Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 tất cả đáp án chi tiết là tài liệu tìm hiểu thêm hay giành cho quý thầy cô và các vị bố mẹ lên planer ôn tập giải Toán lớp 3 kì 2 với luyện đề thi cuối kì 2 lớp 3 cho các em học sinh. Hãy thuộc hijadobravoda.com luyện tập nhằm mục tiêu củng vắt thêm kỹ năng của mình. Mời những em học viên cùng những thầy cô tìm hiểu thêm tải về cụ thể đề thi Toán học kì 2 lớp 3.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 3


Đề thi học kì 2 lớp 3 gồm đáp án

1. Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 năm 2021 - 20222. Đề ôn tập Toán lớp 3 học kỳ 2

1. Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 năm 2021 - 2022

Đề thi Toán học kì 2 lớp 3 Số 1

Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: search số lập tức sau, so sánh các số gồm bốn hoặc năm chữ số; triển khai các phép tính cộng, trừ các số bao gồm bốn hoặc năm chữ số; nhân, chia số tất cả bốn hoặc năm chữ số với (cho) số có một chữ số. Số La Mã

Số câu

2

1

1

1

3

2

Câu số

1,7

2

8

9

1,2,7

8,9

Số điểm

2

1

1

1

3

2

Đại lượng và đo đại lượng: quan hệ giữa một số trong những đơn vị đo thường dùng (thời gian, độ dài, diện tích, …). Giải việc có tương quan đến rút về đối kháng vị.

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

4

5

10

4,5

10

Số điểm

1

1

1

2

1

Yếu tố hình học: Tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật, hình vuông.

Số câu

1

1

2

Câu số

6

3

3,6

Số điểm

1

1

2

Tổng

Số câu

3

2

1

2

1

1

10

Số điểm

3

2

1

2

1

1

10


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Trường Tiểu học tập ................................

Họ và tên: ………………........................

Lớp: 3…

Thứ ………. Ngày …. Tháng …. Năm 2022

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2

Năm học: 2021 - 2022

Môn: Toán - Lớp 3

Thời gian: 40 phút

Điểm

Lời phê của giáo viên

Phần trắc nghiệm: Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước giải đáp đúng nhất:

Câu 1: Số 13 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XIII

B. XIV

C. XIIV

D. IIIX

Câu 2: Điền dấu: >,

A. 76 635 ☐ 76 653

B. 18 536 ☐ 17 698

C. 47 526 ☐ 47 520 + 6

D. 92 569 ☐ 92 500 + 70

Câu 3: Chu vi của hình vuông vắn là 28 cm. Diện tích của hình vuông vắn đó là bao nhiêu?

A. 14 cm2

B. 32 cm2

C. 56 cm2

D. 49 cm2

Câu 4: 3 km 6m = ……… m

A. 3006

B. 3600

C. 306

D. 360

Câu 5: 1 giờ đồng hồ 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 75 phút

D. 65 phút

Câu 6: hình vuông vắn ABCD gồm cạnh lâu năm 5cm. Chu vi của hình vuông vắn là?

A. Trăng tròn cm

B. 10 cm

C. 25 cm2

D. 25 cm

Câu 7: Số to nhất trong số số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 765

C. 8 756

D. 8 675

Phần từ bỏ luận:

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

3680 + 5306

....................

....................

....................

7648 - 1545

....................

....................

....................


Câu 9: Tìm x:

x : 7 = 63 : 7

.......................

.......................

.......................

.......................

Câu 10: Có 7 thùng dầu đồng nhất đựng toàn bộ 63 lít dầu. Hỏi bao gồm 774 lít dầu thì nên bao nhiêu thùng như thế để đựng hết?

Tóm tắt:

.................................................

.................................................

Bài giải:

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3

MÔN TOÁN - LỚP 3

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 13 được viết bằng chữ số La Mã là: (1 điểm).

A. XIII

Câu 2: Điền lốt >,

A) 76 635 17 698

C) 47 526 = 47 520 + 6

D) 92 569

Câu 3: Chu vi của hình vuông vắn là 28 cm. Diện tích của hình vuông vắn đó là bao nhiêu? (1 điểm).

