Dựa vào hình 2.2 hãy chứng minh rằng phương thức kí hiệu không hầu hết chỉ nêu được tên cùng vị trí hơn nữa thể hiện được cả chất lượng của các đối tượng trên bạn dạng đồ?

-->