Các dạng bài bác tập Hoá học lớp 11 chọn lọc | phương thức giải bài tập hóa học lớp 11 bỏ ra tiết

Loạt bài xích Chuyên đề: Tổng hợp triết lý và bài xích tập trắc nghiệm Hoá học lớp 11 gồm đáp án được soạn theo từng dạng bài bác có đầy đủ: kim chỉ nan - phương pháp giải, bài xích tập Lý thuyết, bài xích tập tự luận và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn học tốt, đạt điểm trên cao trong bài xích kiểm tra và bài bác thi môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hoá 11

*

Chuyên đề: Sự điện li

Chuyên đề: team Nitơ, Photpho

Chuyên đề: team Cacbon, Silic

Chuyên đề: Đại cưng cửng về chất hóa học hữu cơ

Chuyên đề: Sự điện li

Tổng hợp định hướng chương Sự điện li

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Sự điện li

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: nhóm Nitơ, Photpho

Tổng hợp định hướng chương nhóm Nitơ, Photpho

Phương pháp giải các dạng bài tập chương team Nitơ, Photpho

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: team Cacbon, Silic

Tổng hợp định hướng chương đội Cacbon, Silic

Phương pháp giải các dạng bài bác tập chương team Cacbon, Silic

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Đại cương về chất hóa học hữu cơ

Tổng hợp định hướng chương Đại cưng cửng về hóa học hữu cơ

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Đại cương về hóa học hữu cơ

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Tổng hợp định hướng chương Hidrocacbon no

Phương pháp giải các dạng bài xích tập chương Hidrocacbon no

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Hidrocacbon ko no

Tổng hợp triết lý chương Hidrocacbon ko no

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Hidrocacbon không no

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Hidrocacbon thơm, mối cung cấp Hidrocacbon thiên nhiên

Tổng hợp lý thuyết chương Hidrocacbon thơm

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Hidrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Tổng hợp triết lý chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Tổng hợp triết lý chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Phương pháp giải các dạng bài bác tập chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập lý thuyết về sự năng lượng điện li, chất điện li, viết phương trình năng lượng điện li

A. Ví dụ minh họa

Bài 1: cho những chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định chất điện ly mạnh, hóa học điện ly yếu, chất không điện ly? Viết phương trình năng lượng điện ly của các chất (nếu có).

Hướng dẫn:

- chất điện ly mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Phương trình năng lượng điện ly:

NaCl → Na+ + Cl-CuSO4 → Cu2+ + SO42-

NaOH → Na+ + OH-Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-AgNO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

- chất điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình năng lượng điện ly:

HF ⇔ H+ + F-CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇔ H+ + H2PO4-Al(OH)3 ⇔ Al3+ + 3OH-

H2PO4- ⇔ H+ + HPO42-H2CO3 ⇔ H+ + HCO3-

HPO42- ⇔ H+ + PO43- HCO3- ⇔ H+ + CO32-

Fe(OH)2 ⇔ Fe2+ + OH-

- hóa học không điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Bài 2: pha loãng dần dần một hỗn hợp axit sunfuric, người ta thấy độ dẫn điện của dung dịch ban sơ tăng dần sau đó lại giảm dần. Hãy phân tích và lý giải hiện tượng.

Hướng dẫn:

Axit sunfuric phân li như sau :

H2SO4 → H+ + HSO4- : điện li trả toàn.

HSO4- ⇔ H+ + SO42- : K = 10-2

Lúc đầu lúc pha loãng dung dịch, độ điện li tăng lên làm tăng mật độ ion. Cho nên vì thế độ dẫn năng lượng điện tăng. Vào dung dịch rất loãng, sự năng lượng điện li coi như trả toàn, lúc đó nếu liên tục pha loãng thì mật độ ion giảm làm cho độ dẫn điện giảm.

