Câu 8: Dung dịch X chứa 0,1 mol Fe3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol K+, 0,25 mol SO42- cùng x mol Cl–. Giá trị của x là

A. 0,4. B. 0,2. C. 0,25. D. 0,3.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa giữa kì 1 lớp 11

Câu 9: Hiđroxit lưỡng tính là

A. Fe(OH)3. B. Zn(OH)2. C. Mg(OH)2. D. Ba(OH)2

Câu 10: Trong bình bội phản ứng gồm 100 mol láo lếu hợp bao gồm N2 cùng H2 theo tỉ lệ thành phần thể tích là 1:3; áp suất của tất cả hổn hợp khí thuở đầu là 300 atm và của tất cả hổn hợp khí sau phản nghịch ứng là 285 atm. ánh sáng trong bình được duy trì không đổi. Hiệu suất của phản nghịch ứng tổng thích hợp amoniac là

A. 5%. B. 10%. C. 15%. D. 20%.

Câu 11: Trong bội nghịch ứng nào sau đây nitơ trình bày vai trò là chất khử?

A. N2 + hijadobravoda.com 2NO.

B. 3Mg + N2 Mg3N2.

C. N2 + 3H2 2NH3.

D. 4NH3 + 3hijadobravoda.com 2N2 + 6H2O.

Câu 12: Theo A-rê-ni-ut, chất nào dưới đấy là axit?

A. CuSO4. B. Al(NO3)3. C. HCl. D. NaOH.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình dạng phân tử và ion thu gọn của những phản ứng sau:

a) NaOH + HNO3. B) NaOH + MgCl2.

c) BaCl2 + Na2SO4. D) NaHCO3 + NaOH.

Câu 2: (2 điểm)

a) Tính pH của hỗn hợp HCl 0,001M.

b) Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,0875M với 300 ml dung dịch HCl 0,1M thu được hỗn hợp X. Tính pH của hỗn hợp X?

Câu 3: (1 điểm) đến 10,7g NH4Cl vào dung dịch đựng 25,65g Ba(OH)2 đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X với V lít khí sinh sống đktc.

a) Tính V?

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch X? Biết khối lượng dung dịch Ba(OH)2ban đầu là 192,7g.

Câu 4: (1 điểm) Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, M+, HCO3–, Cl–, trong số ấy số mol của ion Cl– là 0,25. Cho một nửa dung dịch X làm phản ứng với dung dịch KOH (dư), thu được 5 gam kết tủa. Cho một nửa dung dịch X sót lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), nhận được 7,5 gam kết tủa. Phương diện khác, nếu hâm sôi đến cạn dung dịch X thì thu được 21,975 gam hóa học rắn khan. Xác minh tên sắt kẽm kim loại M?

(Cho N = 14; C = 12; O = 16; Cl = 35,5; H = 1; Li = 7;

Na = 23; K = 39; Rb = 85; Cs = 133; Ca = 40; bố = 137)

………………………HẾT………………………

Họ và tên thí sinh……………………………………………………. Số báo danh……………………………….. Lớp: 11A……

Giám thị số 1:……………………………………………….Giám thị số 2:…………………………………………….

SỞ GD VÀ ĐT nam giới ĐỊNH

TRƯỜNG thpt GIAO THUỶ B

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: HÓA HỌC. LỚP 11

Thời gian làm bài:45 phút (không kể thời hạn giao đề)

Đề kiểm tra có 02 trang

Mã đề 002

*Chú ý:

– những em ghi ngay mã đề thi vào phần bài xích làm của mình

– các em trả lời trắc nghiệm bằng những kẻ bảng vào tờ giấy thi theo mẫu

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ/á

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

Câu 1: Chất làm sao sau không phải chất điện li?

A. NaCl. B. H2SO4. C. C2H5OH. D. NaOH.

Câu 2: Dung dịch X chứa 0,1 mol Fe3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol K+, 0,25 mol SO42- và x mol Cl–. Cực hiếm của x là

A. 0,4. B. 0,2. C. 0,3. D. 0,25.

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây không đề nghị của amoniac?

