Giải Hoá học tập 11 bài 40: Ancol trang 186, 187 SGK giúp các em ôn tập sâu loài kiến thức trải qua hướng dẫn giải bài xích tập vào sách giáo khoa bằng các cách thức giải hay, ngắn gọn. Hỗ trợ các em học tập tập giỏi môn Hoá lớp 11.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 trang 186


Giải Hoá học 11 bài xích 40: Ancol trang 186, 187 SGK giúp các em ôn tập sâu kiến thức trải qua hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa bởi các phương thức giải hay, ngắn gọn. Cung cấp các em học tập tốt môn Hoá lớp 11.

Giải bài bác tập SGK Hóa 11 bài xích 40

Giải bài 1 trang 186 SGK Hóa 11

Viết công thức cấu tạo và call tên những ancol đồng phân gồm công thức phân tử C5H12O?

Lời giải:

- Công thức cấu tạo và gọi tên:

Giải bài xích 2 SGK Hóa 11 trang 186

Viết phương trình hóa học của bội nghịch ứng propan-1-ol cùng với mỗi chất sau:

a. Natri kim loại.

b. CuO, đun nóng

c. Axit HBr, gồm xúc tác

Trong mỗi phản ứng trên ancol giữ lại vai trò gì: chất khử, chất oxi hoá, axit, bazơ? Giải thích.

Lời giải:

a) 2CH3-CH2-CH2OH + 2Na → 2CH3-CH2-CH2ONa + H2↑

Ancol nhập vai trò hóa học oxi hóa

b) CH3-CH2-CH2OH + CuO → CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

Ancol đóng vai trò chất khử

c) CH3-CH2-CH2OH + HBr → CH3-CH2-CH2Br + H2O

Ancol vào vai trò bazơ

Giải bài bác 3 SGK trang 186 Hóa 11

 

Trình bày cách thức hoá học nhằm phân biệt các chất lỏng đựng trong các lọ ko dán nhãn: etanol, glixerol, nước và benzen.

Lời giải:

Giải bài 4 trang 186 Hóa 11 SGK

Từ propen và những chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất nào sau đây: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết các phương trình hoá học tập của phản ứng xảy ra.

Lời giải:

Giải bài xích 5 Hóa 11 SGK trang 187

Cho 12,20 gam hỗ hợp X gồm etanol và propan-1-ol chức năng với na (dư) chiếm được 2,80 lit khí đktc.

a. Tính yếu tắc phần trăm khối lượng của mỗi chất trong các thành phần hỗn hợp X?

b. Cho tất cả hổn hợp X qua ống đựng CuO, đun nóng. Viết những phương trình hoá học của làm phản ứng xảy ra.

Lời giải:

a) hotline số mol của etanol và propan-1-ol theo thứ tự là x với y (mol)

Phương trình bội nghịch ứng:

b) Phương trình bội nghịch ứng:

CH3-CH2OH + CuO  CH3-CHO + Cu + H2O

CH3-CH2-CH2OH + CuO  CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

Giải bài 6 Hóa lớp 11 SGK trang 187

Oxi hoá hoàn toàn 0,60(g) một ancol A solo chức bằng oxi ko khí, sau đó dẫn thành phầm qua bình (1) đựng H2SO4 đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng KOH. Khối lượng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32g.

a. Phân tích và lý giải hiện tượng thí nghiệm trên bằng phương trình hoá học.

b. Tìm công thức phân tử, viết công thức kết cấu có thể tất cả của A.

c. Khi cho ancol trên tác dụng với CuO, làm cho nóng thu được một anđehit tương ứng. Gọi tên của A?