Bài 3: Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted, những chất sau duy trì vai trò là axit – bazơ - lưỡng tính - trung tính: HSO4-, H2PO4-, PO43-, NH3, S2-, Na+ , Al3+, Cl- , CO32- , NH4+, HS-

Hướng dẫn:

-Axit: NH4+, HSO4-, Al3+

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O-

HSO4- + H2O ⇔ SO42- + H3O-

Al3+ + H2O ⇔ 2+ + H+

-Bazơ: PO43-, NH3, S2-, CO32-

PO43- + H2O ⇔ HPO4- + OH-

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CO32- + H2O ⇔ HCO3- + OH-

-Lưỡng tính: H2PO4-, HS-

H2PO4- + H2O ⇔ H3PO4 + OH-

H2PO4- + H2O ⇔ HPO42- + H3O+

HS- + H2O ⇔ H2S + OH-

HS- + H2O ⇔ S2- + H3O+

-Trung tính: Na+, Cl-

Bài 4: Từ quan điểm axit-bazơ của Bronsted, hãy cho thấy thêm tính axit, bazơ, trung tính giỏi lưỡng tính của các dung dịch sau: NaCl, Na2S, NaHCO3, Cu(NO3)2. NH4Cl, CH3COOK, Ba(NO3)2, Na2CO3.

Hướng dẫn:

- Dung dịch bao gồm tính axit: Cu(NO3)2, NH4Cl.

Cu(NO3)2 → Cu2+ + 2NO3-

Cu2+ + H2O ⇔ + + H+

NH4Cl → NH4+ + Cl-

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

- Dung dịch có tính bazơ: Na2S, CH3COOK.

Na2S → 2Na+ + S2-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CH3COOK → CH3COO- + K+

CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH-

- Dung dịch có tính lưỡng tính: NaHCO3.

NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- + H2O ⇔ H2CO3 + OH-

HCO3- + H2O ⇔ CO32- + H3O+

- hỗn hợp trung tính: NaCl, Ba(NO3)2

NaCl → Na+ + Cl-

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

Bài 5: Phương trình năng lượng điện li nào dưới đây không đúng ?

A. HCl → H+ + Cl- B. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

C. H3PO4 → 3H+ + PO43- D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Hướng dẫn:

Đáp án C

Bài 6: Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

A. H2SO4 ⇔ H+ + HSO4- B. H2SO3 ⇔ 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32- D. Na2S ⇔ 2Na+ + S2-

Hướng dẫn:Đáp án B

Bài 7: các chất dẫn điện là

A. KCl nóng chảy, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3.

B. hỗn hợp glucozơ, hỗn hợp ancol etylic, glixerol.

C. KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCl, khí NO, khí O3.

Hướng dẫn:

Đáp án A

Bài 8: Dãy các chất những là chất điện li bạo gan là

A. KOH, NaCl, H2CO3. B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3. D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Hướng dẫn:

Đáp án D

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: hàng nào tiếp sau đây chỉ chứa các chất năng lượng điện li mạnh:

A. NaNO3, HClO3, NaHSO4, Na2S, NH4Cl.

B. NaNO3, Ba(HCO3)2, HF, AgCl, NH4Cl.

C. NaNO3, HClO3, H2S, Mg3(PO4)2, NH4Cl.

D. NaNO3, HClO3, Na2S, NH4Cl, NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: dãy nào tiếp sau đây chỉ đựng chất điện ly yếu đuối

A. H2S, HCl, Cu(OH)2, NaOH

B. CH3COOH, H2S, Fe(OH)3, Cu(OH)2

C. CH3COOH, Fe(OH)3, HF, HNO3

D. H2S, HNO3, Cu(OH)2, KOH.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: Phương trình năng lượng điện ly nào sau đây viết đúng?

A. HF ⇔ H + F-

C. Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

B. H3PO4 → 3H+ + PO43-

D. HCl ⇔ H+ + NO3-

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: vào dd NaHSO4 có những loại phân tử cùng ion nào tiếp sau đây (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước):

A. NaHSO4; H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

B. HSO4-; Na+; H2O

C. H+; SO42-; Na+; H2O

D. H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: dung nạp CO2 vào nước nhận được dd có các loại phân tử và ion nào dưới đây (bỏ qua sự điện li của nước):

A. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O

B. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O; CO2

C. H+; HCO3-; CO32-; H2O

D. H+; CO32-; H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: Theo Ahrenius thì tóm lại nào tiếp sau đây đúng?

A. Bazơ là chất nhận proton

B. Axit là hóa học khi tung trong nước phân ly cho ra cation H+

C. Axit là chất nhường proton.

D. Bazơ là hợp chất trong nguyên tố phân tử gồm một hay các nhóm OH–.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Theo thuyết Areniut, hóa học nào sau đây là axit?