A. Tính bazơ yếu. B. Là hóa học khí mùi khai.

C. Tính thoái hóa mạnh. D. Tính khử mạnh.

Câu 4: Cho các phản ứng sau:

(1) NaOH + HCl. (2) NaOH + CH3COOH. (3) Mg(OH)2 + HNO3.

(4) Ba(OH)2 + HNO3. (5) NaOH + H2SO4.

Số phản ứng có cùng phương trình ion thu gọn H+ + OH– ` H2O là

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 5: Trong phản bội ứng nào sau đây nitơ mô tả vai trò là hóa học khử?

A. N2 + 3H2 2NH3.

B. 4NH3 + 3hijadobravoda.com 2N2 + 6H2O.

C. 3Mg + N2 Mg3N2.

D. N2 + hijadobravoda.com 2NO.

Câu 6: Trong công nghiệp, fan ta cung ứng khí nitơ bởi cách

A. nhiệt phân muối hạt NH4Nhijadobravoda.com.

B. cho không khí trải qua bột đồng, nung nóng.

C. dùng photpho nhằm đốt cháy hết oxi ko khí.

D. chưng chứa phân đoạn bầu không khí lỏng.

Câu 7: Phương trình năng lượng điện li làm sao viết đúng?

A. KOH  K+ + OH–. B. H2S  2H+ + S2-.

C. HClO  H+ + ClO–. D. NaCl Na+ + Cl–.

Câu 8: Hiđroxit lưỡng tính là

A. Fe(OH)3. B. Zn(OH)2. C. Mg(OH)2. D. Ba(OH)2

Câu 9: Chất điện ly bạo phổi là

A. H2S. B. NaNO3. C. NH3. D. Fe(OH)3.

Câu 10: Muối amoni lúc nhiệt phân không chiếm được amoniac là

A. (NH4)2CO3. B. NH4Cl. C. (NH4)3PO4. D. NH4Nhijadobravoda.com.

Câu 11: Theo A-rê-ni-ut, chất nào dưới đấy là axit?

A. CuSO4. B. Al(NO3)3. C. HCl. D. NaOH.

Câu 12: Trong bình phản ứng tất cả 100 mol láo hợp bao gồm N2 cùng H2 theo tỉ lệ thể tích là 1:3; áp suất của các thành phần hỗn hợp khí ban sơ là 300 atm với của các thành phần hỗn hợp khí sau phản nghịch ứng là 285 atm. ánh nắng mặt trời trong bình được giữ lại không đổi. Hiệu suất của phản ứng tổng thích hợp amoniac là

A. 5%. B. 10%. C. 15%. D. 20%.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình dạng phân tử cùng ion thu gọn của các phản ứng sau:

a) NaOH + HNO3. B) NaOH + MgCl2.

c) BaCl2 + Na2SO4. D) NaHCO3 + NaOH.

Câu 2: (2 điểm)

a) Tính pH của hỗn hợp HCl 0,001M.

b) Trộn 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,0875M cùng với 300 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Câu 3: (1 điểm) cho 10,7g NH4Cl vào dung dịch chứa 25,65g Ba(OH)2 đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X cùng V lít khí làm việc đktc.

a) Tính V?

b) Tính nồng độ xác suất của những chất trong hỗn hợp X? Biết cân nặng dung dịch Ba(OH)2ban đầu là 192,7g.

Câu 4: (1 điểm) Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, M+, HCO3–, Cl–, trong số đó số mol của ion Cl– là 0,25. Cho 1/2 dung dịch X phản bội ứng với hỗn hợp KOH (dư), nhận được 5 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn sót lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), nhận được 7,5 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được 21,975 gam chất rắn khan. Xác minh tên kim loại M?

(Cho N = 14; C = 12; O = 16; Cl = 35,5; H = 1; Li = 7;

Na = 23; K = 39; Rb = 85; Cs = 133; Ca = 40; bố = 137)

………………………HẾT………………………

Họ cùng tên thí sinh……………………………………………………. Số báo danh……………………………….. Lớp: 11A……

Giám thị số 1:……………………………………………….Giám thị số 2:…………………………………………….

