Ba đội đồ vật san khu đất làm ba khối lượng quá trình như nhau. Đội đầu tiên hoàn thành công việc trong (4) ngày, đội sản phẩm hai vào (6) ngày cùng đội thứ tía trong (8) ngày. Hỏi mỗi đội bao gồm bao nhiêu đồ vật (có cùng năng suất), biết rằng đội trang bị nhất có rất nhiều hơn đội thiết bị hai (2) máy?


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Áp dụng:

- tính chất hai đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch: 

(x_1y_1 = x_2y_2 = x_3y_3 = ... = a)

- tính chất dãy tỉ số bởi nhau:

(dfracxa = dfracyb = dfraczc = dfracx + y + za + b + c)


Gọi số lắp thêm của đội sản phẩm nhất, đội trang bị hai và đội thứ cha theo đồ vật tự là (x_1;x_2;x_3,,left( x_1;x_2;x_3 in mathbb N^* ight)).

Theo đề bài những máy có cùng năng suất và khối lượng công việc như nhau đề nghị số máy với số ngày nhằm hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Do đó ta có:

(4x_1 = 6x_2 = 8x_3)

hay (dfracx_1dfrac14 = dfracx_2dfrac16 = dfracx_3dfrac18)

Đội lắp thêm nhất có nhiều hơn đội đồ vật hai (2) máy đề xuất ta có: (x_1 - x_2=2)

Áp dụng đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

(dfracx_1dfrac14 = dfracx_2dfrac16 = dfracx_3dfrac18 = dfracx_1 - x_2dfrac14 - dfrac16 = dfrac2dfrac112 = 24)

( Rightarrow x_1 = 24.dfrac14 = 6) (thỏa mãn)

( Rightarrow x_2 = 24.dfrac16 = 4) (thỏa mãn)

( Rightarrow x_3 = 24.dfrac18 = 3) (thỏa mãn)

Vậy số trang bị của đội trang bị nhất, đội vật dụng hai cùng đội thứ ba lần lượt là (6; 4; 3) (máy).