A. NH3 B. KOH C. C2H5OH D. CH3COOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 8: Theo thuyết Areniut thì hóa học nào sau đó là bazơ ?

A. HCl B. HNO3 C.CH3COOH D. KOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: Theo thuyết Bronstet, H2O được xem như là axit khi nó:

A. cho một electron B. dìm một electron

C. cho một proton D. dìm một proton.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 10: Theo thuyết Bronstet, H2O được xem như là bazơ lúc nó:

A. cho 1 electron B. dấn một electron

C. cho một proton D. nhấn một proton.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 11: Theo thuyết Bronstet, hóa học nào dưới đây chỉ là axit?

A. HCl B. HS– C. HCO3– D. NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 12: Dãy hóa học và ion nào tiếp sau đây có tính chất trung tính?

A. Cl–, Na+, NH4+, H2O B. ZnO, Al2O3, H2O

C. Cl–, Na+ D. NH4+, Cl–, H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 13: cho 2 phương trình:

S2- + H2O → HS- + OH- ; + H2O → NH3 + H3O+

Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

A. S2- là axit, là bazơ B. S2- là bazơ, là axit.

C. S2- và những là axit D. S2- và phần nhiều là bazơ.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 14: Theo Bronsted, những chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 đầy đủ là:

A. Axit B. Bazơ C. hóa học trung tính D. chất lưỡng tính

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 15: trong những phản ứng dưới đây, ở bội nghịch ứng như thế nào nước nhập vai trò là 1 trong những bazơ (theo Bronsted).

A. HCl + H2O → H3O+ + Cl-

B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .

C. NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-.

D. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 16: Axít làm sao sau đấy là axit một nấc?

A. H2SO4 B. H2CO3 C. CH3COOH D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 17: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2

B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2

D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 18: trong số cặp chất sau đây, cặp chất nào thuộc tồn trên trong hỗn hợp ?

A. AlCl3 và Na2CO3

B. HNO3 với NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl cùng AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 19: phản ứng chất hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn gàng là H+ + OH- → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 20: mang lại 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ cất một một số loại cation và một các loại anion trong những ion sau : Ba2+ , Al3+ , Na+, Ag+ ,CO , NO , Cl- , SO42-. Những dung dịch sẽ là :

A. BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgNO3.

B. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgCl.

C. BaCl2, Al2(CO3)3, Na2CO3, AgNO3.

D. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaCl, Ag2CO3.

Lời giải:

Đáp án: A

Phương pháp bảo toàn năng lượng điện trong giải bài tập sự điện li

A. Cách thức giải và Ví dụ minh họa

Nguyên tắc: vào dung dịch tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm. Từ đó suy ra tổng mol điện tích dương bằng tổng mol điện tích âm.

Ví dụ minh họa

Bài 1: mang lại 500 ml hỗn hợp X có các ion và nồng độ tương ứng như sau:

Na+ 0,6M ; SO42- 0,3M ; NO3- 0,1M ; K+ aM.

a) Tính a?

b) Tính trọng lượng chất rắn khan thu được lúc cô cạn hỗn hợp X.

c) Nếu dung dịch X được tạo nên từ 2 muối bột thì 2 muối sẽ là muối nào? Tính cân nặng mỗi muối yêu cầu hòa chảy vào nước để thu được 1 lít dung dịch có nồng độ mol của các ion như trong dung dịch X.

Hướng dẫn:

a. Áp dụng định quy định bảo toàn năng lượng điện ta có: 0,6.1 + a = 0,3.2 + 0,1.1 ⇒ a = 0,1

b. m = mNa+ + mK+ + mNO3- + mSO42- = 0,3.23 + 0,05.39 + 0,05.62 + 0,15.96 = 26,35 g.

c. dung dịch được tạo ra từ 2 muối bột là Na2SO4 với KNO3

mNa2SO4 = 142.0,3 = 42,6 gam; mKNO3 = 0,1.101=10,1 gam.