SỞ GD VÀ ĐT nam ĐỊNH

TRƯỜNG trung học phổ thông GIAO THUỶ B

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: HÓA HỌC. LỚP 11

Thời gian làm bài:45 phút (không kể thời hạn giao đề)

Đề kiểm tra bao gồm 02 trang

Mã đề 003

*Chú ý:

– các em ghi ngay lập tức mã đề thi vào phần bài làm của mình

– các em trả lời trắc nghiệm bằng những kẻ bảng vào tờ giấy thi theo mẫu

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ/á

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

Câu 1: Cho những phản ứng sau:

(1) NaOH + HCl. (2) NaOH + CH3COOH. (3) Mg(OH)2 + HNO3.

(4) Ba(OH)2 + HNO3. (5) NaOH + H2SO4.

Số làm phản ứng bao gồm cùng phương trình ion thu gọn H+ + OH– ` H2O là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 2: Chất làm sao sau không bắt buộc chất năng lượng điện li?

A. NaOH. B. C2H5OH. C. H2SO4. D. NaCl.

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây không buộc phải của amoniac?

A. Tính bazơ yếu. B. Tính khử mạnh.

C. Tính lão hóa mạnh. D. Là hóa học khí hương thơm khai.

Câu 4: Trong làm phản ứng nào dưới đây nitơ biểu thị vai trò là hóa học khử?

A. N2 + 3H2 2NH3.

B. 4NH3 + 3hijadobravoda.com 2N2 + 6H2O.

C. 3Mg + N2 Mg3N2.

D. N2 + hijadobravoda.com 2NO.

Câu 5: Hiđroxit lưỡng tính là

A. Ba(OH)2 B. Zn(OH)2. C. Mg(OH)2. D. Fe(OH)3.

Câu 6: Phương trình điện li làm sao viết đúng?

A. KOH  K+ + OH–. B. H2S  2H+ + S2-.

C. HClO  H+ + ClO–. D. NaCl Na+ + Cl–.

Câu 7: Trong bình bội phản ứng bao gồm 100 mol láo hợp bao gồm N2 cùng H2 theo tỉ lệ thể tích là 1:3; áp suất của các thành phần hỗn hợp khí lúc đầu là 300 atm cùng của các thành phần hỗn hợp khí sau phản bội ứng là 285 atm. Nhiệt độ trong bình được giữ không đổi. Năng suất của phản ứng tổng phù hợp amoniac là

A. 15%. B. 20%. C. 5%. D. 10%.

Câu 8: Chất năng lượng điện ly bạo dạn là

A. H2S. B. NaNO3. C. NH3. D. Fe(OH)3.

Câu 9: Muối amoni khi nhiệt phân không thu được amoniac là

A. (NH4)2CO3. B. NH4Cl. C. (NH4)3PO4. D. NH4Nhijadobravoda.com.

Câu 10: Dung dịch X chứa 0,1 mol Fe3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol K+, 0,25 mol SO42- cùng x mol Cl–. Quý giá của x là

A. 0,3. B. 0,2. C. 0,4. D. 0,25.

Câu 11: Trong công nghiệp, bạn ta cấp dưỡng khí nitơ bởi cách

A. chưng cất phân đoạn không gian lỏng.

B. cho không khí đi qua bột đồng, nung nóng.

C. dùng photpho nhằm đốt cháy không còn oxi ko khí.

D. nhiệt phân muối bột NH4Nhijadobravoda.com.

Câu 12: Theo A-rê-ni-ut, hóa học nào dưới đó là axit?

A. Al(NO3)3. B. CuSO4. C. HCl. D. NaOH.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình dạng phân tử cùng ion thu gọn của các phản ứng sau:

a) NaOH + HNO3. B) NaOH + MgCl2.

c) BaCl2 + Na2SO4. D) NaHCO3 + NaOH.

