Bài 1 trang 159 SGK hóa học 11

Giải bài 1 trang 159 SGK Hóa học 11. Ứng với công thức phân tử...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 35

Xem lời giải


Bài 2 trang 159 SGK hóa học 11

Giải bài 2 trang 159 SGK Hóa học 11. Toluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây:...

Xem lời giải


Bài 3 trang 159 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 trang 159 SGK Hóa học 11.Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải


Bài 4 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 4 trang 160 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất...

Xem lời giải


Bài 5 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 5 trang 160 SGK Hóa học 11. Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17...

Xem lời giải


Bài 6 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 6 trang 160 SGK Hóa học 11. Đánh dấu cộng (+) vào ô cặp chất...

Xem lời giải


Bài 7 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 7 trang 160 SGK Hóa học 11. Cho benzen tác dụng với lượng dư...

Xem lời giải


Bài 8 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 8 trang 160 SGK Hóa học 11. So sánh tính chất hóa học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa.

Xem lời giải


Bài 9 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 9 trang 160 SGK Hóa học 11. Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học của phản ứng giữa stiren...

Xem lời giải


Bài 10 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 10 trang 160 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt...

Xem lời giải


Bài 11 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 11 trang 160 SGK Hóa học 11. Khi tách hiđro của 66,25 kg etylbenzen thu được 52 kg stiren...

Xem lời giải


Bài 12 trang 161 SGK hóa học 11

Giải bài 12 trang 161 SGK Hóa học 11. Trình bày cách đơn giản để thu được naphtalen tinh khiết....

Xem lời giải


Bài 13 trang 161 SGK hóa học 11

Giải bài 13 trang 161 SGK Hóa học 11. Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:...

Xem thêm: 5Kg Trong 1 Tuần Với Các Bài Tập Thể Dục Giảm Cân Cấp Tốc, 5Kg Trong 1 Tuần Với Các Bài Tập Thể Dục Giảm Cân

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.