A.Lí thuyết

I. Thứ tự những mức tích điện trong nguyên tử:

Quy tắc: "Các electron trong nguyên tử lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp cho cao"

- từ trong ra bên ngoài có 7 nút năng lượng, tương tự với 7 lớp e

- trong số lớp: những e lần lượt chiếm các phân lớp theo phân mức tích điện tăng dần dần là s, p, d, f…

- đồ vật tự sắp xếp theo mức năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3d 4p 5s ...Bạn vẫn xem: phương pháp viết cấu hình electron của ion


*

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguyên tử

- Là cách để mô tả sự xắp sếp những e trong nguyên tử trong số lớp với phân lớp

- cách biểu diễn cấu hình (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

Bạn đang xem: Cấu hình ion

l: tên phân lớp.

a: Số e xuất hiện tại phân lớp cùng lớp tương ứng

VD: 1s1 là thông số kỹ thuật với 1 e trên phân lớp s của lớp lần đầu (phân lớp 1s)

* các bước viết thông số kỹ thuật electron:

- xác minh số electron của nguyên tử.

- Điền e vào các phân lớp theo đồ vật tự nấc năng lượng. (Chú ý mang đến số e buổi tối đa cho các phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e có thể viết theo từng lớp, ví dụ Na cócấu hình 1s22s22p63s1 rất có thể được viết gọn dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguyên tố chúng ta s, họ p, bọn họ d:

- e ở đầu cuối điền vào phân lớp như thế nào thì nhân tố là chúng ta đấy

VD:

- Ar là nguyên tố phường vì electron ở đầu cuối của Ar điền vào phân lớp p.

- sắt là yếu tắc d vì electron sau cuối của fe điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên tử của trăng tròn nguyên tố đầu

- SGK.

- dấn xét: các nguyên tố phần lớn họ s và p

3.Đặc điểm của electron lớp bên ngoài cùng

- Đối với toàn bộ các nguyên tố, lớp bên ngoài cùng có tương đối nhiều nhất là 8 electron (không tham gia vào các phản ứng chất hóa học (trừ một số trong những đk đặc biệt).

- Khí hiếm: gồm 8 electron lớp ngoài cùng (trừ He có 2 electron lớp ngoài cùng)

- Kim loại: 1, 2, 3 electron phần ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron ở phần ngoài cùng

- Nguyên tử tất cả 4 electron kế bên cùng có thể là nguyên tử của nguyên tốkim nhiều loại hoặc phi kim.

B. Bài bác tập

1. Dạng 1:Tìm nguyên tố với viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử

- tra cứu Z =>Tên nguyên tố, viết cấu hình electron.

VD:Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron trong nguyên tử X là

5 C. 3 D. 6

Z = 19⇒ cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ bao gồm số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết thông số kỹ thuật electron của ion - khẳng định tính hóa học của nguyên tố

a. Từ cấu hình e của nguyên tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

- thông số kỹ thuật e của ion dương: ngắn hơn số e ngơi nghỉ phân lớp ngoài cùng của ngtử bằng đúng năng lượng điện ion đó.

- thông số kỹ thuật e của ion âm: thừa nhận thêm số e bởi đúng năng lượng điện ion đó vào phân phần ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào cấu hình e, xác định kết cấu nguyên tử, đặc điểm của nguyên tố.

- lớp bên ngoài cùng bao gồm 8 e làngtố khí hiếm.

- phần bên ngoài cùng bao gồm 1, 2, 3 e lànguyên tố kim loại.

- lớp ngoài cùng bao gồm 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim- phần ngoài cùng có 4 e có thể là kim loại, giỏi phi kim.

VD1: Cu2+ có thông số kỹ thuật electron là

A. 1s22s22p63s23p63d94s2 B. 1s22s22p63s23p63d104s1 C.

Xem thêm: Bài 3 Trang 18 Sgk Tiếng Anh 10 Tập 2, Bài Tập 3 Trang 18 Sgk Tiếng Anh Lớp 10

1s22s22p63s23p63d9 D. 1s22s22p63s23p63d8

Hướng dẫn: cấu hình e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9