Câu 2: (2 điểm)

a) Tính pH của dung dịch HCl 0,001M.

b) Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,0875M với 300 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được hỗn hợp X. Tính pH của hỗn hợp X?

Câu 3: (1 điểm) đến 10,7g NH4Cl vào dung dịch cất 25,65g Ba(OH)2 đun nóng cho phản ứng trọn vẹn thu được dung dịch X cùng V lít khí sinh hoạt đktc.

a) Tính V?

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch X? Biết cân nặng dung dịch Ba(OH)2ban đầu là 192,7g.

Câu 4: (1 điểm) Dung dịch X chứa những ion: Ca2+, M+, HCO3–, Cl–, trong các số ấy số mol của ion Cl– là 0,25. Cho một nửa dung dịch X bội nghịch ứng với hỗn hợp KOH (dư), chiếm được 5 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn sót lại phản ứng với hỗn hợp Ca(OH)2 (dư), chiếm được 7,5 gam kết tủa. Phương diện khác, nếu hâm nóng đến cạn hỗn hợp X thì chiếm được 21,975 gam hóa học rắn khan. Xác minh tên kim loại M?

(Cho N = 14; C = 12; O = 16; Cl = 35,5; H = 1; Li = 7;

Na = 23; K = 39; Rb = 85; Cs = 133; Ca = 40; ba = 137)

………………………HẾT………………………

Họ và tên thí sinh……………………………………………………. Số báo danh……………………………….. Lớp: 11A……

Giám thị số 1:……………………………………………….Giám thị số 2:…………………………………………….

SỞ GD VÀ ĐT nam ĐỊNH

TRƯỜNG thpt GIAO THUỶ B

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: HÓA HỌC. LỚP 11

Thời gian có tác dụng bài:45 phút (không kể thời hạn giao đề)

Đề kiểm tra tất cả 02 trang

Mã đề 004

*Chú ý:

– những em ghi tức thì mã đề thi vào phần bài bác làm của mình

– các em vấn đáp trắc nghiệm bằng các kẻ bảng vào tờ giấy thi theo mẫu

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ/á

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

Câu 1: Phương trình năng lượng điện li làm sao viết đúng?

A. KOH  K+ + OH–. B. HClO  H+ + ClO–.

C. H2S  2H+ + S2-. D. NaCl Na+ + Cl–.

Câu 2: Trong bình phản nghịch ứng tất cả 100 mol lếu láo hợp tất cả N2 cùng H2 theo tỉ trọng thể tích là 1:3; áp suất của hỗn hợp khí ban đầu là 300 atm và của các thành phần hỗn hợp khí sau làm phản ứng là 285 atm. Nhiệt độ trong bình được duy trì không đổi. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp amoniac là

A. 15%. B. 10%. C. 20%. D. 5%.

Câu 3: Trong công nghiệp, người ta thêm vào khí nitơ bằng cách

A. chưng chứa phân đoạn bầu không khí lỏng.

B. cho ko khí trải qua bột đồng, nung nóng.

C. dùng photpho để đốt cháy không còn oxi không khí.

D. nhiệt phân muối hạt NH4Nhijadobravoda.com.

Câu 4: Trong làm phản ứng nào sau đây nitơ thể hiện vai trò là chất khử?

A. 4NH3 + 3hijadobravoda.com 2N2 + 6H2O.

B. N2 + 3H2 2NH3.

C. 3Mg + N2 Mg3N2.

D. N2 + hijadobravoda.com 2NO.

Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây không đề nghị của amoniac?

A. Tính khử mạnh. B. Là chất khí mùi hương khai.

C. Tính bazơ yếu. D. Tính oxi hóa mạnh.

Câu 6: Hiđroxit lưỡng tính là

A. Ba(OH)2 B. Zn(OH)2. C. Mg(OH)2. D. Fe(OH)3.

Câu 7: Chất năng lượng điện ly to gan là

A. H2S. B. NaNO3. C. NH3. D. Fe(OH)3.

Câu 8: Muối amoni lúc nhiệt phân không thu được amoniac là

A. (NH4)2CO3. B. NH4Cl. C. (NH4)3PO4. D. NH4Nhijadobravoda.com.

Câu 9: Dung dịch X chứa 0,1 mol Fe3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol K+, 0,25 mol SO42- và x mol Cl–. Cực hiếm của x là

A. 0,3. B. 0,2. C. 0,4. D. 0,25.

Câu 10: Cho các phản ứng sau:

(1) NaOH + HCl. (2) NaOH + CH3COOH. (3) Mg(OH)2 + HNO3.

