*

Để ôn luyện với thực hành những kiến thức nguyên lý kế toán sẽ học bạn có thể tham khảo các dạng bài bác tập nguyên tắc kế toán có lời giải. Mời chúng ta cùng khả năng kế toán tham khảo dưới đây bài tập về định khoản kế toán với tính giá cả sản phẩm.
Bạn đang xem: Giải bài tập nguyên lý kế toán

Bài tập nguyên lý kế toán – tất cả lời giải

I. Bài bác tập nguyên lý kế toán số 1

Tại công ty (DN) sản xuất thương mại Thanh Hà có các số liệu liên quan đến quy trình sản xuất được kế toán ghi nhấn như sau:

Số dư vào đầu kỳ của TK 154: 10.000.000đ

Trong kỳ, trên DN, có những nghiệp vụ tài chính phát sinh như sau:

1. Download NVL nhập kho không trả tiền cho tất cả những người bán, giá chưa tồn tại thuế là 300.000.000, TGTGT 10%, CP tải NVL về nhập kho chưa thuế là 500.000đ, đã trả bởi tiền mặt, khoản ưu đãi giảm giá được hưởng 2% bên trên giá mua chưa thuế học tập kế toán trưởng

2. Xuất kho NVL áp dụng cho các bộ phận trực tiếp phân phối là 150.000.000đ, phần tử phục vụ cấp dưỡng là 20.000.000đ, cỗ phận bán hàng là 5.000.000đ, phần tử quản lý công ty lớn là 3.000.000đ

3. Tính lương đề xuất trả đến công nhân trực tiếp tiếp tế là 80.000.000đ, nhân viên cai quản phân xưởng là 10.000.000đ, cỗ phận bán sản phẩm là 5.000.000đ, phần tử quản lý doanh nghiệp lớn là 30.000.000đ

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo phần trăm quy định tính vào túi tiền liên quan kể cả phần trừ lương

5. Xuất kho CCDC loại phân chia 1 lần thực hiện ở các phần tử sản xuất là 1.700.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp 2.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ

6. Nhận thấy hóa đơn tiền điện, chi phí nước tạo nên ở các thành phần sản xuất là 5.000.000đ, thành phần quản lý công ty lớn là 1.000.000đ, cỗ phận bán hàng là 2.000.000đ khóa huấn luyện excel cơ bản

7. Trong kỳ, phần tử SX đã xong xuôi và nhập kho 10.000SP A. Giá trị SPDD vào cuối kỳ là 2.400.000đ, DN reviews SPDD theo chi phí NVLC

8. Xuất kho 800 SP đi tiêu hao trực tiếp, đơn giá bán là 50.000đ/sp, TGTGT 10%, quý khách hàng chưa thanh toán

9. Cảm nhận giấy báo bao gồm của ngân hàng do người tiêu dùng thanh toán lô sản phẩm ở nghiệp vụ 8

10. Xuất kho 100 sp giữ hộ đi bán, giá bán bán bao hàm 10 %TGTGT là 61.500đ

Yêu cầu: bảng mã mô hình xuất nhập khẩu

Tính toán định khoản và phản ánh những nghiệp vụ tài chính phát sinh vào các tài khoản tất cả liên quan. Tính chi phí SP nhập kho vào kỳ. Biết rằng doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo pp kiểm kê liên tục và nộp TGTGT theo pp khấu trừ thuế:

Giải bài xích tập nguyên lý kế toán số 1

Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

1. Khi nhập kho NVL

Nợ TK 1521 : 300.000.000

Nợ TK 1331 : 30.000.000

Có TK 331 : 330.000.000

– giá thành vận giao hàng về nhập kho

Nợ TK 152 : 5.000.000

Nợ TK 1331 : 500.000

Có TK 111: 5.500.000

– Khoản giảm ngay hàng cài đặt được hưởng

Nợ TK 331 : 300.000.000*2% = 6.000.000

Có TK 152 : 6.000.000

2. Xuất kho NVL sử dụng

Nợ TK 621 : 150.000.000

Nợ TK 627 : 20.000.000

Nợ TK 641 : 5.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 152 : 178.000.000

3. Tính lương buộc phải trả cho cbcnv mẫu báo cáo tài chính nội bộ

Nợ TK 622 : 80.000.000

Nợ TK 627 : 10.000.000

Nợ TK 641 : 20.000.000

Nợ TK 642 : 30.000.000

Có TK 334 : 140.000.000

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Nợ TK 622 : 80.000.000*19% = 15.200.000