D. 49 cm2

Câu 4: 3km 6m =………………….m

A. 3006

Câu 5: 1 giờ 15 phút = … phút. (1 điểm).

C. 75

Câu 6: hình vuông vắn ABCD tất cả cạnh nhiều năm 5cm. Chu vi của hình vuông vắn là?

(1 điểm).

A. 20 cm

Câu 7: Số lớn nhất trong những số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là: (1 điểm).

B. 8 765

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 8: Đặt tính rồi tính: (1 điểm).


Câu 9: Tìm X: (1 điểm).

X : 7 = 63 : 7

X : 7 = 9

X = 9 x 7

X = 63

Câu 10: Có 7 thùng dầu giống hệt đựng tất cả 63 lít dầu. Hỏi bao gồm 774 lít dầu thì nên cần bao nhiêu thùng như vậy để đựng hết? (1 điểm).

Tóm tắt

63 l dầu: 7 thùng (0.25 điểm)

774 l dầu: … thùng?

Bài giải

Mỗi thùng đựng số lít dầu là: (0.25 điểm)

63 : 7 = 9 (l dầu)

Số thùng để đựng 774 lít dầu là:

774 : 9 = 86 (thùng) (0.5 điểm)

Đáp số: 86 thùng

Lưu ý: học sinh rất có thể dùng nhiều giải mã khác nhau.

Đề thi Toán học kì 2 lớp 3 Số 2

Bài 1: Khoanh vào chữ trước câu vấn đáp đúng:

a. Số tức khắc trước của 150 là:

A. 151

B. 140

C. 149

D. 160

b. Số tức khắc sau của số 65739 là :

A. 65729

B. 65749

C. 65740

D. 65738

c. Số lớn nhất trong các số 8354; 8353; 8453; 8534

A. 8354

B. 8353

C. 8453

D. 8534

d. Chữ số 8 trong số 786 có giá trị là:

A. 800

B. 80

C. 86

D. 8

e. Quý giá của chữ x vào phép tính x x 5 = 125 là :

A. 21

B. 25

C. 52

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

54275 + 2210775362 - 24935
4805 × 420645 : 5

Bài 3: Điền đúng (Đ) hoặc không đúng (S) vào chỗ chấm:

a. Giá trị của biểu thức 56 + 24 : 6 là: 60 (.....)

b. Quý giá của biểu thức 21 x 4 : 7 là: 12 (.......)

Bài 4: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:

a. Mang lại 3m 5cm = ... Cm Số phù hợp để điền vào khu vực chấm là:

A. 305

B. 350

C. 530

b. Mang đến 8m = 80 ... Đơn vị đo thích hợp để điền vào vị trí chấm là:

A. M

B. Dm

C. Cm

c. 1 kg bằng :

A. 1000g

B. 100g

C. 10g

d. Trong cùng một năm , ngày 27 tháng 4 là đồ vật năm thì ngày 1/5 là :

A. đồ vật hai

B. Trang bị ba

C. Thiết bị tư

D. Máy năm

Bài 5: trong hình tứ giác ABCD tất cả hai góc vuông và hai góc không vuông.

Viết tiếp vào nơi chấm mang lại thích hợp

a. Góc bao gồm đỉnh ... Là góc vuông

b. Góc gồm đỉnh ... Là góc không vuông

c. Kẻ thêm một quãng thẳng vào hình vẽ sẽ được một hình chữ nhật và một hình tam giác

Bài 6: Một cửa hàng có 65015 quyển vở. Người chủ cửa hàng đã bán vở mang đến 4 trường tè học, mỗi trường 15000 quyển vở. Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu quyển vở?


Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3

Bài 1.Khoanh tròn

a) C. 149

b) C. 65740

c) D. 8534

d) B. 80

e) B. 25

Bài 2. từng câu đặt tính đúng được 0,5đ

Bài 3.

a) Đ

b) Đ

Bài 4.

a) A. 305

b) B. Dm

c) A. 1000g

d) A. Sản phẩm công nghệ hai

Bài 5.

Góc tất cả đỉnh A, D là góc vuông

Góc bao gồm đỉnh B, C là góc ko vuông

Bài 6.

Số quyển vở cửa hàng đã chào bán là:

15000 x 4 = 60000 (quyển vở)

Số quyển vở shop còn lại là:

65015 - 60000 = 5015 (quyển vở)

Đáp số: 5015 quyển vở

Đề thi Toán học kì 2 lớp 3 Số 3

Bài 1: Khoanh vào trước chữ đặt trước hiệu quả đúng: (3 điểm)

1. Số ngay tắp lự sau của số 53789 là:

A. 53788

B. 53790

C. 53780

D. 53799

2. Kết quả của phép tính 3583 + 2706 là:

A. 5289

B. 6289

C. 6279

3. Tác dụng của phép tính 5068 – 2875 là:

A. 2293

B. 2392

C. 2193

4. Công dụng của phép tính 327 x 8 là:

A. 2616

B. 2566

C. 2516

5. Hiệu quả của phép tính 7230 : 5 là:

A.106

B. 1446

C. C. 146

6. Giá trị của biểu thức (4036 – 1768) : 2 là:

A.1434

B. 1134

C. C. 4434

Bài 2 : (1 điểm) viết kết quả thích đúng theo vào khu vực chấm:

1. Một hình chữ nhật có size như hình bên

a. Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A 68 cm

B 38 cm

C 40cm

D 70cm

b. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 68 cm2

B. 38 cm2

C. 40 cm2

D. 70 cm2

2) Viết số tương thích vào khu vực chấm: 5m 7cm = ….....cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

21718 x 35925 + 3567
2570 : 598764 – 36427

Bài 4: Tính quý hiếm biểu thức: (2 điểm)

a) 321 + 4 x 7 =

b) 27572 - (232 + 340) =

Bài 5: Giải toán (2 điểm)

Một siêu thị có 9612m vải. Đã bán tốt

*
số vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Bài 1. Trắc nghiệm

1.B. 53790

2.B. 6289

3.C. 2193

4.A. 2616

5.B. 1446

6.B. 1134

Bài 2.

1. A) B. 38cm

b) D. 70cm2

2) 5m7cm = 507cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

Bài 4.

a) 321+ 4 x 7

= 321+ 28

= 349

b) 27572 - ( 232 + 340)

= 27572 - 572

= 27 00

Bài 5.

Số mét vải siêu thị đã bán là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải shop còn lại là:


9612 - 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Bài 5.

Số mét vải cửa hàng đã phân phối là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải siêu thị còn lại là:

9612- 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Đề thi Toán học kì 2 lớp 3 Số 4

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 6 trong các 86 284 có mức giá trị là:

A. 6000B. 600C. 60D. 6

Câu 2: trong số số 83 589, 83 583, 83 599, 83 514 số lớn số 1 là:

A. 83 599B. 83 514C. 83 583D. 83 589

Câu 3: quý giá của X thỏa mãn X – 7381 = 12 399 là:

A. X = 19780B. X = 19480C. X = 19520D. X = 19590

Câu 4: Số thích hợp để điền vào nơi chấm 5km = …m là:

A. 5000B. 500C. 50D. 5

Câu 5: Số 22 được viết theo số La Mã là:

A. XIIB. XXIC. XXIID. XIX

Câu 6: cực hiếm của phép tính 1254 x 6 – 5473 là:

A. 2323B. 2143C. 2051D. 2245

Câu 7: Chu vi của hình vuông vắn có diện tích s bằng 36cm2 là:

A. 16cmB. 20cmC. 24cmD. 28cm

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 12893 + 59229b) 62832 – 18492
c) 3819 x 8b) 13524 : 6

Câu 9: search X, biết:

a) X – 18392 = 46350 : 6b) 72731 – X = 2824 x 3

Câu 10: 8 công nhân đào được 4200m đường. Hỏi 5 công nhân như vậy đào được bao nhiêu mét đường? (Biết sức đào của mỗi người công nhân như nhau).

