Lưu ý: Trong thực hành, ta thường cộng, trừ, nhân hai số thập phân theo quy tắc veef giá trị tuyệt đối và về dấu tương tự như đối với số nguyên.
Bạn đang xem: Giải bài 18 trang 15 sgk toán 7 tập 1

*

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - Luyện tập (trang 15-16) khác • Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 1) Trong các khẳng định... • Giải bài 18 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính:a)\(-5,17 -... • Giải bài 19 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Với bài tập: Tính... • Giải bài 20 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính nhanh:a)\(6,3 +... • Giải bài 21 luyện tập trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Trong các phân số sau... • Giải bài 22 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Sắp xếp các số hữu... • Giải bài 23 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Dựa vào tính chất... • Giải bài 24 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Áp dụng tính chất các... • Giải bài 25 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm\(x,\)... • Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 Sử dụng máy tính bỏ...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: Thống kê - Đại số 7 •Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - Luyện tập (trang 15-16)
• Giải bài 17 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 18 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 19 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 20 trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 21 luyện tập trang 15 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 22 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 23 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 24 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 25 luyện tập trang 16 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1


Xem thêm: Công Thức Tính Giới Hạn Lim Toán 11, Trọn Bộ Công Thức Toán 11

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số và đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: Thống kê Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số