Lời giải:

 

⇒ nH2O > nCO2

⇒ A là ancol no cùng theo đầu bài bác là đối kháng chức

Gọi phương pháp phân tử của A là CnH2n+2O (n ≥ 1)

b. CTCT hoàn toàn có thể có của A là:

CH3-CH2-CH2-OH, CH3-CH(OH)-CH3

c. Khi mang lại A tác dụng với CuO, đun nóng được một anđehit ⇒ A là Ancol bậc 1

⇒ CTCT của A là: CH3-CH2-CH2-OH (propan-1-ol)

Giải bài xích 7 Hóa học tập lớp 11 SGK trang 187

Từ 1,00 tấn tinh bột chứa 5,0% chất xơ (Không bị trở thành đổi) có thể sản xuất đưuọc bao nhiêu lit etanol tinh khiết, biết năng suất chung của cả quy trình là 80,0% và khối lượng riêng của etanol là D = 0,789 g/ml.

Lời giải:

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (1)

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (2)

mxơ = 0,05. 106 (g)

⇒ cân nặng tinh bột = 1.106 - 0,05.106 = 0,95.106 (g)

Từ (1) với (2) ta có:

Mà năng suất chung của cả quá trình sản xuất là 80% nân thể tích etanol thực tiễn thu được là:

Giải bài xích 8 Hóa học lớp 11 trang 187 SGK

Cho ancol 

Tên hotline nào dưới đấy ứng với ancol trên?

A. 2-metylpentan-1-ol ;

B. 4-metylpentan-1-ol

C. 4-metylpentan-2-ol ;

D. 3-metylpentan-2-ol

Lời giải:

Đáp án B

Giải bài xích 9 trang 187 chất hóa học lớp 11 SGK

Cho 3,70gam một ancol X no, 1-1 chức, mạch hở tính năng với na dư tất cả thấy 0,56 lit khí bay ra (ở đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C2H6O ;

B. C3H10O

C. C4H10O ;

D. C4H8O

Hãy chọn giải đáp đúng

Lời giải:

- Đáp án C

2R-OH + 2Na → 2R-ONa + H2↑

0,05 ← 0,025 (mol)

Theo pt nR-OH = 2. NH2 = 2. 0,025 = 0,05 mol

Ancol no đối chọi chức bao gồm công thức CnH2n + 1OH → 14n + 18 = 74 → n = 4

Vậy phương pháp phân tử của X là: C4H10O

Lý thuyết Hóa 11 bài 40: Ancol

I. Định nghĩa, phân loại, đồng phân cùng danh pháp

1. Định nghĩa

Ancol là gần như hợp chất hữu nhưng phân tử bao gồm nhóm hidroxyl (OH) link trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon no.

Công thức tổng quát của ancol: R(OH)n (n ≥ 1), với R là nơi bắt đầu hiđrocacbon.

- công thức của ancol no mạch thẳng, 1-1 chức: CnH2n+1OH hay CnH2n+2O (với n ≥ 1).

2. Phân loại

- nơi bắt đầu R rất có thể là mạch hở no hay không no hoặc mạch vòng.

Ví dụ: CH3-OH; CH2=CH-CH2-OH; C6H5-CH2-OH.

- nhóm OH- có thể dính vào cacbon bậc 1, bậc 2, bậc 3 tạo thành ancol tương xứng bậc 1, bậc 2, bậc 3.

Lưu ý: Bậc của ancol bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm OH.

Ví dụ:

Bảng phân các loại ancol

- Ancol ko bền khi:

+ nhiều nhóm –OH thuộc đính vào một trong những nguyên tử cacbon.

+ nhóm –OH gắn thêm vào nguyên tử cacbon bao gồm nối đôi.

Ví dụ:

 

3. Đồng phân với danh pháp

a. Đồng phân

- Mạch cacbon không giống nhau.

- Vị trí của các nhóm –OH không giống nhau.

- trong khi ancol solo chức tất cả đồng phân là ete: R-O-R’.

Ví dụ: Viết đồng phân của C3H8O.

b. Danh pháp

- thương hiệu thông thường: Tên ancol = tên nơi bắt đầu hiđrocacbon no tương xứng + ic.

Ví dụ:

CH3-CH2-OH: ancol etylic.

CH3-OH: ancol metylic.