Câu 11: Tính cấp tốc giá trị của biểu thức:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7
AAAACCC

II. Phần trường đoản cú luận

Câu 8: học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

a) 12893 + 59229 = 72122b) 62832 – 18492 = 44340
c) 3819 x 8 = 30552b) 13524 : 6 = 2254

Câu 9:

a) X – 18392 = 46350 : 6

X – 18392 = 7725

X = 7725 + 18392

X = 26117

b) 72731 – X = 2824 x 3

72731 – X = 8472

X = 72731 – 8472

X = 64259

Câu 10:

1 người công nhân đào được số mét con đường là:

4200 : 8 = 525 (m)

5 công nhân đào được số mét mặt đường là:

525 x 5 = 2625 (m)

Đáp số: 2625m đường

Câu 11:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (90 – 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x 0

= 0

Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 3 Số 5

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 2 trong số 48 289 trực thuộc hàng:

A. Sản phẩm nghìnB. Sản phẩm trămC. Mặt hàng chụcD. Hàng đối chọi vị

Câu 2: trong số số 18 892, 18 293, 18 028, 18 005 số bé nhỏ nhất là:

A. 18 892B. 18 293C. 18 028D. 18 005

Câu 3: cực hiếm của phép tính 11225 x 6 bằng:

A. 65550B. 66530C. 67350D. 68540

Câu 4: Số La Mã XVII có mức giá trị bằng:

A. 17B. 27C. 18D. 28

Câu 5: Số tương thích để điền vào vị trí chấm 7m 2dm = …mm là:

A. 2700B. 7002C. 7200D. 7020

Câu 6: quý giá của X thỏa mãn nhu cầu X : 3 = 17392 – 9183 là:

A. X = 22487B. X = 24627C. X = 24564D. X = 24613

Câu 7: diện tích s của hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 8m với chiều rộng lớn 4m là:

A. 22m2B. 38m2C. 32m2D. 36m2

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 8: triển khai phép tính:

a) 12582 + 42882 – 38293b) 98273 – 18931 x 5
c) 22665 : 5 + 18492d) 71389 – 61882 + 28492

Câu 9: tìm X, biết:

a) X : 3 = 28922b) X x 6 = 56736

Câu 10: Lan thiết lập 5 bút chì hết 12000 đồng. Hỏi giả dụ Lan sở hữu 8 cây viết chì do đó thì hết bao nhiêu tiền?

Câu 11: tự 3 chữ số 1, 5, 8 hãy viết toàn bộ các số có tía chữ số (các chữ số ko được lặp lại).

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm


Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7
BDCACBC

II. Phần từ bỏ luận

Câu 8:

a) 12582 + 42882 – 38293 = 55464 – 38293 = 17171

b) 98273 – 18931 x 5 = 98273 – 94655 = 3618

c) 22665 : 5 + 18492 = 4533 + 18492 = 23025

d) 71389 – 61882 + 28492 = 9507 + 28492 = 37999

Câu 9:

a) X : 3 = 28922

X = 28922 x 3

X = 86766

b) X x 6 = 56736

X = 56736 : 6

X = 9456

Câu 10:

1 cây viết chì có giá tiền là:

12000 : 5 = 2400 (đồng)

8 bút chì có mức giá tiền là:

2400 x 8 = 19200 (đồng)

Đáp số: 19200 đồng

Câu 11:

Các số có cha chữ số (các chữ số không lặp lại) được lập từ ba chữ số 1, 5, 8 là: 158, 185, 581, 518, 815, 851.

Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 3 Số 6

(Thời gian 40 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu vấn đáp đúng (3 điểm)

Câu 1: Số tất cả sáu chục nghìn, năm nghìn, tám trăm, hai đơn vị chức năng viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 65 802

B. 65 200

C. 65 820

D. 65 812

Câu 2: Số tức khắc sau số lớn nhất có năm chữ số là: (M3 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 21 viết theo số La Mã là:

A. XVVI

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 2km = ... M. Số phù hợp điền vào địa điểm trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 20000

B. 2001

C. 2000

D. 200

Câu 5: hình vuông vắn có cạnh là 8cm thì chu vi là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 32cm

C. 64cm

Câu 6: Diện tích hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 12cm, chiều rộng lớn 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 34cm

B. 60cm

C. 60 cm2

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 7: ( M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

34215 + 29816

16123 x 4

53940 - 23192

36902 : 7

Câu 8: kiếm tìm X (M 2 - 2 điểm)

X x 3 = 2742054712 + X = 79510

Câu 9: giá chỉ 2 hộp khẩu trang y tế giá 50 000 đồng. Để phòng kháng dịch Covid- 19, lớp 3A1 thiết lập 3 hộp khẩu trang dự trữ cho lớp. Hỏi lớp 3A1 tải 3 vỏ hộp khẩu trang kia hết từng nào tiền? (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) Điền các số không đủ vào ô trống. Biết tổng 3 ô thường xuyên luôn là 52134

12417

15624

b) Tính nhanh:

(38192 + 31588 + 21473 + 14577) x ( 150 – 50 x 3)

Đáp án đề thi Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: C - 0,5 điểm

Câu 3: B - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: C - 0,5 điểm

II. Phần từ luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS từ bỏ làm

Mỗi phép tính + Đặt cùng tính đúng: 0,5 điểm

Câu 8: (2 điểm) kiếm tìm X

X x 3 = 27 420

X = 27 420 : 3 (0,5 điểm)

X = 9140 (0,5 điểm)

54 712 + X = 79 510

X = 79 510 – 54 712 (0,5 điểm)

X = 24 798 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi hộp khẩu trang có giá là:

50 000 : 2 = 25 000 (đồng)

Số tiền lớp 3A1 sở hữu 3 hộp khẩu trang đó là:

25 000 x 3 = 75 000 (đồng)

Đáp số: 75 000 đồng (0,25 điểm)

Bài 10 (1 điểm)

a) Điền những số còn thiếu vào ô trống. Biết tổng 3 ô thường xuyên luôn là 52134

12417

24093

15624

12417

24093

15624

12417

24093

15624

12417

b) Tính nhanh:

(38192 + 31588 + 21473 + 14577) x ( 150 – 50 x 3)

= (38192 + 31588 + 21473 + 14577) x ( 150 – 150)

= (38192 + 31588 + 21473 + 14577) x 0 = 0

Đề thi Toán học kì 2 lớp 3 Số 7

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II

LỚP 3 - NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: phút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KỲ II - LỚP 3

NĂM HỌC 2021 – 2022

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính: cộng, trừ vào phạm vi 100 000; nhân, chia số bao gồm đến năm chữ số cùng với (cho) số có một chữ số.

Số câu

3

1

2

1

4

3

Câu số

1,2;3

6

8; 9

11

1;2;3;6

8; 9;11

Số điểm

1,5

0,5

3,5

0,5

2,0

4,0

Đại lượng cùng đo đại lượng. Xem đồng hồ.

Số câu

2

2

Câu số

4;5

4,5

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, chu vi và diện tích hình chữ nhật; hình vuông, chu vi và ăn mặc tích hình vuông.

Số câu

1

1

Câu số

7

7

Số điểm

1,0

1,0

Giải bài toán tương quan đến rút về đối chọi vị

Số câu

1

1

Câu số

10

10

Số điểm

2,0

2,0

Tổng

Số câu

3

3

2

1

1

1

7

4

Câu số

1,2;3

4;5; 6

8; 9

7

10

11

1;2;3;

4;5;6;7

8;9;

10;11

Số điểm

1,5

1,5

3,5

1,0

2,0

0,5

4,0

6,0


Mẫu số 2

Mạch con kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: phép cộng, phép trừ tất cả nhớ không liên tục và không thực sự hai lần vào phạm vi 10 000 cùng 100 000; Nhân, chia số có đến năm chữ số với 9 cho) số bao gồm một chữ số. Làm cho quen với số La Mã cùng bảng thống kê số liệu đối kháng giản.

