Bạn thích hóa, các bạn đã học tập hóa thì chức chúng ta không thể chần chờ tới công thức tính thể tích khí sinh sống ddktc, trong những công thức cự kì ngắn gọn cùng vi diệu. Nó tưởng như đề bài xích cho thiếu mà lại lại luôn luôn phải biết hằng số 22,4.

Bạn đang xem: Cách tính thể tích khí

*

Công thức tính thể tích: $n = fracv22,4$

n là số molv là thể tích của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn (lít)

Tới phía trên có các bạn sẽ hỏi điều kiện tiêu chuẩn là gì?

Trả lời: lúc đo 1 đại lượng đồ vật lý trong phòng thí nghiệm người ta quan tâm tới ánh nắng mặt trời và áp suất. Nếu ánh sáng là 00C (hay 273,15 độ K) cùng áp suất là 1 trong atm (hay 100 kPa) thì => ánh sáng tiêu chuẩn và áp suất tiêu chuẩn chỉnh => call là đk tiêu chuẩn.

Ví dụ 1. Fan ta pha chế N2 trong phòng thí nghiệm theo làm phản ứng NH4NO3 → N2 + 2H2O. Khí N2 nhận được ở đk tiêu chuẩn là 22,4 lít. Hãy tìm

a) số mol khí N2 thu được.

b) khối lượng NH4NO3.

Xem thêm: Cách Nhận Biết Hàm Số Đồng Biến Trên R, Cách Xác Định Hàm Số Đồng Biến Trên R Hay Nhất

Hướng dẫn giải

Theo cách làm tính thể tích khí sống đktc thì $n = fracv22,4 = frac22,422,4 = 1left( mol ight)$

a) Số mol khí N2 thu được n = 1 mol

b) Theo phản ứng thì số mol NH4NO3 = số mol khí N2.

Khối lượng NH4NO3: $m = n.A_NH_4NO_3$$ = 1.left( 7 + 1.4 + 7 + 8.3 ight)$$ = 42left( g ight)$

Ví dụ 2. Thả miếng kém vào dung dịch axit sunfuric thì thấy khí H2 cất cánh nên. Tín đồ ta đo được lượng khí chiếm được ở điều kiện tiêu chuẩn là V = 11,2 lít. Hãy

a) Viết phương trình phản ứng

b) Tính khối lượng chất tan nhằm thu được lượng khí trên

c) trong thí nghiệm, tín đồ ta chỉ thu được 30% lượng khí H2 bay đề nghị so với khí thực sinh ra từ phản bội ứng. Hỏi trọng lượng chất tam đem phản bội ứng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

a) Theo đề bài, ta bao gồm phản ứng: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

b) bởi vì chất khid được đo sống đktc cần số mol thu được được $n = fracv22,4 = frac11,222,4 = 0,5left( mol ight)$

Theo làm phản ứng nZn = nH2 = 0,5 (mol) => mZn = nZn.AZn = 0,5.65 = 32,5(g)

c) Thể tích V = 11,2 lít chỉ chiếm khoảng 30% lượng khí thực => số thể tích thực chiếm được là V’ = 11,2 : 30% = $frac1123$ lít

Số mol khí thu được là $n = fracV’22,4$$ = fracfrac112322,4$$ = frac53left( mol ight)$

Khối lượng Zn mang tham gia phản ứng: m’ = n’.A = $frac53.65 = 108,333left( g ight)$