Bài 2: trong 2 lít dung dịch A đựng 0,2 mol Mg2+ ; x mol Fe3+ ; y mol Cl- cùng 0,45 mol SO42-. Cô cạn dung dịch X nhận được 79 gam muối bột khan.

a/ Tính giá trị của x cùng y?

b/ biết rằng để chiếm được A tín đồ ta đang hòa rã 2 muối bột vào nước. Tính mật độ mol/lít của từng muối trong A.

Hướng dẫn:

a/ Áp dụng định hiện tượng bảo toàn năng lượng điện ta có:

2.0,2 + 3.x = 2.0,45 + y ⇒ 3x – y = 0,5 (1)

Cô cạn dung dịch được 79 gam muối khan:

0,2.24 + 56.x + 35,5.y + 0,45.96 = 79 ⇒ 56x + 35,5y = 31 (2)

Từ (1),(2) ta có: x = 0,3 cùng y = 0,4.

b/ hỗn hợp A bao gồm 2 muối bột là: Fe2(SO4)3 cùng MgCl2

CM(Fe2(SO4)3) = 0,15 M; CM(MgCl2) = 0,2 M

Bài 3: Một dd Y gồm chứa các ion: Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), và SO42- (x mol). Khối lượng chất tan tất cả trong ddY là.

A. 22, 5gam B. 25,67 gam. C. 20,45 gam D. 27,65 gam

Hướng dẫn:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:

0,05.2+0,15.1 = 1.0,1 + y.2 ⇒ x = 0,075

m = 0,05.24 + 0,15.39 + 0,1.62 + 0,075.96 = 20,45 gam

Bài 4: hỗn hợp A cất 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- cùng y mol . Tổng khối lượng muối rã trong A là 5,435 gam. Cực hiếm của x cùng y lần lượt là:

A.0,01 với 0,03. B. 0,05 cùng 0,01

C. 0,03 cùng 0,02. D. 0,02 cùng 0,05.

Hướng dẫn:

Ta có: 0,02.2+0,03.1 = x.1 + y.2 (1)

- Áp dụng định phương pháp bảo toàn cân nặng ta có:

m = 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5.x + 96.y = 5,435 (2)

Giải hệ nhì phương trình (1) và (2) ta được: x = 0,03; y = 0,02

Bài 5: cho dd Ba(OH)2 dư vào 50 ml dd X chứa các ion:NH4+, SO42-, NO3- đun nóng thì gồm 11,65 gam kết tủa xuất hiện thêm và tất cả 4,48 lít khí Y thoát ra (đktc). độ đậm đặc mol mỗi muối vào dd X là:

A. (NH4)2SO4 1M; NH4NO3 2M.

B. (NH4)2SO4 1M; NH4NO3 1M.

C. (NH4)2SO4 2M; NH4NO3 2M.

D. (NH4)2SO4 1M; NH4NO3 0,5M.

Hướng dẫn:

nBaSO4 = 11,65/233 = 0,05 mol; nNH3 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

= 0,2/0,05 = 4 M; =0,05/0,05 = 1 M

Áp dụng định phương pháp bảo toàn năng lượng điện tích mang đến dung dịch X:

4 = 2.1 + x ⇒ x =2 M

Bài 6: Dung dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,1 mol Cl- và 0,2 mol NO3-Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào X đến lúc thu được lượng kết tủa béo nhât. Cực hiếm của V là

A. 0,15 B. 0,3 C. 0,2 D. 0,25

Hướng dẫn:

Vì cả 3 ion Mg2+, Ca2+ cùng Ba2+ hồ hết tạo kết tủa với CO32- cần đến khi được kết tủa lớn số 1 thì dung dịch chỉ cất K+, Cl-, và NO3-. Ta có: nK+ = nCl- + nNO3- ⇒ nK2CO3 = 0,15 mol ⇒ V = 0,15 lít

Bài 7: phân chia hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị ko đổi thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Hòa tan trọn vẹn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc). Phần 2: Nung trong ko khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit. Khối lượng hỗn hợp X là:

A. 1,56g B. 2,4g C. 1,8g D. 3,12g

Hướng dẫn:

