Trong bài viết này, KISS English sẽ share cho chúng ta những bài bác tập giờ Anh lớp 6 nâng cao. Hãy quan sát và theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Cách làm bài tập tiếng anh lớp 6

Xem ngay phương pháp nắm ở trong lòng 12 thì trong tiếng Anh trên đây:


Video phía dẫn biện pháp nắm trực thuộc lòng 12 thì trong giờ Anh | Ms Thuỷ KISS English

Tiếng Anh lớp 6 là nền tảng gốc rễ cơ bạn dạng và đặc biệt cho chương trình tiếng Anh trung học tập cơ sở. Để cố kỉnh chắc những kỹ năng này, các bạn phải siêng năng trường đoản cú học. Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho chúng ta những bài bác tập giờ anh lớp 6 nâng cao. 


Bài Tập tiếng Anh Lớp 6 cải thiện Có Đáp Án

*
Bài Tập giờ Anh Lớp 6 nâng cấp Có Đáp Án

Choose the correct answer:

1. My sister is very fond ……………….. Chocolate candy.

A. Of

B. About

C. With

D. At

2. I have studied English ………………..eight months.

A. For


B. Since

C. By

D. In

3. Listen ………………..our teacher !

A. With

B. To

C. For

D. In


4. There isn’t ………………..food in the house.

A. None

B. No

C. Some

D. Any

5. He arrives …………………..at six o’clock.

A. At home

B. Home

C. In home

D. To lớn home

6. Herbert has had his car………………….. 1999.

A. Ago

B. Since

C. To

D. For

7. How long will it ………………..to get there ?

A. Cost

B. Lose

C. Make

D. Take

8. I ………………..it khổng lồ you if you don’t have one.

A. Give

B. Gave

C. Will give

D. Would give

9. ………………..your homework yet ?

A. Did you finished

B. Are you finishing

C. Do you finish

D. Have you finished

10. It’s the best book I …………………..read.

A. Have ever

B. Had ever

C. Will ever

D. Can ever

11. He looked very………………when I told him the news.

A. Happily

B. Happy

C. Happiness

D. Was happy

12. She is ………………in history.

A. Interests

B. Interested

C. Interesting

D. Being interest

13. Is the Eiffel Tower taller………………..Big Ben?

A. Then

B. Than

C. As

D. Of

14. At school, David was………………anyone else in his class.

A. As clever as

B. As clever than

C. Cleverer as

D. Cleverest

15. She speaks French ………………..than you.

A. More faster

B. More fluently

C. Well

D. The most fluently

16. It began to rain while we…………………..soundly.

A. Slept

B. Were sleeping

C. Have slept

D. Are sleeping

17. She doesn’t like coffee, does she ?

A. Yes, she doesn’t

B. No, she does

C. Yes, she did

D. No, she doesn’t

18. I won’t go lớn bed …………………..I finish my homework.

A. Until

B. When

C. While

D. Since

19. Is this book ………………….. ? Yes, it’s mine.

A. You’re

B. Yours

C. You

D. Your

20. …………………..do you come lớn school ? By bus

A. How

B. What

C. By

D. When

Đáp án:

1. A; 2. A; 3. B; 4. D; 5. B 6. B; 7. D; 8. C; 9. D; 10. A 11. B; 12. B; 13. B; 14. A; 15. B;

16. B; 17. D; 18. A; 19. B; 20. A

Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to lớn complete the following test

There are many Chinese festivals in Hong Kong. The Western New Year starts on the first day of January but the Chinese begin New Year on the first day of the first moon of the Chinese calendar. Before New Year’s Day comes, people clean and decorate their houses, (1)_________a lot of traditional food và go shopping for presents và new clothes. New Year’s Eve is the time (2) ________every family gathers its members together for dinner. People (3) ___________ the New Year with a music performance & a firework display to lớn light up the sky.

On New Year’s Day, they visit their friends và relatives. The children get lucky money in red envelopes. Many people go to the (4) ___________ to wish for good health and good luck. Chinese people in Hong Kong celebrate the New Year with (5)________and happiness.