Nợ TK 627 : 10.000.000*19% = 1.900.000

Nợ TK 641 : 20.000.000*19% = 3.800.000

Nợ TK 642 :30.000.000*19% = 5.700.000

Nợ TK 334 : 140.000.000*6% = 8.400.000

Có TK 338 : 35.000.000

5. Xuất kho CCDC PVSX

Nợ TK 627 : 1.700.000

Nợ TK 641 : 2.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 153 : 6.700.000

6. Nợ TK 627 : 5.000.000

Nợ TK 641 : 1.000.000

Nợ TK 642 : 2.000.000

Có TK 331 : 8.000.000

7. Kết chuyển túi tiền tính chi tiêu sản phẩm

Nợ TK 154 : 283.800.000

Có TK 621 : 150.000.000

Có TK 622 : 80.000.000 + 15.200.000 = 95.200.000

Có TK 627 : 20.000.000+10.000.000 + 1.900.000 + 1.700.000 + 5.000.000 = 38.600.000

Tổng giá thành sản phẩm nhập kho = 10.000.000 + 283.800.000 – 2.400.000 = 291.400.000

Giá thành đơn vị thành phầm nhập kho = 291.400.000/1.000 = 291.400

Nhập kho TPSX vào kỳ

Nợ TK 155 : 291.400.000

Có TK 154 : 291.400.000

8a. Nợ TK 632 : 800*391.400 = 313.120.000

Có TK 155 : 313.120.000

b. Nợ TK 131 ; 44.000.000

Có TK 511 : 800*50.000 = 40.000.000

Có TK 3331 ; 4.000.000

9. Nợ TK 112 : 44.000.000

Có TK 131 : 44.000.000

10. Nợ TK 157 : 100*291.400 = 291.400.000

Có TK 155 : 291.400.000

*

II. Bài tập nguyên lý kế toán số 2

Tại dn sản xuất và thương mại Thanh Hà có các số liệu tương quan đến qua trình chế tạo được kế toán tài chính ghi nhấn như sau:

Số dư đầu kỳ của TK 154 : 4.000.000

Trong kỳ, tại doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Xuất kho 50.000.000đ vật liệu sử dụng cho:

Trực tiếp sản xuất SP : 42.000.000đ giao hàng ở phân xưởng cung cấp : 4.000.000đ cỗ phận bán hàng : 1.500.000đ phần tử quản lý công ty : 2.500.000đ

2. Chi phí lương phải giao dịch cho CNV là 16.000.000đ trong đó:

Công nhân trực tiếp tiếp tế : 9.000.000đ nhân viên cấp dưới phân xưởng : 2.000.000đ Nhân viên bán sản phẩm 2.000.000đ Nhân viên quản lý doanh nghiệp ; 3.000.000đ

3. Trích BHXH, BHYT với KPCĐ theo phần trăm quy định nhằm tính vào ngân sách có liên quan, bao gồm cả phần trừ vào lương

4. Thành phần sản xuất báo hư một CCDC có mức giá xuất kho ban đầu là 3.000.000đ, CCDC ở trong loại phân chia 3 lần

5. Khấu hao TSCĐ là 10.000.000đ phân bổ cho :

Phân xưởng sản xuất : 6.000.000đ cỗ phận bán hàng : 1.500.000đ bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn : 2.500.000

6. Chi tiêu khác phạt sinh không trả mang đến nhà hỗ trợ có giá trị theo hóa đối kháng là 17.600.000đ, TGTGT 10% phân chia cho cỗ phận bán sản phẩm là 10.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn là 6.000.000đ

7. Trong kỳ sản xuất chấm dứt 2.000SP, đã nhập kho thành phẩm. Mang lại biết ngân sách SXDD cuối tháng là 3.200.000đ

8. Xuất kho 500SP cung cấp trực tiếp mang đến khách hàng giá cả chưa TGTGT là 40.000đ/sp, TGTGT10%, quý khách hàng chưa thanh toán

9. Xuất kho 200 SP giữ hộ đi bán giá cả chưa TGTGT 10% là 38.000đ/sp. Mười ngày sau, quý khách thông báo đồng ý mua lô sản phẩm 200 SP này, và đã giao dịch cho dn bằng gửi khoản

10. Xuất kho 300 SP phân phối trực tiếp đến khách hàng, giá bán 34.000đ/sp người sử dụng thanh toán bởi tiền mặt đến DN

Yêu mong :

1. Định khoản cùng phản ánh những nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sơ đồ vật tài khoản