⇒ 2nO2- = 1.nCl- ; nCl- = nH+ = 2nH2 = 0,16 mol

⇒ nO2- = 0,16 /2 = 0,08 mol

Áp dụng định cách thức bảo toàn khối lượng cho phản bội ứng ở đoạn 2:

Moxit = mKl + mO ⇒ mKl = 2,84 – 0,08.16 = 1,56 gam

⇒ cân nặng hỗn đúng theo X = 2.1,56 = 3,12 (gam)

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: trong một cốc nước cất a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl–, và d mol HCO3-. Lập biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d

A. a + b = c + d B. 2a + 2b = c + d

C. 40a + 24b = 35,5c + 61d D. 2a + 2b = -c - d

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: Một dung dịch X có 0,25 mol CO32- , 0,1 mol Cl; 0,2 mol HCO3- và x mol Na+. Trọng lượng chất tan bao gồm trong dd X là.

A. 49,5 gam B. 49,15 gam C. 50,5 gam D. 62,7 gam

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: cho 200 ml dd X chứa những ion NH4+, K+, SO42-, Cl- cùng với nồng độ tương ứng là 0,5M; 0,1M; 0,25M và a M. Hiểu được dd X được điều chế bằng phương pháp hoà chảy 2 muối bột vào nước. Cân nặng của 2 muối bột được mang là

A. 6,6g (NH4)2SO4;7,45g KCl B.6,6g (NH4)2SO4;1,49g KCl

C. 8,7g K2SO4;5,35g NH4Cl D. 3,48g K2SO4;1,07g NH4Cl

Lời giải:

Đáp án: B

0,5.1 + 0,1.1 = 0,25.2 + a ⇒ a = 0,1 M ⇒ mMuối.

Bài 4: Một hỗn hợp chứa các ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO 3-(0,05 mol) cùng SO42- (x mol). Giá trị của x là

A. 0,050. B. 0.070. C. 0,030. D. 0,045.

Lời giải:

Đáp án: D

Theo bảo toàn năng lượng điện tích:

nCu2+ + nK+ = nNO3- + 2nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)

Bài 5: Một dung dịch đựng Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) với ion Z (y mol). Ion Z và quý giá của y là

A. NO3- (0,03). B. CO32- (0,015). C. SO42- (0,01). D. NH4+ (0,01)

Lời giải:

Đáp án: A

gọi điện tích của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nMg2+ + nK+ + (-1)na + xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án cân xứng là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32- loại, vì chưng ion này sinh sản kết tủa với Mg2+

Bài 6: hỗn hợp X gồm: 0,09 mol Cl- ,0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ với b mol SO42-. Lúc cô cạn X nhận được 7,715 gam muối bột khan. Quý hiếm của a cùng b thứu tự là

A. 0.05 và 0,05. B. 0,03 với 0,02.

C. 0,07 với 0,08. D. 0,018 với 0,027.

Lời giải:

Đáp án: B

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04.23 + 0,09.35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ (1) với (2) ⇒ a = 0,03 và b = 0,02

Bài 7: trọn vẹn 10g hỗn hợp X tất cả Mg với Fe bởi dung dịch HCl 2M. Xong xuôi thí nghiệm thu được hỗn hợp Y và 5,6 lit khí H2 (đktc). Để kết tủa phản bội ứng hoàn toàn với hỗn hợp Y phải vừa đủ 300ml NaOH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã sử dụng là:

A. 0,2 lít B. 0,24 lít C. 0,3 lít D. 0,4 lít

Lời giải:

Đáp án: C

nNa+ = 0,3.0,2 = 0,6 mol

Dd sau phản ứng: Na+ với Cl-. Áp dụng định hiện tượng bảo toàn điện tích đến dung nhờn này ta có: nNa+ = nCl- = 0,6 mol ⇒ V = 0,6/0,2 = 0,3 lít

Bài 8: mang lại hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,045 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là

A. 0,045 B. 0,09. C. 0,135. D. 0,18.

Lời giải:

Đáp án: B

DD sau làm phản ứng chứa:Fe3+: x mol; Cu2+: 0,09; SO42-: (x + 0,045) mol- Áp dụng định luật bảo toàn điện tích mang đến dd sau phản ứng ta có:

3x + 2.0,09 = 2(x + 0,045) → x = 0,09

Phương pháp tính pH

A. Phương thức giải và Ví dụ minh họa

a. PH với axit, bazo mạnh

Phương pháp

- Tính số mol H+/OH- hoặc tổng số mol H+/OH-

- Tính nồng độ H+/OH-

- Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

- Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH- ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình năng lượng điện ly: HCl → H+ + Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà tung 3,66 gam các thành phần hỗn hợp Na, ba vào nước dư chiếm được 800ml dung dịch A với 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của hỗn hợp A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của mãng cầu và ba lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)

Na + H2O → NaOH + 1/2 H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y →y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 với y = 0,02

Phương trình điện ly: NaOH → Na+ + OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,08 mol

CM(OH-) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: hòa hợp 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd nhận được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

= 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: cho 15 ml dung dịch HNO3 có pH = 2 th-nc hết 10 ml hỗn hợp Ba(OH)2 gồm pH = a. Quý giá của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà chảy m gam Zn vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,4M thu được 0,784 lít khí hiđro với dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng kết hợp công thức tính độ năng lượng điện ly α, hằng số điện ly axit, bazo: Ka, Kb

-Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa chảy (no)

*

-Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A-

*
( chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

*
( chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ)

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà chảy 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít dung dịch X.

a. Tính pH của hỗn hợp X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu cung ứng dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình năng lượng điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu:0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau năng lượng điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình điện ly:

HCl → H+ + Cl-

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu:0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau năng lượng điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: hỗn hợp A chứa NH3 0,1M và NaOH 0,1M. Tính pH của hỗn hợp biết Kb của NH3 = 1,75.10-5.

Hướng dẫn:

NaOH → Na+ + OH-

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau năng lượng điện ly: 0,1- x x x+0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và bỏ lỡ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: đến dd hh X tất cả HCl 0,01 M và CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ lỡ sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: mang đến dd hh X tất cả CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và làm lơ sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Việc về trộn loãng, trộn lẫn dung dịch các chất điện ly để đã có được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH-

-Viết phương trình phản nghịch ứng th-nc

-Xác định môi trường của dung dịch phụ thuộc vào pH ⇒ coi xét mol axit xuất xắc bazơ dư ⇒ tìm những giá trị mà vấn đề yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau thời điểm trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích cân nhau thu được dung dịch A. Rước 300 ml hỗn hợp A tính năng với hỗn hợp B có NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích hỗn hợp B cần dùng để sau khi phản ứng ngừng thu được dung dịch tất cả pH = 1. Coi Ba(OH)2 cùng H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau lúc trộn 3 dung dịch axit rất có thể tích bằng nhau ta chiếm được nồng độ bắt đầu của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Vào 300 ml dung dịch A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình năng lượng điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3-

0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl-

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của dung dịch B buộc phải dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình năng lượng điện ly:

NaOH → Na+ + OH-

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau bội phản ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch có pH =1 có HCl với HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH mật độ a(mol/l) nhận được 200 ml hỗn hợp A tất cả pH = 12.

a. Tính ab. Pha loãng dung dịch A từng nào lần để thu được pH = 11Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0....….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau trộn loãng gồm pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy cần phải pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính tỷ lệ thể tích khi hỗn hợp HCl bao gồm pH = 1 và dung dịch HCl pH = 4 cần dùng làm pha trộn thành dung dịch có pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: mang lại 100 ml dd hh có Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M với V ml dd hh bao gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M chiếm được dd có pH = 2 . Giá trị V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 2 → môi trường xung quanh axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh tất cả H2SO4 0,1M cùng HCl 0,15M với V ml dd hh có NaOH 0,3M cùng Ba(OH)2 0,1M, nhận được dd X bao gồm pH = 12. Quý giá của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 12 → môi trường bazo.

(0,5V - 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu như thế nào sai khi nói tới pH với pOH của hỗn hợp ?

