Bài 2 (trang 25 SGK Hóa 12):

Cho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomandehit, etanol. Dung dịch thử như thế nào sau đây rất có thể phân biệt được cả 4 dung dịch trên ?

A. Cu(OH)2.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 12 trang 25

B. Hỗn hợp AgNO3/NH3.

C. Na kim loại.

D. Nước brom.

Lời giải:

Đáp án: A. Cu(OH)2

*

PTHH:

*

Bài 3 (trang 25 SGK Hóa 12):

Cacbohiđrat là gì? bao gồm mấy nhiều loại cacbohiđrat quan trọng? Nêu quan niệm từng một số loại và đem ví dụ minh họa?

Lời giải:

Cacbohiđrat là phần đông hợp hóa học hữu cơ tạp chức và phần lớn chúng bao gồm công thức bình thường là Cn(H2O)m

Ví dụ: tinh bột (C6H10O5)n

Có các nhóm cacbohiđrat, quan trọng đặc biệt nhất là cha loại sau đây:

Monosaccarit là đội cacbohiđrat dễ dàng và đơn giản nhất, quan trọng thủy phân được, như : glucozơ cùng fructozơ.

Đisaccarit là nhóm cacbohiđrat nhưng khi thủy phân mỗi thành phần sinh ra nhì phân tử monosaccarit, như : mantozơ.

Polisaccarit là đội cacbohiđrat tinh vi nhất, khi thủy phân mang lại cùng từng phân tử sinh ra những phân tử monosaccarit, như : tinh bột, …

Bài 4 (trang 25 SGK Hóa 12):

Những thử nghiệm nào chứng minh được cấu trúc phân tử của glucozơ?

Lời giải:

Những thí nghiệm chứng tỏ được cấu trúc phân tử glocozơ:

Glucozơ gồm phản ứng tráng bạc đãi và bị oxi hóa vị nước brom tạo thành axit gluconic chứng minh phân tử glucozơ gồm nhóm –CH=O.

Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch blue color lam minh chứng phân tử glucozơ có không ít nhóm -OH ở phần kề nhau.

Glucozơ chế tạo ra este đựng 5 nơi bắt đầu axit CH3COO minh chứng phân tử tất cả 5 nhóm –OH.

Khử hoàn toàn glucozơ mang đến hexan, minh chứng phân tử glucozơ tất cả 6 nguyên tử C sinh sản thành một mạch dài không nhánh.

Bài 5 (trang 25 SGK Hóa 12):

Trình bày cách phân biệt các hợp chất trong dung dịch của mỗi dãy sau đây bằng cách thức hóa học:

a. Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic.

b. Fructozơ, glixerol, etanol.

c. Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 9 Bàn Về Đọc Sách (Trang 3), Bàn Về Đọc Sách

Lời giải:

a. Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic

*

PTHH:

*

b. Fructozơ, glixerol, etanol

*

PTHH:

*

c. Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic

*

PTHH:

*

Bài 6 (trang 25 SGK Hóa 12):

Để tráng một dòng gương soi tín đồ ta yêu cầu đun rét một dung dịch cất 36 gam glucozơ với lượng đủ dung dịch AgNO3/NH3. Tính khối lượng bạc sinh ra bám vào gương soi và khối lượng AgNO3 đã dùng, biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn.