*

*

*
Bài 1 trang 11 sgk Địa lí 12
*
Bài 2 trang 11 sgk Địa lí 12
*
Lý thuyết Địa lí 12 Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập