• bài 1: yếu tố nguyên tử • bài 2: phân tử nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học • bài bác 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối vừa đủ • bài 4: Sự vận động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử • bài bác 5: rèn luyện về: thành phần cấu tạo nguyên tử. Cân nặng của nguyên tử. Obitan nguyên tử • bài bác 6: Lớp cùng phân lớp electron • bài xích 7: tích điện của các electron vào nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử • bài xích 8: rèn luyện chương 1

Chương 2: Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học cùng Định phương tiện tuần hoàn




Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 10 nâng cao

• bài bác 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học • bài bác 10: Sự chuyển đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố chất hóa học • bài bác 11: Sự biến hóa một số đại lượng thứ lí của những nguyên tố chất hóa học • bài xích 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định qui định tuần hoàn • bài bác 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học • bài 14: luyện tập chương 2 • bài xích 15: Bài thực hành số 1: Một số làm việc thực hành thể nghiệm hóa học. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì với nhóm

Chương 3: liên kết hóa học


• bài xích 16: quan niệm về link hóa học. Link ion • bài 17: links cộng hóa trị • bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành links đơn, links đôi và liên kết ba • bài xích 19: rèn luyện về liên kết ion. Links cộng hóa trị. Lai hóa các obitan nguyên tử • bài xích 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử • bài xích 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học • bài xích 22: Hóa trị và số oxi hóa • bài 23: links kim loại • bài xích 24: rèn luyện chương 3

Chương 4: phản ứng hóa học


• bài bác 25: phản ứng thoái hóa khử • bài bác 26: Phân nhiều loại phản ứng trong hóa học vô cơ • bài xích 27: luyện tập chương 4 • bài bác 28: Bài thực hành thực tế số 2: bội nghịch ứng thoái hóa - khử

Chương 5: đội halogen


• bài 29: bao gồm về team halogen • bài bác 30: Clo • bài 31: Hiđro clorua - Axit clohiđric • bài xích 32: vừa lòng chất tất cả oxi của clo • bài bác 33: rèn luyện về clo với hợp chất của clo • bài 34: Flo • bài 35: Brom • bài xích 36: Iot • bài bác 37: luyện tập chương 5 • bài bác 38: Bài thực hành số 3: Tính chất của những halogen • bài 39: Bài thực hành thực tế số 4: tính chất các hợp chất của halogen

Chương 6: nhóm oxi


• bài bác 40: bao gồm về team oxi • bài 41: Oxi • bài xích 42: Ozon cùng hiđro peoxit • bài bác 43: lưu hoàng • bài bác 44: Hiđro sunfua • bài 45: phù hợp chất có oxi của lưu huỳnh • bài xích 46: luyện tập chương 6 • bài bác 47: Bài thực hành số 5: tính chất của oxi, sulfur • bài 48: Bài thực hành số 6: đặc điểm các hợp hóa học của diêm sinh

Chương 7: tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học


• bài bác 49: tốc độ phản ứng hóa học • bài 50: cân đối hóa học tập • bài 51: Luyện tập. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học • bài bác 52: Bài thực hành số 7: vận tốc phản ứng và cân bằng hóa học tập


Xem thêm: Giải Bài 21 Trang 15 Sgk Toán 7 Tập 1 Trang 15 Sgk Toán 7 Tập 1

Mục lục Giải bài bác tập SGK chất hóa học 10 nâng cao theo chương •Chương 1: Nguyên tử •Chương 2: Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học với Định mức sử dụng tuần hoàn •Chương 3: liên kết hóa học •Chương 4: bội phản ứng hóa học •Chương 5: team halogen •Chương 6: nhóm oxi •Chương 7: tốc độ phản ứng và cân đối hóa học tập