của X ít hơn số hạt với điện của Y là: 4.ZY – 2.ZX = 12 (3)

ZY = 16 ; ZX = 26

Vậy X là sắt, Y là sulfur ⇒ XY2 là FeS2

Xác định nhân tố nguyên tử

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và cách thức giải

- phụ thuộc vào kí hiệu nguyên tử ra suy ra số phân tử mỗi một số loại trong nguyên tử hoặc dựa vào kết cấu của nguyên tử, ion khớp ứng để lập phương trình, giải phương trình tìm số hạt.

Lưu ý: Kí hiệu nguyên tử: ZAX

Sơ đồ: M → Mn+ + ne (với n là số electron vì chưng M nhường)

X + me → Xm- ( cùng với m là số electron vì X nhận)

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Nguyên tử Ca có trăng tròn notron, 20 proton. Số hiệu nguyên tử của Ca là:

A. Trăng tròn B. 16 C. 31 D. 30

Hướng dẫn:

Số hiệu nguyên tử Z đó là số proton.

Đáp án A

Ví dụ 2. cho thấy nguyên tử của nguyên tố A bao gồm tổng số hạt là 58, số khối của nguyên tử nhỏ hơn 40. Hãy xác định số proton, số nơtron, số electron vào nguyên tử.

Hướng dẫn:

Ta có: 2Z + N = 58

Kết hợp: 58/3,222 ≤ Z ≤ 58/3⇒ 18 ≤ Z ≤ 19,3 ⇒ Z = 18; Z = 19

Nếu Z = 18 ⇒ N = 22 ⇒ A = 40 (loại)

Nếu Z = 19 ⇒ N = 20 ⇒ A = 39 (nhận)

⇒ Nguyên tử A gồm 19p, 19e, 20n.

Ví dụ 3. hạt nhân của nguyên tử thành phần A có 24 hạt, trong các số đó số phân tử không mang điện là 12. Tính số electron vào A.

A. 12 B. 24 C.13 D. 6

Hướng dẫn:

Số khối A = Z + N =24

Biết N = 12 ⇒ E = Z = 24 - 12 = 12

Ví dụ 4. Nguyên tử X tất cả ký hiệu 2964X. Số notron vào X là:

Hướng dẫn:

2964X ⇒ Z = 29, A = 64 đề nghị N = A - Z = 64 - 29 = 35 hạt

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Nguyên tử X có 35 proton, 35 electron, 45 notron. Số khối của nguyên tử X là:

A. 80 B.105 C. 70 D. 35

Lời giải:

Đáp án: A

Số khối A = Z + N = 35 + 45 = 80

Câu 2. Xác định số notron trong nguyên tử oxi biết O có 8 proton:A.8 B. 16 C.6 D.18

Lời giải:

Đáp án: A

Số proton: Z = A – N = 16 – 8 = 8

Câu 3. Trong nguyên tử A, số hạt mang điện tích dương là 13, số hạt không mang điện là 14. Số phân tử electron vào A là bao nhiêu?

A. 13 B. 15 C. 27 D.14

Lời giải:

Đáp án: A

Số e = Số p = 13.

Câu 4. Trong anion X3- tổng số các hạt 111; số electron bởi 48% số khối. Tìm kiếm số proton, số electron, nơtron và tìm số khối A của X3-.

Lời giải:

Đáp án:

Từ X + 3e → X3-nên tổng số phân tử trong X là: 111 – 3 = 108

Ta gồm 2Z + N = 108(1)

Mặt khác bởi vì số electron bởi 48% số khối nên:

Z + 3 = 48%(Z + N) ⇔ 52Z + 300 = 48N xuất xắc 13Z + 75 = 12N(2)

Từ (1) cùng (2) ⇒ Z = 33; N = 42 ⇒ A = 33 + 42 =75

X + me → Xm- ( với m là số electron vày X nhận)

Câu 5. Cho biết nguyên tử của nguyên tố A gồm tổng số phân tử là 58, số khối của nguyên tử bé dại hơn 40. Hãy xác định số proton, số nơtron, số electron vào nguyên tử.

