Giải Hóa 11 bài xích 5 giúp những em học sinh lớp 11 nắm rõ được kỹ năng và kiến thức về axit, bazơ và đk xảy ra phản bội ứng ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa 11 chương 1 trang 22, 23.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 5

Giải bài bác tập Hóa 11 bài bác 5 trước khi đi học các em nhanh chóng nắm vững kỹ năng và kiến thức hôm sau sinh sống trên lớp sẽ học gì, phát âm sơ qua về nội dung học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, lập cập soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng xem thêm tại đây.


Giải Hóa 11 bài bác 5 trang 22, 23

Giải bài tập SGK Hóa 11 trang 22

Giải bài xích tập SGK Hóa 11 trang 22


Câu 1

Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Gợi ý đáp án

a. K2S → 2K+ + S2-

b. Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

c. NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

d. Pb(OH)2 ⇆ Pb2+ + 2OH-

Hoặc H2PbO2 ⇆ 2H+ + PbO22-

e. HBrO ⇆ H+ + BrO-

g. HF ⇆ H+ + F-

h. HClO4 ⇆ H+ + ClO4-

Câu 2

Một dung dịch gồm = 0,010 M. Tính với pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính xuất xắc kiềm? Hãy cho biết thêm màu của quỳ trong dung dịch này?

Gợi ý đáp án

= 0,010M = 10-2M ⇒ pH = -log = -log(1,0.10-2) = 2

*

Môi trường của dung chất dịch này là axit (pH + cùng OH- trong dung dịch? Hãy cho biết thêm màu của phenolphtalein trong dung dịch này?


Gợi ý đáp án

pH = 9,0 ≥ = 10-9

*

Cho phenolphtalein vào dung nhờn này sẽ thấy phenolphtalein chuyển thành màu sắc hồng (khi pH ≥ 8,3 phenolphtalein thay đổi màu)

Câu 4

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xẩy ra trong dung dịch những cặp hóa học sau:

a. Na2CO3 + Ca(NO3)2

b. FeSO4 + NaOH (loãng)

c. NaHCO3 + HCl

d. NaHCO3+ NaOH

e. K2CO3 + NaCl

g. Pb(OH)2(r) + HNO3

h. Pb(OH)2(r) + NaOH

i. CuSO4 + Na2S

Gợi ý đáp án

a. Na2CO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

b. FeSO4 + 2NaOH (loãng) → Fe(OH)2↓ + Na2SO4

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c. NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2↑

H+ + HCO3- → H2O + CO2↑

d. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

e. K2CO3 + NaCl không tồn tại phản ứng

g. Pb(OH)2 (r) + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

Pb(OH)2 (r) + 2H+ Pb2+ + 2H2O

h. Pb(OH)2 (r) + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

Pb(OH)2 (r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i. CuSO4 + Na2S → CuS + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS

Câu 5

Phản ứng thương lượng ion trong dung dịch hóa học điện li chỉ xẩy ra khi:

A. Các chất bội phản ứng đề xuất là đều chất dễ tan.

B. Các chất bội phản ứng nên là phần lớn chất năng lượng điện li mạnh.

C. Một số ion vào dung dịch kết hợp được cùng nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.


D. Bội phản ứng không hẳn là thuận nghịch.

Xem thêm: Cầu Rồng Đà Nẵng Tiếng Anh, Giới Thiệu Đà Nẵng Bằng Tiếng Anh

Hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng.

Gợi ý đáp án

Đáp án C

Câu 6

Kết tủa CdS được tạo ra thành bằng dung dịch những cặp hóa học nào bên dưới đây:

A. CdCl2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Gợi ý đáp án

- Đáp án B

Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3

Câu 7

Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử với ion rút gọn) của phản ứng bàn bạc ion trong dung dịch tạo thành từng hóa học kết tủa sau:Cr(OH)3 ; Al(OH)3; Ni(OH)2