Có phải ai đang tìm tìm những bài tập giờ đồng hồ anh lớp 3 cho con em mình học đề xuất không? nói theo cách khác ở giới hạn tuổi lớp 3 thì việc học Anh Văn khôn cùng quan trọng, giúp những em cọ cạnh bên và dễ dàng học hơn.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập tiếng anh lớp 3


Tuy thế, nhưng giữa những bài tập tiếng Anh lớp 3 thì gồm có chương trình học nào? Hãy cùng cửa hàng chúng tôi tìm hiểu những Unit trong công tác học các bạn nhé!


Như số đông gì mà shop chúng tôi đã ra mắt bên trên, thì trong phần bài tập Anh Văn lớp 3 bé sẽ được học tự unit 1 -> unit 20. Từ biện pháp hỏi, bí quyết chào, đồ vật, màu sắc sắc, chuyển động vui chơi,…

Vậy nên, bài toán cho con em của mình học và làm bài xích tập giờ đồng hồ anh lớp 3 hay từ điển giờ đồng hồ Anh lớp 3 mới là điều mà những bậc phụ huynh nên làm bây giờ. Hãy cho với các khóa học tập Online, học tiếng Anh Online có những trang Website học Anh Ngữ trực con đường tốt, học tiếng anh Online cho trẻ em miễn giá tiền và các câu lạc cỗ tiếng Anh ở dùng gòn unique nhất nhé.

Bài tập giờ Anh lớp 3 Unit 1: Hello

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Unit trăng tròn sẽ ra mắt cho chúng ta các địa danh, phía đông tây phái nam bắc với từ vựng về các địa danh Hà Nội.

Kho bài bác tập tiếng Anh lớp 3 tất cả đáp án nhằm em ôn tập tại nhà

Trong phần này, shop chúng tôi xin trình làng đến thầy cô và các em học tập sinh mọi dạng bài xích tập tiếng anh cho học viên lớp 3 dạng tổng hợp tất cả đáp án. Những bài học kinh nghiệm này được công ty chúng tôi sưu tầm từ Babilala là gì, nhằm mục tiêu giúp những em học viên luyện tiếng anh lớp 3 được tốt hơn.

Đồng thời tập luyện được kĩ năng làm bài xích thi, cải thiện trình độ làm bài tập tiếng Anh của mình.

1. Complete the words (Hoàn thành các từ còn thiếu vào địa điểm trống)

Bài tập tiếng anh lớp 3 điền từ vào khu vực trống

1. They’re fl…ing k…te….2. Mai is in the di…ing room.3. Ha…you g…t any …orto…ses? -…, I have.4. Whe…e is your dog? – He’s cha_ing a mo_se.5. Ha… she go…any …ets? Yes, she … a…. She has got a gree… par…ot and…leven go…fish.6. We go to school ……….bike.My mother is thirty ………old.…….name is Peter.Mai is …… Vietnam.……….you want a banana?How many books …….you have?We go lớn school ……….bike.The weather is often ………in summer.This is a schoolbag …….that is a table.There ……..four books on the table.Hello, my name …….Mai. I …..years old.

2. Circle the odd one out ( Khoanh tròn câu trả lời vào từ khác loại cho những câu sau)

Bài tập giờ đồng hồ anh lớp 3 khoanh tròn giải đáp đúng

A. Mother B. School C. Father D. SisterA. Big B. Book C. Pen D. RulerA. Bedroom B. Kitchen C. Bathroom D. GardenA. She B. He C. Living room D. IA. Sunny B. Windy C. Rainy D. TortoiseA. Am B. Weather C. Are D. IsA. Dog B. Bird C. Fish D. RobotA. Ship B. Doll C. Ball D. HaveA. Globe B. Bản đồ C. Desk D. ThoseA. Forty B. Fifteen C. Sixty D. TwentyA. Sun B. Rainy C. Cloud D. WindA. Teddy B. Kite C. Puzzle D. CakeA. Picture B. Pencils C. Notebooks D. MarkersA. Classroom B. Teacher C. Library D. SchoolA. I B. His C. She D. ItA. His B. She C. My D. ItsA. Rice B. Bread C. Milk D. CakeA. House B. Ruler C. Book D. Eraser

3. Select and circle A, B or C – Khoanh tròn lời giải A,B xuất xắc C cho các câu sau

1. What are they doing? – They are…with paper boat.

A. Doing

B. Making

C. Playing

2. Has she got any pet? – No, she…

A. Has

B. Hasn’t

C. Haven’t

3. How many …are there in your bedroom? – There are two.

A. Chair

B. Chairs

C. X

4. What’s Mai doing? – She….

A. Play cycling

B. Is cycling

C. Cycles

5. How old is your…? – He’s thirty-four.

A. Sister

B. Mother

C. Father

6. What is the … today?

A. Activity

B. Colour

C. Weather

7. …many cats vì you have?

A. Why

B. How

C. What

8. What _____ are your dogs? – They are black and white.

A. Colour

B. Yellow

C. Sunny

9. What’s ……..name? Her name is Lan.

A. My B. His C. Her

10. How is she? She’s ………….

A. Five B. Have C. Ok

11. How old is your grandfather? He is eighty …..old.

A. Years B. Year C. Yes

12. .………to meet you.

A. Nine B. Nice C. Good

13. Bye. See you……

A. Late B. Nice C. Later

14 .What’s ……..name? Her name is Lan.

A. My B. His C. Her

15. How is she? She’s ………….

A. Five B. Have C. Ok

16. How old is your grandfather? He is eighty …..old.

A. Years B. Year C. Yes

17. .………to meet you.

A. Nine B. Nice C. Good

18. Bye. See you……

A. Late B. Nice C. Later

19. What’s it?It’s ………inkpot.

A. An B. A C. Some

20. How many ………are there ? There is a desk.

A. Desk B. A desk C. Desks

21. The weather is ………today.

A.cold B. Ok C. Too

22. ……is phái mạnh from? He’s from nhì phong.

A. What B. Who C. Where

23. Who is he?……… is my friend

A. He B. I C. She

4. Read and complete the table ( Đọc và xong bảng sau)

Bài tập tiếng anh lớp 3 hiểu và xong bảng

Her house is in the town. There are eight rooms. There are three bedrooms, two living rooms và two bathrooms in the house. There is one kitchen in the house. It is large.

Rooms of the house

Numbers

Living room(s):

Two:

5. Matching ( chọn đáp án hợp lý cho câu gồm nghĩa)

Bài tập giờ đồng hồ anh lớp 3 chọn giải đáp đúng

1. How old is your father?2. How old are you?3. Where are her dolls?4. What is he doing?5. What are they playing?6. What’s the weather like today?7. Has she got a robot?8. How many goldfish have you got?9. Where are your yo-yo?10. What colour are your roses?11. How many bedrooms are there in your house?12. Where is your cat?13. What is your mother doing?14. What colour is it?15. Where is Mai?A. They are behind the picture.B. They are playing hide-and-seek.C. He is thirty-twoD. He’s making paper boats.E. She’s in the garden.F. No, she hasn’t.G. It is violet.H. He’s chasing a rat.I. I’ve got five goldfish.J. I’m nine.K. They are over there, on the chair.L. They are red.M. It’s windy và cloudy.N. There are three.O. She’s cooking in the kitchen.
1. Who is she?2. How are you today?3. What is your name?4. Goodbye. See you again.5. How bởi vì you spell your name?a. I’m fine. Thank youb. She is Lan. She is my sisterc. That is B-E-T-T-Y.d. I am Tung. Và you?e. Bye. See you later–1 –2 –3 –4 –5

6. Chuẩn bị xếp những từ sau thành câu

Bài tập tiếng anh lớp 3 sắp xếp thành câu trả chỉnh

1. Friend /is / my / Hien/ new.2. Is /That / classroom / her.3. Your / Write / please / name.4. Down / your / Put / pencil/

7. Fill in the blank ( Điền vào khu vực trống thành câu tất cả nghĩa)

Bài tập giờ đồng hồ anh lớp 3 điền vào vị trí trống thành câu có nghĩa

1. These ………..my pencils2. ………is your birthday?3. I have Art ……. Tuesday.4. What vì chưng you vì chưng ……….English lesson?5. Would you ……….some milk?