Lời giải:

Đáp án:

Ta có: 2Z + N = 58

Kết hợp: 58/3,222 ≤ Z ≤ 58/3⇒ 18 ≤ Z ≤ 19,3 ⇒ Z= 18; Z = 19

Nếu Z = 18 ⇒ N = 22 ⇒ A = 40 (loại)

Nếu Z = 19 ⇒ N = 20 ⇒ A = 39 (nhận)

⇒ Nguyên tử A bao gồm 19p, 19e, 20n.

Câu 6. Tổng số hạt mang điện trong hợp hóa học AB là 40. Số hạt với điện vào nguyên tử nguyên tử A nhiều hơn thế nữa số hạt với điện vào nguyên tử B là 8. Số proton của A và B thứu tự là

A. 22 với 18B. 12 với 8C. 20 và 8D. 12 cùng 16

Lời giải:

Đáp án: B

Tổng số hạt có điện trong hợp hóa học AB là 40 → 2pA + 2pB = 40

Số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tử A nhiều hơn số hạt sở hữu điện trong nguyên tử B là 8 → 2pA - 2pB = 8

Giải hệ → page authority = 12, pB = 8

Câu 7. Một ion X2+ tất cả tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 92, trong những số đó số hạt với điện nhiều hơn thế số phân tử không sở hữu điện là 20. Số hạt nơtron cùng electron vào ion X2+ theo thứ tự là

A. 36 và 27. B. 36 với 29 C. 29 và 36. D. 27 và 36.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải hệ

*

X có 29e thì nhường 2e được X2+ còn 27e , số notron ko đổi

Câu 8. khẳng định thành phần cấu trúc của các nguyên tử sau:

a. Nguyên tử X tất cả tổng số các loại hạt bởi 52, trong đó số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không có điện là 16 hạt.

b. Nguyên tử Y có tổng số những hạt là 36. Số hạt không mang điện thì bằng một nửa hiệu số giữa tổng số phân tử với số hạt có điện tích âm?

Lời giải:

Đáp án:

a) hotline p, n cùng e theo lần lượt là số pronton, nơtron, cùng electron của X.

Theo đề bài, ta gồm hệ phương trình:

*

Giải hệ phương trình ta được: p = 17, n = 18.

Vậy trong X có: 17 electron cùng 18 nơtron.

b) hotline p, n cùng e theo lần lượt là số pronton, nơtron, và electron của Y.

Theo đề bài, ta gồm hệ phương trình:

*

Giải hệ phương trình ta được: p. = 12, n = 12.

Vậy vào X có: 12 proton,12 electron cùng 12 nơtron

Cách viết thông số kỹ thuật electron

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

- chũm chắc bí quyết viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử dựa vào nguyên lý vững bền, nguyên tắc Pauli và quy tắc Hund:

+ Nguyên lý Pauli: Trên một obital nguyên tử chỉ rất có thể chứa buổi tối đa là nhị electron cùng hai electron này vận động tự quay không giống chiều nhau bao bọc trục riêng rẽ của mỗi electron.

+ Quy tắc Hund: Trong cùng một phân lớp, những electron sẽ phân bố trên các obital làm thế nào cho số electron đơn độc là tối đa và các electron này phải gồm chiều từ quay như thể nhau.

+ nguyên lý vững bền: Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử những electron theo lần lượt chiếm các obital có mức năng lượng từ thấp đến cao

* quá trình viết cấu hình electron nguyên tử

+ xác minh số electron vào nguyên tử.

+ Phân bố những electron theo đơn nhất tự mức năng lượng AO tăng dần.

+ Viết thông số kỹ thuật electron theo máy tự những phân lớp electron trong một lớp.

Ví dụ: 26Fe.

+ gồm 26e

+ Viết theo chơ vơ tự mức tích điện AO tăng dần:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

+ sau đó viết lại theo trang bị tự các phân lớp electron trong một lớp:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

+ Viết gọn: 3d6 4s2

* Chú ý:

+ trơ trẽn tự những mức tích điện AO tăng nhiều như sau:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

+ Dạng (n – 1)d4ns2 đưa thành (n – 1)d5ns1

(n – 1)d9ns2 chuyển thành (n – 1)d10ns1

* phụ thuộc vào số electron ở phần ngoài cùng nhằm suy ra đặc thù của yếu tắc hóa học.

