Tài liệu gồm 44 trang, phân nhiều loại và gợi ý giải những dạng toán về căn bậc hai cùng căn bậc ba, giúp học viên lớp 9 tìm hiểu thêm khi học chương trình Toán 9 (tập 1) phần Đại số chương 1.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập về căn bậc hai lớp 9

VẤN ĐỀ 1. CĂN BẬC HAI.A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.Dạng 1. Tìm căn bậc hai cùng căn bậc hai số học của một số.Dạng 2. So sánh những căn bậc nhị số học.C. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

VẤN ĐỀ 2. CĂN THỨC BẬC nhị VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC √A^2 = |A| (PHẦN 1).A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.Dạng 1. Tính giá trị của biểu thức cất căn bậc hai.Dạng 2. Rút gọn gàng biểu thức cất căn bậc hai.C. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

VẤN ĐỀ 3. CĂN THỨC BẬC nhị VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC √A^2 = |A| (PHẦN 2).A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.Dạng 3. Tìm đk để biểu thức đựng căn bậc hai bao gồm nghĩa.Dạng 4. Giải phương trình chứa căn bậc hai.C. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

VẤN ĐỀ 4. LIÊN HỆ PHÉP NHÂN, PHÉP chia VỚI PHÉP KHAI PHƯƠNG (PHẦN 1).A. Cầm tắt lý thuyết.B. Bài xích tập và các dạng toán.Dạng 1. Tiến hành phép tính.Dạng 2. Rút gọn gàng biểu thức.C. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

VẤN ĐỀ 5. LIÊN HỆ PHÉP NHÂN, PHÉP phân tách VỚI PHÉP KHAI PHƯƠNG (PHẦN 2).A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.Dạng 4. Rút gọn gàng biểu thức.Dạng 5. Giải phương trình.C. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

VẤN ĐỀ 6. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI.A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.Dạng 1. Đưa quá số ra ngoài dấu căn hoặc vào trong dấu căn.Dạng 2. So sánh những căn bậc hai.Dạng 3. Rút gọn biểu thức cất căn bậc hai.Dạng 4. Trục căn thức sống mẫu.C. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

VẤN ĐỀ 7. RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN.A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.Dạng 1. Rút gọn biểu thức đựng căn bậc hai.Dạng 2. Minh chứng đẳng thức đựng căn thức bậc hai.Dạng 3. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan.C. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

VẤN ĐỀ 8. CĂN BẬC BA.A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.Dạng 1. Thực hiện phép tính có chứa căn bậc ba.Dạng 2. So sánh những căn bậc ba.Dạng 3. Giải phương trình đựng căn bậc ba.C. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 (PHẦN 1).A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.1. Căn bậc hai số học.2. Căn thức bậc hai.3. Tương tác giữa phép nhân, phép phân chia với phép khai phương.4. Chuyển đổi đơn giản biểu thức cất căn bậc hai.B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.Dạng 1. Kiếm tìm điều kiện cho các biểu thức gồm nghĩa.Dạng 2. Tính với rút gọn gàng biểu thức.Dạng 3. Giải phương trình với bất phương trình.

ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 (PHẦN 2).A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN.Dạng 4. Tìm các giá trị nguyên của biến chuyển để những biểu thức mang đến trước có giá trị nguyên.Dạng 5. Tìm giá bán trị bé dại nhất hoặc giá trị lớn nhất của biểu thức.Dạng 6. Rút gọn biểu thức và những bài toán liên quan.Một số bài tập nâng cao.

HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ.

Xem thêm: Toán 1 Rad Bằng Bao Nhiêu Độ ? Chuyển Đổi Radian Để Độ (Rad → Deg)

VẤN ĐỀ 1.VẤN ĐỀ 2.VẤN ĐỀ 3.VẤN ĐỀ 4.VẤN ĐỀ 5.VẤN ĐỀ 6.VẤN ĐỀ 7.VẤN ĐỀ 8.ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 (PHẦN 1).ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 (PHẦN 2).