• bài xích 1: Este • bài 2: Lipit • bài xích 3: hóa học giặt rửa • bài xích 4: rèn luyện mối contact giữa hidrocacbon va một số dẫn suất của hidrocacbon

Chương 2: Cacbohiđrat
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học nâng cao 12

• bài xích 5: Glucozơ • bài bác 6: Saccarozơ • bài bác 7: Tinh bột • bài xích 8: Xenlulozơ • bài xích 9: Luyện tập: cấu trúc và đặc thù của một số cacbohiđrat tiêu biểu • bài bác 10: Bài thực hành 1: Điều chế este và đặc điểm của một vài cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino axit cùng protein


• bài bác 11: Amin • bài 12: Amino axit • bài bác 13: Peptit và protein • bài xích 14: Luyện tập: cấu trúc và tính chất của amin, amino axit và protein • bài xích 15: Bài thực hành thực tế 2: một trong những tính chất của amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime


• bài bác 16: Đại cương về polime • bài xích 17: vật tư polime • bài 18: luyện tập polime và vật liệu polime

Chương 5: Đại cưng cửng về kim loại


• bài bác 19: sắt kẽm kim loại và hợp kim • bài bác 20: hàng điện hóa sắt kẽm kim loại • bài xích 21: Luyện tập: tính chất của kim loại • bài 22: Sự năng lượng điện phân • bài xích 23: Sự ăn mòn sắt kẽm kim loại • bài xích 24: Điều chế sắt kẽm kim loại • bài xích 25: Luyện tập: Sự điện phân - Sự ăn mòn sắt kẽm kim loại - Điều chế kim loại • bài xích 26: Bài thực hành thực tế 3: dãy điện hóa của kim loại. Điều chế sắt kẽm kim loại • bài xích 27: Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại. Chống ăn uống mòn sắt kẽm kim loại

Chương 6: kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm


• bài 28: sắt kẽm kim loại kiềm • bài bác 29: một số hợp chất đặc biệt của kim loại kiềm • bài 30: sắt kẽm kim loại kiềm thổ • bài xích 31: một trong những hợp chất đặc biệt của sắt kẽm kim loại kiềm thổ • bài 32: Luyện tập: đặc thù của kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ • bài 33: Nhôm • bài 34: một số hợp chất quan trọng đặc biệt của nhôm • bài 35: Luyện tập: đặc thù của nhôm cùng hợp hóa học của nhôm • bài 36: Bài thực hành thực tế số 5: đặc thù của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ và hợp hóa học của chúng • bài 37: Bài thực hành số 6: tính chất của nhôm với hợp hóa học của nhôm

Chương 7: Crom - fe - Đồng


• bài 38: Crom • bài bác 39: một số hợp chất của crom • bài bác 39: một số hợp chất của crom • bài 40: fe • bài bác 41: một số hợp chất của sắt • bài xích 42: hợp kim của sắt • bài xích 43: Đồng và một vài hợp chất của đồng • bài bác 44: qua quýt về một vài kim loại khác • bài 45: Luyện tập: tính chất của crom, sắt và rất nhiều hợp chất của chúng • bài 46: Luyện tập: tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim các loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb • bài bác 47: Bài thực hành thực tế 7: đặc thù hóa học tập của crom, sắt, đồng và phần nhiều hợp chất của chúng

Chương 8: Phân biệt một vài chất vô cơ. Chuẩn chỉnh độ dung dịch


• bài bác 48: thừa nhận biết một vài cation trong dung dịch • bài xích 49: nhận biết một trong những anion trong hỗn hợp • bài xích 50: nhận biết một trong những chất khí • bài bác 51: chuẩn độ axit - bazơ • bài xích 52: chuẩn độ oxi hóa - khử bằng cách thức pemanganat • bài xích 53: Luyện tập: dìm biết một số chất vô cơ • bài 54: Bài thực hành 8: Nhân biệt một vài ion trong dung dịch • bài xích 55: Bài thực hành 9: chuẩn chỉnh độ dung dịch

Chương 9: Hóa học với vấn đề cải cách và phát triển kinh tế, thôn hội, môi trường


• bài bác 56: hóa học và vụ việc phát triển kinh tế tài chính • bài bác 57: hóa học và vụ việc xã hội • bài xích 58: Hóa học với vấn đề môi trường


Xem thêm: Soạn Bài Liên Kết Trong Văn Bản Ngắn Gọn, Soạn Bài Liên Kết Trong Văn Bản

Mục lục Giải bài xích tập SGK hóa học 12 nâng cao theo chương •Chương 1: Este - Lipit •Chương 2: Cacbohiđrat •Chương 3: Amin, Amino axit cùng protein •Chương 4: Polime và vật tư polime •Chương 5: Đại cương về kim loại •Chương 6: kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm •Chương 7: Crom - fe - Đồng •Chương 8: Phân biệt một trong những chất vô cơ. Chuẩn chỉnh độ hỗn hợp •Chương 9: Hóa học với vấn đề cách tân và phát triển kinh tế, làng hội, môi trường xung quanh