Số câu

4

1

1

1

6

1

Số điểm

2

1

1

1

4

1

Đại lượng với đo đại lượng: Đổi, so sánh các đơn vị đo độ dài; khối lượng; biết đơn vị chức năng đo diện tích (cm2); ngày, tháng, năm, xem lịch, coi đồng hồ; nhhận biết một trong những loại chi phí Việt Nam.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Yếu tố hình học: góc vuông; góc không vuồng; hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích; hình tròn, tâm, chào bán kính, con đường kính.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1

1

2

Giải câu hỏi bằng hai phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

6

4

1

1

1

11

2

Số điểm

3

3

1

2

1

7

3

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .......

TRƯỜNGTH&THCS .......

Họ với tên:……..…………………

Lớp: ……..………………………

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II

LỚP 3 - NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: 40 PHÚT

Ngày kiểm tra: ………. Tháng ….. Năm …….

Điểm

Chữ …….

Số ……..

Lời nhận xét của giáo viên

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào chữ cái để trước kết quả đúng:

Câu 1. Số có 5 chục nghìn, 2 nghìn, 6 trăm, 4 chục, 9 đơn vị được viết là:

A. 52 649

B. 25 649

C. 62 549

D. 42 659

Câu 2. Kết quả của phép phân tách 4854 : 2 là:

A. 1 427

B. 2 427

C. 2 497

D. 3 427

Câu 3. Giá trị của biểu thức (4 536 + 3 844) : 5 là:

A. 1 767

B. 1 776

C. 1 676

D. 1 677

Câu 4. 3km 6m =………………….m

A. 306 m

B. 3 600 m

C. 360m

D. 3 006m

Câu 5. Từ 7 giờ kém5 phút cho 7 giờ đồng hồ đúng là :

A. Trăng tròn phút

B. 10 phút

C. 15 phút

D. 5 phút

Câu 6. Cho x : 8 = 4654. Giá trị của x là:

A. 37 232

B. 27 232

C. 47 223

D. 36 232

Câu 7. Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 8dm, chiều rộng lớn là 4cm. Diện tích s của hình chữ nhật đó là:

A. 32 cm

B. 320 cm 2

C. 320 cm

D. 32 centimet 2

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a. 32 457 + 6 728

b.73 452 – 46 826

c. 4 513 x 4

d. 84 917 : 7

Câu 9: kiếm tìm x

x x 7 = 28 406 1 248 + x = 39 654

Câu 10: Có 7 thùng dầu như nhau đựng toàn bộ 63 lít dầu. Hỏi bao gồm 774 lít dầu thì nên cần bao nhiêu thùng như thế để chứa hết ?

……………………………………………………………………………………………

Câu 11: Tính hiệu của số tự nhiên bé dại nhất có hai chữ số cùng với số tự nhiên lớn nhất gồm một chữ số?

………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .......

TRƯỜG TH&THCS .......

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II

LỚP 3 - NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: phút

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 3

NĂM HỌC: 2021 - 2022

I.TRẮC NGHIỆM:( 4,0 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Đáp án

A

B

C

D

D

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính: 2,0 điểm) mỗi phép tính đúng ghi 0,5 điểm

a. 39 185

b. 26 626

c. 18 052

d. 12 131

Câu 9: kiếm tìm x (1 điểm) Đúng mỗi phần ghi 0,5 điểm

x x 7 = 28 406 1 248 + x = 39 654

x = 28 406 : 7 x = 39 654 – 1 248

x = 4 058 x = 38 406

Câu 10: (2,0 điểm)

Đáp án

Điểm

Bài giải

Mỗi thùng đựng số l dầu là:

63 : 7 = 9 (l dầu)

774l dầu đựng số thùng là là:

774 : 9 = 86 (thùng)

Đáp số: 86 thùng

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 11: (1 điểm)

Hiệu của số trường đoản cú nhiên bé dại nhất gồm hai chữ số cùng với số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có một chữ số?