Số electron phần ngoài cùngTính hóa học của nguyên tố
1, 2, 3Kim loại
4Kim nhiều loại hoặc phi kim
5, 6, 7Phi kim
8Khí hiếm

Sơ đồ ra đời ion nguyên tử:

M → Mn+ + ne

X + me → Xm-.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: cho thấy số electron buổi tối đa trong 1 lớp, 1 phân lớp

Hướng dẫn:

*Số electron tối đa trong một phân lớp

+ Phân lớp s chứa buổi tối đa 2e

+ Phân lớp p chứa buổi tối đa 6e

+ Phân lớp d chứa về tối đa 10e

+ Phân lớp f chứa về tối đa 14e

* Số electron tối đa vào một lớp

+ Lớp đầu tiên có buổi tối đa 2e

+ Lớp đồ vật hai bao gồm tối đa 8e

+ Lớp thứ bố có tối đa 18e

Ví dụ 2: Nguyên tử X bao gồm ký hiệu 2656X. Cho những phát biểu sau về X:

(1) Nguyên tử của yếu tắc X có 8 electron ở lớp bên ngoài cùng.

(2) Nguyên tử của nhân tố X gồm 30 nơtron trong phân tử nhân.

(3) X là 1 trong những phi kim.

(4) X là nhân tố d.

Trong những phát biểu trên, hầu như phát biểu đúng là?

A. (1), (2), (3) với (4).

B. (1), (2) và (4).

C. (2) cùng (4).

D. (2), (3) và (4).

Hướng dẫn:

Do bao gồm sự chèn mức NL yêu cầu electron được phân bố như sau:

1s22s22p63s23p6 4s23d6

Cấu hình electron của X: 1s22s22p63s23p63d64s2hay 3d64s2

-Số e phần bên ngoài cùng là 2 vì thế X là Kim loại

-N = A – Z = 56 – 26 = 30

-Electron cuối cùng phân tía trên phân lớp 3d nên X là nguyên tố d.

⇒ lựa chọn C.

Ví dụ 3: cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X tất cả dạng 3s23p3. Phân phát biểu nào sau đây là sai?

A. X ngơi nghỉ ô số 15 vào bảng tuần hoàn.

B. X là một trong những phi kim.

C. Nguyên tử của nhân tố X gồm 9 electron p.

D. Nguyên tử của thành phần X có 3 phân lớp electron.

Hướng dẫn:

⇒ chọn C.

Ví dụ 4: thông số kỹ thuật electron nào tiếp sau đây viết sai?

A. 1s22s22p5

B. 1s22s22p63s23p64s1

C. 1s22s22p63s23p64s24p5

D. 1s22s22p63s23p63d34s2

Hướng dẫn:

Cấu hình 1s22s2p63s23p64s24p5 thiếu hụt phân lớp 3d. Trước lúc electron được điền vào phân lớp 4p đề xuất điền vào phân lớp 3d.

⇒ chọn C.

Ví dụ 5: Một nguyên tử của thành phần X có 3 lớp electron. Phần ngoài cùng tất cả 4 electron. Xác định số hiệu nguyên tử của X. Viết cấu hình e của X

Hướng dẫn:

Z = 2 + 8 + 4 = 14

Cấu hình e của X là 1s22s2p63s23p2

Ví dụ 6: Một yếu tắc d có 4 lớp electron, phân lớp bên ngoài cùng đã bão hòa electron. Tổng số electron s cùng electron phường của nguyên tố này là

Hướng dẫn:

Nguyên tố d có 4 lớp electron → electron ở đầu cuối trên phân lớp 3d.

Cấu hình electron của nguyên tố này có dạng: 1s22s22p63s23p63dX4s2.