A. pH = lg B. pH + pOH = 14

C. . = 10-14 D. = 10-a ⇔ pH = a

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: dung dịch H2SO4 0,10 M có

A. pH = 1 B. pH 1 D. > 2,0M

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: pH của hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M và H2SO4 0,0025M là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 12

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: pH của dung dịch Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13 B. 12 C. 1 D. 11

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250ml dd bao gồm pH = 10

A. 0,1 gam B. 0,01 gam C. 0,001 gam D. 0,0001 gam

Lời giải:

Đáp án: C

pOH = 4 ⇒ = 10-4 ⇒ nOH- = 0,25.10-4 = 2,5.10-5 mol

mNaOH = 2,5.10-5.40 = 0,001 gam

Bài 6: Số ml dung dịch NaOH có pH = 12 cần để trung hoà 10ml dung dịch HCl gồm pH = 1 là

A. 12ml B. 10ml C. 100ml D. 1ml.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch tất cả HCl 0,1M và H2SO4 0,15M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ aM, chiếm được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 1. Cực hiếm của a và m theo thứ tự là

A.0,15 với 2,330 B. 0,10 với 6,990.

C.0,10 với 4,660 D. 0.05 cùng 3,495

Lời giải:

Đáp án: D

Sau bội nghịch ứng trung hòa - nhân chính pH = 1 ⇒ H+ dư

H+ + OH- → H2O

nH+ bđ = 0,08 mol; sau làm phản ứng pH = 1

⇒ nH+ pư = nOH- = 0,03 mol ⇒ nBa(OH)2 = 0,015 mol

⇒ cm Ba(OH)2 = 0,05M ⇒ mBaSO4 = 3,495g

Bài 8: mang lại 300 ml dung dịch chứa H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M và HCl 0,3M tính năng với V ml hỗn hợp NaOH 0,2 M cùng KOH 0,29M chiếm được dung dịch tất cả pH = 2. Cực hiếm của V là

A. 134. B. 147. C. 114. D. 169.

Lời giải:

Đáp án: A

Coi 300 ml dung dịch A bao gồm 100 ml H2SO4 0,1M 100 ml HNO3 0,2M cùng 100 ml HCl 0,3M trộn lại với nhau. Vậy: nH+ = 0,07 mol

Phản ứng của dung dịch A và B là: H+ + OH- → H2O

nH+ (Pư) = nOH- = 0,49 . 0,001V ⇒ nH+ (du) = 0,01.(0,3 + 0,001V)

⇒ 0,07 = 0,49.0,001V + 0,01.(0,3 + 0,001V) ⇒ V = 134 ml

Bài 9: tía dung dịch axit sau tất cả cùng độ đậm đặc mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Giá trị pH của chúng tăng theo thiết bị tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH. B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH. D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 10: hỗn hợp CH3COOH 0,1M tất cả pH = a và dung dịch HCl 0,1M tất cả pH = b. Phân phát biểu và đúng là

A. a B. a > b = 1. C. a = b = 1. D. a = b > 1.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước

A. 5,46 B. 4,76 C. 2,73 D. 0,7

Lời giải:

Đáp án: C

Ka = x2/(0,2-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,87.10-3 ⇒ pH = 2,73

Bài 13: đến dd hh X bao gồm HF 0,09M và KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

A. 1,1 B. 4,2 C. 2,5 D. 0,8

Lời giải:

Đáp án: B

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 6,5.10-5 ⇒ x = 6,5.10-5 ⇒ pH = 4,2

Bài 14: khi pha loãng dung dịch axit HCl có pH = a ta thu được dung dịch mới gồm

A.pH > a B. pH = a C. pH B.10 C.100 D.

Xem thêm: Hóa Học 11 Bài 11 - Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Cơ Bản

1000.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 16: Trộn V1 lít hỗn hợp axit bạo dạn (pH = 5) với V2 lít kiềm dũng mạnh (pH = 9) theo tỉ lệ thành phần thể tích nào tiếp sau đây để nhận được dung dịch tất cả pH = 6

*

Lời giải:

Đáp án: B

Dung dịch sau khi trộn pH = 6 ⇒ môi trường xung quanh axit.

(V1.10-5-V2.10-5)/(V1+V2) = 10-6 ⇒ V1/V2 = 11/9

Bài 17: Trộn V1 lit dung dịch H2SO4 tất cả pH = 3 cùng với V2 lit hỗn hợp NaOH tất cả pH = 12 và để được dung dịch tất cả pH = 11, thì tỷ lệ V1: V2 có mức giá trị nào?