99 – 9 = 90

2. Đề ôn tập Toán lớp 3 học kỳ 2

Đề ôn Toán lớp 3 học kì 2 Số 1

Môn Toán- Lớp 3

(Thời gian 40 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu vấn đáp đúng (3 điểm)

Câu 1: Số có năm chục nghìn, sáu nghìn, hai trăm, tám đơn vị viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số ngay thức thì trước số lớn nhất có năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =... M. Số tương thích điền vào vị trí trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: hình vuông vắn có cạnh là 8cm thì diện tích s là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 7cm, chiều rộng 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần từ luận:

Câu 7: (M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 - 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: tra cứu X (M 2 - 2 điểm)

X : 3 = 17420 71542 - X = 51079

Câu 9: 5 xe tải chở được 36 700kg hàng. Hỏi 7 xe tải như thế chở được từng nào ki – lô – gam hàng? (Biết nút chở của từng xe là như nhau.) (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) tra cứu tích của số lớn nhất có 4 chữ số với số chẵn béo nhất có một chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9x4 - 36)

Đáp án: Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Toán – Khối 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B - 0,5 điểm


Câu 3: C - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: A - 0,5 điểm

II. Phần từ bỏ luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS từ Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) tìm kiếm X

X : 3 = 17 420

X = 17 420 x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 - X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = trăng tròn 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe cài chở được số mặt hàng là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe cài đặt chở số sản phẩm là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kg hàng

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn số 1 có 4 chữ số là 9999. Số chẵn to nhất có một chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích yêu cầu tìm là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9 x 4 - 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề ôn Toán lớp 3 học tập kì 2 Số 2

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng nhất:

1. Trong các số: 82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn nhất là: M1

A. 82350

B. 82305

C. 82503

D. 82530

2. Quý giá của chữ số 7 trong những 57104 là: M1

A. 70

B. 700

C. 7000

D. 70 000

3. X : 8 = 1096 (dư 7). Cực hiếm của x là: M3

A. 8768

B. 137

C. 144

D. 8775

4. Điền phép tính nhân cùng chia phù hợp vào khu vực chấm: M4

24 ... 6 .... 2 = 8

A. 24 : 6 x 2 = 8

B. 24 : 6 : 2 = 8

C. 24 x 6 : 2 = 8

D. 24 x 6 x 2 = 8

5. Châu gồm 10 000 đồng. Châu download hai quyển vở, giá bán mỗi quyển vở là 4500 đồng. Hỏi Châu còn sót lại bao nhiêu tiền? M2

A. 5500 đồng

B. 14500 đồng

C. 1000 đồng

6. Một miếng đất hình vuông có cạnh 6cm. Diện tích s mảnh đất đó là: M2

A. 36

B. 24

C.12

II. PHẦN TỰ LUẬN:

7. Đặt tính rồi tính: M2

a/ 71584- 65739

b/ 37426 + 7958

c/ 5438 x 8

d/ 14889 : 7

8. Điền vết >, 1998 g

b. 450 g = 500g – 50g.

Câu 9: (0,5 điểm)

Độ nhiều năm cạnh hình vuông ABCD lâu năm là: (0,25 điểm)

48 : 4 = 12 (cm) (0,25 điểm)

Đáp số : 12 cm

Câu 10: Số gạch xếp lên mỗi xe thiết lập là: (0,5)

16560 : 8 = 2070(viên gạch) (0,5)

Số gạch xếp lên 3 xe cài đặt là: (0,25)

2070 x 3 = 6210(viên gạch) (0,5)

Đáp số: 6210 viên gạch ốp (0,25)

Đề ôn Toán lớp 3 học kì 2 Số 3

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào vần âm A, B, C hoặc D để trước công dụng đúng:

Bài 1: (1 điểm)

a. Số tức thời trước của số 42840 là:

A. 42841

B. 42830

C. 42839

D. 43850

b. Số tức khắc sau của số 65939 là:

A. 65929

B. 65940

C. 65941

D. 65938

Bài 2: (1 điểm)

a. Dấu >,

B. 2

B. 63 cm2

C. 80 cm2

D. 18 cm2

b) một số chia mang đến 9 dư 3, Vậy số đó phân chia cho 3 dư mấy?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Phần II: trường đoản cú luận (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 35864 + 32678

b) 87980 – 46879

c) 10857 x 3

d) 79194 : 2

Bài 2: tìm X: (1 điểm):

a) 32456 + X = 79896

b) X x 5 = 75460

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng lớn là 7dm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó ? (2 điểm)

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Phần I: Trắc Nghiệm (6 điểm) mối phép tính đúng 0,5 điểm

Bài 1a

Bài 1b

Bài 2a

Bài 2b

Bài 4b

Bài 5a

Bài 5b

Bài 6a

Bài 6b

C

B

A

D

D

D

B

B

A

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) 14 x 3 : 7 = 6 <.Đ.>

175 – ( 30 + 20) = 120 <.S.>

b/ Số phù hợp điền vào chỗ chấm của một giờ 15 phút = ….. Phút là:

70 <.S.> 75 <.Đ.>

90 <.S.> 60 <.S.>

Bài 4: (1 điểm)

a/ Hình vẽ tiếp sau đây có:

8 góc vuông. 0.25 điểm6 hình tứ giác. 0,25 điểm

Phần II : từ luận (4 điểm)

Bài 1: mối phép tính đúng 0,25 điểm

a) 68542

b) 41101

c) 32571

d) 39597

Bài 2 (1 điểm): tìm X: côn trùng phép tính đúng 0,5 điểm

a) 32456 + X =79896

X = 79896 – 32456

X = 47440

b) X x 5 = 75460

X = 75460 : 5

X = 15092

Bài 3:

Bài giải

Chiều nhiều năm là:

7 x 4 = 28( dm) 0,25 điểm

Chu vi hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

(28 + 7) x 2= 70 (dm) 0,5đ điểm

Diện tích hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

28 x 7 = 196 (dm2) 0,5đ điểm

Đáp số: Chu vi: 70 dm 0,25đ điểm

Diện tích: 196 dm2

Đề ôn Toán lớp 3 học tập kì 2 Số 4

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số nào béo nhất trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630:

A. 42 630.

B. 42 063.

C. 42 603.

D. 42 360.

Câu 2: Số ngay thức thì sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

B. 65 589.

C. 65 500.

D. 65 600.

Câu 3: Một hình vuông vắn có cạnh 5cm. Tính diện tích hình vuông vắn đó?

A. 25cm.

B. 25cm2.

C. 20cm.

D. 20cm2.

Câu 4:

a) Số lớn số 1 có năm chữ số là: ……….

b) Số bé bỏng nhất bao gồm năm chữ số là: ……….

Xem thêm: Vở Bài 109 Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 109: So Sánh Hai Phân Số Khác Mẫu Số

Câu 5: 7hm 3dam = ………m. Số phù hợp điền vào địa điểm trống là:

A. 73m

B. 730m

C. 703m

D. 370m

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

32564 + 13729

86247 – 52629

17092 x 4

8496: 6

Câu 7: Hãy viết các số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) Theo trang bị tự từ bé bỏng đến lớn: …………………………………………………

b) Theo máy tự từ bự đến bé: …………………………………………………

Câu 8: Tính quý giá của biểu thức:

1031 x 6 + 2718

57353 – 1672: 4

Câu 9: một đội nhóm công nhân đào đường. Vào 5 ngày đào được 1615 mét đường. Hỏi vào 7 ngày đội công nhân đó đào được bao nhiêu mét đường?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 10 : Hãy cho thấy hình sau đây có bao nhiêu hình tam giác?

Trả lời: Có………hình tam giác.

Đáp án: Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: (1 đ) Số nào bự nhất trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630