- Tên thay thế: Tên ancol = tên cội hiđrocacbon no tương ứng + ol.

Ví dụ:

 

II. đặc thù vật lý

- các ancol có nhiệt độ sôi cao hơn những hiđcacbon bao gồm cùng phân tử khối hoặc đồng phân ete của nó là do giữa các phân tử ancol có link hiđro → Ảnh hưởng mang lại độ tan.

- từ bỏ C1 đến C12 ancol sống thể lỏng (khối lượng riêng biệt d 13 trở lên ở thể rắn.

- C1 đến C3 tan vô hạn trong nước vì bao gồm liên kiết H với nước.

- Độ rượu = (Vancol nguyên chất/Vdd ancol).100

- các poli như etylen glicol, glixerol hay sánh, nặng rộng nước và bao gồm vị ngọt.

III. Tính chất hóa học

1. Bội phản ứng gắng nguyên tử hiđro của tập thể nhóm OH ancol (phản ứng đặc thù của Ancol)

- tính chất chung của ancol:

2ROH + na → 2RONa + H2↑

- đặc thù đặc trưng của glixerol:

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu + H2O

(ĐK: muốn tác dụng với Cu(OH)2 phải gồm 2 team -OH trở lên gần kề nhau)

→ phản ứng này dùng làm phân biệt ancol 1-1 chức cùng với ancol đa chức tất cả 2 nhóm OH cạnh nhau trong phân tử.

2. Bội phản ứng cầm cố nhóm OH

- phản ứng cùng với axit vô cơ:

 - làm phản ứng tạo ra dien: dùng sản xuất cao su thiên nhiên buna.

(ĐK: phải bao gồm xúc tác là Al2O3 + MgO hoặc ZnO/500ºC)

3. Phản nghịch ứng bóc tách nước (phản ứng đêhidrat hoá)

Chú ý:

 

4. Phản bội ứng oxi hoá

- làm phản ứng oxi hoá hoàn toàn:

 

IV. Ứng dụng cùng điều chế

1. Ứng dụng

2. Điều chế

a. Phương pháp tổng hợp

 

* giới thiệu một số rượu

a. Rượu metylic (CH3OH)

- Là chất lỏng, ko màu, khối lượng nhẹ hơn nước, tung vô hạn trong nước, có mùi đặc trưng, nhiệt độ sôi 65oC.

- cực kỳ độc: nếu như uống đề nghị dễ mù mắt, uống nhiều hoàn toàn có thể gây tử vong.

- dùng làm điều chế anđehit fomic, tổng hợp chất dẻo, làm cho dung môi.

- Điều chế:

+ Tổng phù hợp trực tiếp:

 + bằng cách trưng gỗ.

b. Rượu etylic (C2H5OH)

- Là hóa học lỏng, khối lượng nhẹ hơn nước, tung vô hạn vào nước, có mùi thơm, ánh nắng mặt trời sôi 78oC.

- có ứng dụng rất lớn trong thực tế: để chế tạo cao su đặc và một trong những chất tổng hợp khác như este, axit axetic, ete, … Để có tác dụng dung môi hài hòa vecni, dược phẩm, nước hoa.

c. Rượu butylic (C4H9OH)

- gồm 4 đồng phân. Là những chất lỏng, không nhiều tan trong nước hơn 3 hóa học đầu hàng đồng đẳng. Nặng mùi đặc trưng.

d. Rượu allylic (CH2=CH-CH2OH)

- Là hóa học lỏng ko màu, mùi xốc, ánh sáng sôi 97oC.

- Được dùng làm sản xuất hóa học dẻo.

Xem thêm: Bài Tập Toán Rời Rạc Có Lời Giải, Access To This Page Has Been Denied

- khi oxi hóa tại phần nối đôi sản xuất thành glixerol.

e. Một số rượu nhiều chức

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên để sở hữu về Giải Hoá học 11 bài bác 40: Ancol trang 186, 187 SGK tệp tin PDF hoàn toàn miễn phí!