1. A. TakeB. BringC. CookD. Sell
2. A. WhenB. AfterC. BeforeD. During
3. A. MeetB. SeeC. EndD. Celebrate
4. A. HousesB. PagodasC. FamilyD. Camps
5. A. HopefulB. HopelessC. HopeD. Hoping

Đáp án: 1. C 2. A 3. D 4. B 5. C

Find a word from the box khổng lồ complete the numbered blanks in the passage below:

used; on; afford; enough; every; soon; wait; used; listening; home; few; who; what; won; all;

There was once a large, fat woman (26)………………had a small, thin husband. He had a job in a big company và was given his weekly wages (27)………………Friday morning. As (28)………………as he got (29)………………on Friday, his wife (30)………………to make him give her (31)………………his money, & then she (32)………………to give him back only (33)………………to buy his lunch in the office every day.

One day the small man came home very excited. He hurried into the living room. His wife was (34)………………to the radio & eating chocolates there. ” You’ll never guess (35)…………… happened to me today, dear,” he said. He waited for a few seconds và then added, ” I’ll (36)………………ten thousand pounds (37)………………the lottery!”

“That’s wonderful!” said his wife delightedly. But then she thought for a (38)……………… seconds & added angrily, ” but (39)………………a moment! How could you (40)………………to buy the ticket?”

Đáp án:26. Who; 31. All; 36. Won; 27. Every; 32. Used; 37. On; 28. Soon; 33. Enough; 38. Few;29. Trang chủ ; 34. Listening; 39. Wait; 30. Used ; 35. What; 40. Afford;

Tham khảo: https://hijadobravoda.com/de-thi-hoc-sinh-gioi-tieng-anh-6/ 


Sách bài xích Tập giờ đồng hồ Anh Lớp 6 Nâng Cao

*
Sách bài xích Tập giờ đồng hồ Anh Lớp 6 Nâng Cao

Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng Anh 6 – Nguyễn Thị Chi

Link: https://thuvienpdf.com/bai-tap-bo-tro-nang-cao-tieng-anh-6

Cuốn sách “Bài tập hỗ trợ – nâng cao Tiếng Anh 6” vì Nguyễn Thị bỏ ra chủ biên và soạn thảo theo lịch trình tiếng anh mới của phòng xuất bản giáo dục vn là tư liệu giúp chúng ta nâng cao năng lực tiếng anh về cả ngữ pháp, nghe nói đọc viết.

Ngữ pháp và bài bác tập cải thiện tiếng Anh 6 – Vĩnh Bá

Link: https://tiki.vn/ngu-phap-va-bai-tap-nang-cao-tieng-anh-6-co-dap-an-p4311027.html

Sách được biên soạn trên cơ sở nội dung công tác lớp 6 mới. Các bài tập giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học tập trong công tác đồng thời cung ứng phần cải thiện phù phù hợp với đối tượng học khá.

Ngữ Pháp giờ Anh nâng cao Lớp 6 Tập 1, 2

Link:

https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-1-p192453303.html

https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-2-p192453296.html

Cuốn sách đến từ Megabook tổng thích hợp đầy đủ, cụ thể kiến thức ngữ pháp bám sát đít theo chương trình học, bài xích tập đa dạng, chia theo cấp độ kèm từ đó là lời giải chi tiết không chỉ được trình bày, phân tích và lý giải một cách dễ hiểu và kỹ lưỡng, nhưng còn bổ sung cập nhật và không ngừng mở rộng giúp các bạn tiếp thu các kiến thức cải thiện và toàn diện hơn.

Cuốn sách cũng cung cấp nhiều mẹo giải hay, tiện lợi vận dụng, dễ dàng nhớ, sẽ giúp đỡ học sinh làm bài bác nhanh hơn cùng đạt điểm trên cao hơn, từ kia các các bạn sẽ tăng thêm niềm hào hứng với môn học tập này.

Xem thêm: Top 10 Bài Tập Hán Ngữ 1 Hán 1, Download Bài Tập Tiếng Trung Hán Ngữ 1

Lời Kết

Trên đó là những bài xích tập giờ Anh lớp 6 cải thiện mà KISS English muốn đem lại cho bạn. Hy vọng bài viết này tương xứng và có lợi với bạn. Chúc các bạn có một trong những buổi học vui vẻ với hiệu quả.