8. Điền những đáp án đúng cho những câu sau:

Bài tập giờ đồng hồ anh lớp 3 điền câu trả lời đúng

1. My sister is twenty ………old.2. …….name is Lisa. She is 21 years old.3. Taemin is …… Korea.4. ……….you want a banana? – No, I don’t.5. How many books …….Lan have?6. ……to meet you.7. The weather is often ………in winter.8. This is a schoolbag …….that is a table.9. There ……..four books on the table.10. Where …. My pencils?

How, what’s, my

1) ………………………………. Your name?2) ………………………………. Name’s Peter.3) ………………………………. Bởi you spell your name?

9. Choose the correct word to lớn complete the dialogue ( lựa chọn từ đúng để kết thúc đoạn hội thoại)

Bài tập giờ Anh lớp 3 chọn từ đúng

far Is name old family north near where

Hello. My (1)…………is Bao Anh. I am eight years (2)………My (3)……………is in bầu Nguyen. It is in (4)……………Vietnam. Thai Nguyen is (5)……………Ha Noi but very (6)……………from Ho đưa ra Minh City. There are a lot of mountains và trees in my place. How about your place? (7)……………is it in Vietnam? (8) …… it near or far from Ho đưa ra Minh City?

10. Sắp xếp lại đoạn đối thoại

Bài tập giờ Anh lớp 3 thu xếp đoạn hội thoại

– Nice to meet you too.– Nice lớn meet you.– What is your name?– I’m fine, thank you.– My name is Peter.– How are you?

Giải bài tập giờ Anh lớp 3 tất cả đáp án

Giới thiệu Seri video clip giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3

1. Complete the words:

1. Flying kites2. Dining room3. Have you got any tortoises? Yes, I have.4. Where is your dog? He’s chasing a mouse.5. Has she got any pets? Yes, she has. She has got a green parrot and eleven goldfish.6. By

2. Circle the odd one out:

1. School2. Big3. Garden4. Living room5. Tortoise6. Weather7. Robot8. Have

3. Select và circle A, B or C:

1. C; 2. B; 3. B; 4. B; 5. C; 6. C; 7. B; 8. A;

4. Read and complete the table:

Rooms of the houseNumbersLiving room(s)BedroomsBathroomsKitchenTwoThreeTwoOne

5. Match

1- C; 2 – J; 3 – A ; 4 – D; 5 – B;6 – M; 7 – F; 8 – I; 9 – K; 10 – L;11 – N; 12 – H; 13 -O; 14 – G; 15 – E;

6. Sắp tới xếp những từ sau thành câu

1 – Hien is my new friend.2 – That is her classroom.3 – Write you name please.4 – Put down your pencil.

7. Fill in the blank

1 – are; 2 – When; 3 – on; 4 – during; 5 – like

8. Điền từ phù hợp vào vị trí trống.

Xem thêm: Cao Tằng Tổ Khảo Cao Tằng Tổ Tỷ Là Gì ? Cách Xưng Hô Thứ Bậc Trong Gia Tộc

1. My sister is twenty …years……old.2. …Her….name is Lisa. She is 21 years old.3. Taemin is …from… Korea.4. …Do…….you want a banana? – No, I don’t.5. How many books …does….Lan have?6. Pleased….7. The weather is often …cold……in winter.8. This is a schoolbag …and….that is a table.9. There …are…..four books on the table.10. Where ..are.. My pencils?

9. Choose the correct word khổng lồ complete the dialogue:

Hello. My (1)…name………is Bao Anh. I am eight years (2)……old…My (3)……family………is in thai Nguyen. It is in (4)……north………Vietnam. Bầu Nguyen is (5)………near……Ha Noi but very (6)……farr………from Ho chi Minh City. There are a lot of mountains & trees in my place. How about your place? (7)……Where………is it in Vietnam? (8) …Is… it near or far from Ho bỏ ra Minh City?

Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 3

Các bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 theo từng bài bác sẽ là tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 kết quả dành cho các em. Bao gồm các bài xích tập học từ vựng giờ đồng hồ anh Online nhằm mục tiêu rèn luyện kiến ​​thức từ bỏ vựng cùng ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 cho trẻ em.