- Chọn bài bác -Bài 29 : AnkenBài 30 : AnkađienBài 31 : rèn luyện : Anken với ankađienBài 32 : AnkinBài 33 : rèn luyện : AnkinBài 34 : Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen với axetilen

Xem cục bộ tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài Tập hóa học 11 – bài bác 32 : Ankin giúp HS giải bài bác tập, cung ứng cho những em một hệ thống kiến thức và hiện ra thói quen học tập tập thao tác làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 145 SGK Hóa 11):

a. Viết công thức cấu tạo và hotline tên các ankin có công thức C4H6 với C5H8.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 trang 145

b. Viết công thức kết cấu của những ankin mang tên sau: pent-2-in ; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in

Lời giải:

*

*

*

Bài 2 (trang 145 SGK Hóa 11): Viết phương trình chất hóa học của làm phản ứng giữa propin và các chất sau:

a. Hidro có xúc tác Pd/PbCO3

b. Dung dịch brom (dư)

c. Dung dịch bạc nitrat vào amoniac

d. Hidro clorua có xúc tác HgCl2

Lời giải:

a. CH ≡ C – CH3 + H2 –Pb/PbCO3, to→ CH2 = CH – CH3

b. CH ≡ C – CH3 + 2Br2 → CHBr2 – CBr2 – CH3 dd(dư)

c. CH ≡ C – CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC ≡ C – CH3 + NH4NO3

d. CH ≡ C – CH3 + HCl –HgCl2→ CH2 = CCl – CH3

Bài 3 (trang 145 SGK Hóa 11): Trình bày phương thức hóa học:

a. Riêng biệt axetilen với etilen

b. Phân biệt cha bình không dán nhãn đựng mỗi khí không màu sau: metan, etilen, axetilen

Lời giải:

a. Cho tính năng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 dư, chất nào tạo thành kết tủa thì sẽ là axetilen, hóa học nào không tạo ra kết tủa cho nên etilen.

Phương trình phản bội ứng:

CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

b. đem từ 3 bình các mẫu bé dại để phân biệt.

– thứu tự dẫn những mẫu khí qua dung dịch AgNO3/NH3, mẫu mã nào làm cho dung dịch xuất hiện thêm kết tủa thì chính là axetilen

CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3


– thứu tự dẫn 2 mẫu mã khí sót lại qua hỗn hợp brom, mẫu khí như thế nào làm phai màu nước brom là etilen.

CH2=CH2 + Br2 → BrCH2=CH2Br

– Mẫu sót lại là metan.

Bài 4 (trang 145 SGK Hóa 11): cho những chất sau: metan,etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đấy là đúng?

A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom

B. Gồm 2 hóa học tạo kết tủa cùng với dung dịch bạc nitrat vào amoniac

C. Có ba chất có công dụng làm mất màu dung dịch Brom

D. Không có chất làm sao làm phai màu dung dịch kali pemangalat

Lời giải:

– Đáp án C

– Phương trình hóa học:

CH2=CH2 +Br2→CH2Br-CH2Br

CH3-C≡C-CH3 + 2Br2→CH3-CBr2-CBr2 –CH3

CH≡CH + 2Br2→CHBr2 -CHBr2

Bài 5 (trang 145 SGK Hóa 11): Dẫn 3,36 lít khí tất cả hổn hợp A gồm propin cùng eilen đi vào trong 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 thấy còn 0,840 lít khí bay ra và tất cả m gam kết tủa. Những thể tích khí đo làm việc đktc

a. Tính tỷ lệ thể tích etilen trong A

b. Tính m

Lời giải:

a. Khi dẫn tất cả hổn hợp A trải qua dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì propin sẽ tính năng hết cùng với AgNO3/NH3, etilen ko tác dụng.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 11 Trang 103, Giải Bài 1 Trang 103

Vậy 0,840 lít khí thoát ra là etilen.


*

b. Thể tích proprin là: 3,36 – 0,84 = 2,52 (l)

nC3H4 =

*
= 0,1125(mol)

*

⇒ m = 0,1125. 147 = 16,5375 (g)

Bài 6 (trang 145 SGK Hóa 11): trong các các ankin bao gồm công thức phân tử C5H8 có mấy chất chức năng được với hỗn hợp AgNO3 vào NH3

A. 1 hóa học ; B. 2 chất