2. Tính giá thành sản phẩm nhập kho vào kỳ

3. Tính công dụng kinh doanh trong kỳ

Hướng dẫn giải bài xích tập nguyên tắc kế toán số 2

I. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

1. Nợ TK 621 : 42.000.000

Nợ TK 627 : 4.000.000

Nợ TK 641 : 1.500.000

Nợ TK 642 : 2.500.000

Có TK 152 : 50.000.000

2. Nợ TK 622 : 9.000.000

Nợ TK 627 : 2.000.000

Nợ TK 641 : 2.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 334 : 16.000.000

3 Nợ TK 622 : 9.000.000*19% = 1.710.000

Nợ TK 627 : 2.000.000*19% = 380.000

Nợ TK 641 : 2.000.000*19% = 380.000

Nợ TK 642 : 3.000.000*19% = 570.000

Nợ TK 334 : 16.000.000*6% = 960.000

Có TK 338 : 3.820.000

4. Nợ TK 627 : 1.000.000

Có TK 142 : 1.000.000

5. Nợ TK 627 : 6.000.000

Nợ TK 641 : 1.500.000

Nợ TK 642 ; 2.500.000

Có TK 214 : 10.000.000

6. Nợ TK 641 ; 10.000.000

Nợ TK 642 : 6.000.000

Nợ TK 1331 : 1.600.000

Có TK 331 : 17.600.000

7. Kết gửi CP tính giá cả SP

Nợ TK 154 : 42.000.000 + 10.710.000 + 13.380.000 = 66.090.000

Có TK 621 : 42.000.000

Có TK 622 : 9.000.000 + 1.710.000 = 10.710.000

Có TK 627 : 4.000.000 + 2.000.000 + 380.000 + một triệu + 6.000.000 = 13.380.000

Tổng giá cả SP = 4.000.000 + 66.090.000 – 3.200.000 = 66.890.000

Giá thành đơn vị sp = 66.890.000/2.000 = 33.445

Nhập kho TPBB SX trong kỳ

Nợ TK 155 : 66.890.000

Có TK 154 : 66.890.000

8. Phản chiếu giá vốn hàng bán trong kỳ

Nợ TK 632 : 500*33.445 = 16.722.500

Có TK 155 : 16.722.500

Phản ánh doanh thu bán hàng trong kỳ

Nợ TK 131 : 22.000.000

Có TK 511 : 500*40.000 = 20.000.000

Có TK 3331 ; 2.000.000

9. Gửi kho hàng đi bán

Nợ TK 157 : 200 * 33.445 = 6.689.000

Có TK 155 : 6.689.000

Khi khách hàng hàng chấp nhận thanh toán

Phản ánh giá vốn hàng buôn bán trong kỳ

Nợ TK 632 : 6.689.000

Có TK 157 : 6.689.000

Phản ánh doanh thu bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 112 : 8.360.000

Có TK 511 : 200*38.000 = 7.600.000

Có TK 3331 : 760.000

10.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1 2 3 ), Ôn Tập Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 (Bà I 1, 2, 3)

Phản ảnh giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 632 ; 300*33.445 = 10.033.500

Có TK 155 : 10.033.500

Phản ánh doanh thu bán hàng trong kỳ

Nợ TK 111 : 11.220.000

Có TK 511 : 300*34.000 = 10.200.000

Có TK 3331 : 1.020.0000

11. Kết chuyển giá vốn hàng buôn bán trong kỳ

Nợ TK 911 : 33.445.000

Có TK 632 ; 16.722.500 + 6.689.000 + 10.033.500 = 33.445.000

Kết gửi DT bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 511 : 20.000.000 + 7.600.000 + 10.200.000 = 37.800.000

Có TK 911 : 37.800.000

Kết đưa CP tạo nên trong kỳ

Nợ TK 911 : 29.950.000

Có TK 641 : 1.500.000 + 2.000.000 + 380.000 + 1.500.000 + 10.000.000 = 15.380.000

Có TK 642 : 2.500.000 + 3.000.000 + 570.000 + 2.500.000 + 6.000.000 = 14.570.000

KQKD = 37.800.000 – ( 33.445.000 + 29.950.000) = – 25.595.000

Nợ TK 421 : 25.595.000

Có TK 911 : 25.595.000

Qua giải 2 bài tập nguyên lý kế toán trên đây mong mỏi rằng chúng ta đã thành thạo hơn trong bài toán định khoản những tài khoản kế toán và tính giá cả sản phẩm.