Vậy tổng thể electron s cùng electron p là 20

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Nguyên tử của yếu tắc X gồm tổng số hạt electron trong số phân lớp p. Là 7. Số hạt có điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt có điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Tìm những nguyên tố X cùng Y

Lời giải:

Đáp án:

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron tron những phân lớp phường là 7

⇒ thông số kỹ thuật electron của nguyên tử X là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

⇒ ZX = 13 ⇒ X là Al

- Số hạt mang điện cảu một nguyên tử Y nhiều hơn thế nữa số hạt có điên của một nguyên tử X là 8 phân tử ⇒ 2ZY - 2ZX = 8 ⇔ 2ZY – 2.13 = 8

⇒ ZY = 17 ⇒ Y là Cl

Câu 2. yếu tố X bao gồm Z = 28, thông số kỹ thuật electron của ion X2+ là:

A. 1s22s22p63s23p64s23d8 B. 1s22s22p63s23p63d6

C. 1s22s22p63s23p6 4s23d6 D. 1s22s22p63s23p63d8

Lời giải:

Đáp án: D

Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p63d84s2

Cấu hình ion của X2+ là 1s22s22p63s23p63d8

Câu 3. Nguyên tử của yếu tắc X tất cả electron ngơi nghỉ mức tích điện ở mức tối đa là 3p. Nguyên tử của yếu tắc Y cũng đều có electron ở mức năng lượng 3p và tất cả một electron ở phần ngoài cùng. Nguyên tử X va Y có số electron hơn kém nhau 3. Nguyên tử X, Y thứu tự là:

A. Khí hiếm với kim loạiC. Sắt kẽm kim loại và kim loại

B. Kim loại và khí hiếmD. Phi kim cùng kim loại

Lời giải:

Đáp án: D

Cấu hình e của Y: 3s2 3p1 ⇒ Y là kim loại

Ta có: ZY = 13 ⇒ ZX = 11 ⇒ Cấu hình: 3s1 (loại)

⇒ ZX = 15⇒ Cấu hình: 3s2 3p3 ⇒ X là phi kim

Câu 4. Ion Xa+ bao gồm tổng số hạt là 80; số hạt sở hữu điện nhiều hơn số phân tử không có điện là 20; tổng số hạt trong hạt nhân của ion Xa+ là 56. Hãy cho biết thông số kỹ thuật electron đúng của Xa+?

A. <18Ar> 3d8B. <18Ar> 3d6C. <18Ar> 3d44s2D. <18Ar> 3d4

Lời giải:

Đáp án: B

Ion Xa+ tất cả tổng số phân tử là 80 → 2p + n-a = 80

Ion Xa+ có số hạt có điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là trăng tròn → (2p-a) - n = 20

Ion Xa+ bao gồm tổng số phân tử trong phân tử nhân là 56 → p. + n = 56Giải hệ → p = 26, n = 30, a = 2

Cấu hình của Xa+ là 3d6.

Câu 5. nguyên tố A có cấu hình electron phần bên ngoài cùng là 4s1. Thành phần B có phân lớp cuối là 3p5. Viết thông số kỹ thuật electron không thiếu của A, B. Xác định tên A, B.

Lời giải:

Đáp án:

thông số kỹ thuật electron của A với B:

- yếu tắc A có 3 ngôi trường hợp:

+ không có electron làm việc 3d:

⇒ thông số kỹ thuật electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1: Z = 19 (K)

+ tất cả electon nghỉ ngơi 3d: bởi 4s1 không bão hòa nên:hoặc 3d bán bão hòa: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1:Z = 24 (Cr)

hoặc 3 chiều bão hòa: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1: Z = 29 (Cu)

- nguyên tố B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, B tất cả Z = 17 là clo (Cl)

Câu 6. Nguyên tử A có e ở phân lớp 3d chỉ bằng một nửa phân lớp 4s.Cấu hình electron của nguyên tử A là

A. 3d14s2B. 3d44s2C. 3d14s2D. 3d34s2

Lời giải:

Đáp án: A

Số electron tối đa của phân lớp 4s là 4s2 → số e làm việc phân lớp 3d là 3d1

Cấu hình của nguyên tử A là 3d14s2

Câu 7. Nguyên tử M có cấu hình electron quanh đó cùng là 3d74s2. Số hiệu nguyên tử của M

A. 24B. 25C. 27D. 29

Lời giải:

Đáp án: C

Cấu hình electron của nguyên tử M là 1s22s22p63s23p63d74s2

Số hiệu nguyên tử của M là 27.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 31 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 5 Tập 2

Câu 8. Viết cấu hình electron của các ion Cu2+, N3-, Fe3+, Cl-,Al3+. Biết số thứ tự nguyên tố theo lần lượt là: Cu (Z = 29), N (Z = 7), sắt (Z = 26), Cl (Z = 17), Al (Z = 13).