Home/ Môn học/Hóa học/Hoàn thành chuỗi phản nghịch ứng sao.a) can xi cacbua -> etin -> etan -> eten -> etanol -> butađien -> cao su đặc bunab) nhôm cacbua -> metan -> axetilen -> vin


Bạn đang xem: Bài 5 : hoàn thành dãy biến hóa sau : a

Hoàn thành chuỗi phản bội ứng sao.a) canxi cacbua -> etin -> etan -> eten -> etanol -> butađien -> cao su đặc bunab) nhôm cacbua -> metan -> axetilen -> vin


Hoàn thành chuỗi bội nghịch ứng sao.a) can xi cacbua -> etin -> etan -> eten -> etanol -> butađien -> cao su đặc bunab) nhôm cacbua -> metan -> axetilen -> vinyl axetilen -> đivinyl -> butan -> etilen -> PEMong mọi fan giúp em với .


*

a)$CaC_2+2H_2OxrightarrowCa(OH)_2+C_2H_2$

$HC≡CH+H_2xrightarrowt^o,Pd/PdCO_3CH_2=CH_2$$CH_2=CH_2+H_2OxrightarrowH_2SO_4 ext loãngCH_3CH_2OH$$CH_3CH_2OHxrightarrowt^o,xtCH_2=CH-CH=CH_2+H_2+H_2O$$nCH_2=CH-CH=CH_2xrightarrowt^o,P,xt(-CH_2-CH=CH-CH_2-)_n$b)$Al_4C_3+12H_2Oxrightarrow4Al(OH)_3+3CH_4$$2CH_4xrightarrow1500^oC, extlàm lạnh nhanhC_2H_2+3H_2$

$2HC≡CHxrightarrowt^o,xtCH≡C-CH=CH_2$

$CH≡C-CH=CH_2+H_2xrightarrowt^o,Pd/PdCO_3CH_2=CH-CH=CH_2$

$CH_2=CH-CH=CH_2+H_2xrightarrowt^o, NiCH_3CH_2CH_2CH_3$$C_4H_10xrightarrowt^o,xtC_2H_4+C_2H_6$

$nCH_2=CH_2xrightarrowt^o,xt,P(-CH_2-CH_2-)_n$


*

dongocdiem
0
Reply

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

a)

CaC2 + 2H2O —-> Ca(OH)2 + C2H2

C2H2 + 2H2 –Ni,to–> C2H6

C2H6 –cracking, to–> C2H4 + H2

C2H4 + H2O — $H^+$ ,to –> C2H5OH

2C2H5OH — xt ,to –> CH2=CH-CH=CH2 + H2 + H2O

n CH2=CH-CH=CH2 —xt,to,p —> $(-CH2-CH=CH-CH2-)_n$

b)

Al4C3 + 24H2O —> 4Al(OH)3 + 3CH4

2CH4 — làm cho lạnh nhanh ,$1500^o$ C —->C2H2+ 3H2

C2H2 — nhị hợp—> 2 CH2=CH-C≡CH

CH2=CH-C≡CH + H2 –Pd/PbCO3 , to —> CH2=CH-CH=CH2

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 –Ni,to–> CH3-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH2-CH3 –cracking–> CH2=CH2 + CH3-CH3

n CH2=CH2 —xt,to,p—> $(-CH2-CH2-)_n$


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here khổng lồ cancel reply.
Eliza
*

About Eliza


Xem thêm: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Ngày 1 6 : Lịch Sử, Ý Nghĩa Và Quà Cho Trẻ

Đặt Câu Hỏi