(4) Ba(OH)2 + HNO3. (5) NaOH + H2SO4.

Số phản nghịch ứng bao gồm cùng phương trình ion thu gọn H+ + OH– ` H2O là

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 11: Theo A-rê-ni-ut, hóa học nào dưới đây là axit?

A. Al(NO3)3. B. CuSO4. C. HCl. D. NaOH.

Câu 12: Chất như thế nào sau không nên chất điện li?

A. C2H5OH. B. H2SO4. C. NaCl. D. NaOH.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình dạng phân tử và ion thu gọn của các phản ứng sau:

a) NaOH + HNO3. B) NaOH + MgCl2.

c) BaCl2 + Na2SO4. D) NaHCO3 + NaOH.

Câu 2: (2 điểm)

a) Tính pH của hỗn hợp HCl 0,001M.

b) Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,0875M cùng với 300 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được dung dịch X. Tính pH của hỗn hợp X?

Câu 3: (1 điểm) đến 10,7g NH4Cl vào dung dịch đựng 25,65g Ba(OH)2 đun nóng mang lại phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp X và V lít khí ở đktc.

a) Tính V?

b) Tính nồng độ xác suất của các chất trong hỗn hợp X? Biết cân nặng dung dịch Ba(OH)2ban đầu là 192,7g.

Câu 4: (1 điểm) Dung dịch X chứa những ion: Ca2+, M+, HCO3–, Cl–, trong số đó số mol của ion Cl– là 0,25. Cho 50% dung dịch X làm phản ứng với dung dịch KOH (dư), chiếm được 5 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn sót lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 7,5 gam kết tủa. Khía cạnh khác, nếu đun sôi đến cạn hỗn hợp X thì nhận được 21,975 gam chất rắn khan. Khẳng định tên sắt kẽm kim loại M?

(Cho N = 14; C = 12; O = 16; Cl = 35,5; H = 1; Li = 7;

Na = 23; K = 39; Rb = 85; Cs = 133; Ca = 40; cha = 137)

………………………HẾT………………………

Họ cùng tên thí sinh……………………………………………………. Số báo danh……………………………….. Lớp: 11A……

Giám thị số 1:……………………………………………….Giám thị số 2:…………………………………………….

III. Đáp án, khuyên bảo chấm

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC KHỐI 11

NĂM HỌC 2020 – 2021

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm, từng câu 0,33 điểm)

Mã đề 001

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ/á

D

C

D

D

A

C

B

A

B

B

A

C

Mã đề 002

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ/á

C

A

C

A

D

D

A

B

B

D

C

B

Mã đề 003

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ/á

A

B

C

D

B

A

D

B

D

C

A

C

Mã đề 004

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ/á

A

B

A

D

D

B

B

D

C

C

C

A

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu hỏi

Đáp án

Biểu điểm

Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình dạng phân tử với ion thu gọn của các phản ứng sau:

a) NaOH + HNO3.

b) NaOH + MgCl2.

c) BaCl2 + Na2SO4.

d) NaHCO3 + NaOH.

a) NaOH + HNO3  NaNO3 + H2O

OH– + H+  H2O

b) 2NaOH + MgCl2  Mg(OH)2 + 2NaCl

2OH– + Mg2+  Mg(OH)2

c) BaCl2 + Na2SO4  BaSO4 + 2NaCl

Ba2+ + SO42-  BaSO4

d) NaHCO3 + NaOH  Na2SO3 + H2O

HCO3– + OH–  CO32- + H2O

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 2: (2 điểm)

a) Tính pH của hỗn hợp HCl 0,001M.

b) Trộn 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,0875M với 300 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

a) HCl  H+ + Cl–

0,001  0,001 mol

 pH = 3

b) nBa(OH)2 = 0,2.0,0875 = 0,0175 mol

nHCl = 0,3.0,1 = 0,03 mol

Ba(OH)2  Ba2+ + 2OH–

0,0175  0,035 mol

HCl  H+ + Cl–

0,03  0,03 mol

H+ + OH–  H2O

Ban đầu: 0,03 0,035 mol

Pư: 0,03  0,03 mol

Spư: 0 0,005 mol

dư = 0,005:(0,2 + 0,3) = 0,01M

Cách 1: = 10-14:0,01 = 10-12M  pH = 12

Cách 2: pOH = 2  pH = 14 – pOH = 14 – 2 = 12

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 3: (1 điểm) đến 10,7g NH4Cl vào dung dịch đựng 25,65g Ba(OH)2 đun nóng mang lại phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp X với V lít khí sinh hoạt đktc.

Xem thêm: Top Cung Hoàng Đạo Vừa Được Yêu Vừa Bị Ghét Vì Quá Vượng Đào Hoa

a) Tính V?

b) Tính nồng độ xác suất của các chất trong hỗn hợp X? Biết khối lượng dung dịch Ba(OH)2ban đầu là 192,7g.

a) nNH4Cl = 10,7:53,5 = 0,2 mol

nBa(OH)2 = 25,65:171 = 0,15 mol

Ba(OH)2 + 2NH4Cl  BaCl2 + 2NH3 + 2H2O

Bđ 0,15 0,2 mol

Pư 0,1  0,2  0,1 0,2 mol

Spư 0,05 0 0,1 0,2 mol

 V = VNH3 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

b) hỗn hợp X tất cả BaCl2 với Ba(OH)2 dư

mddX = mNH4Cl + mddBa(OH)2 – mNH3

= 10,7 + 192,7 – 0,2.17 = 200g

C%BaCl2 = 0,1.208.100:200 = 10,4%

C%Ba(OH)2 = 0,05.171.100:200 = 4,275%

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 4: (1 điểm) Dung dịch X chứa những ion: Ca2+, M+, HCO3–, Cl–, trong các số đó số mol của ion Cl– là 0,25. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với hỗn hợp KOH (dư), thu được 5 gam kết tủa. Cho 50% dung dịch X còn sót lại phản ứng với hỗn hợp Ca(OH)2 (dư), nhận được 7,5 gam kết tủa. Phương diện khác, nếu hâm nóng đến cạn hỗn hợp X thì chiếm được 21,975 gam hóa học rắn khan. Khẳng định tên kim loại M?

Theo đầu bài cân nặng kết tủa sống thí nghiệm 1 nhỏ dại hơn phân tích 2

 thí nghiệm 1 ion OH– dư  ion Ca2+ hết, ion HCO3– dư;

thí điểm 2 ion Ca2+, OH– dư (vì nêm thêm Ca(OH)2 dư vào), ion HCO3– hết

Ca2+ + HCO3– + OH–  CaCO3 + H2O

TN1: 0,05  0,05 mol

TN2: 0,075  0,075 mol

Trong hỗn hợp X tất cả 0,05.2 = 0,1 mol Ca2+; 0,075.2 = 0,15 mol HCO3–

Bảo toàn điện tích

 nM+ = 0,15 + 0,25 – 0,1.2 = 0,2 mol

Cô cạn dung dịch X

Ca2+ + 2HCO3–  CaCO3 + Chijadobravoda.com + H2O

Bđ 0,1 0,15

Pư 0,075  0,15  0,075 0,075

Spư 0,025 0 0,075 0,075

mchất rắn = mCa2+ + mM+ + mHCO3- + mCl- – mChijadobravoda.com – mH2O = 0,1.40 + 0,2.M + 0,15.61 + 0,25.35,5 – 0,075.44 – 0,075.18 = 21,975|xosoketqua.com