1 You are going khổng lồ read a text about urbanisation. Predict whether the following statements are true (T) or false (F).

(Bạn sẽ đọc một văn bản về đô thị hóa. Dự đoán những nhận định sau đấy là đúng (T) hoặc không đúng (F).)

*

Hướng dẫn giải:

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

Tạm dịch:

1. Đô thị hóa sẽ xảy ra trước tiên ở những nước kinh tế tài chính phát triển, kế tiếp ở các nước kém cải cách và phát triển về tởm tế. -> T

2. Đô thị hóa đã gia tăng ở các nước phong phú từ trong thời gian 1950.-> F

3. Thiếu mối cung cấp lực ở các quanh vùng nông xóm là giữa những yếu tố dẫn mang lại đô thị hóa ở các nước kém cách tân và phát triển hơn.-> T

4. Mức sinh sống ở những thành phố và các khu vực nông thôn ít nhiều giống nhau. -> F

5. Đến năm 2050, hơn nhị phần cha dân số trái đất sẽ sống ngơi nghỉ các khoanh vùng đô thị. -> T

2 Read the text and check your predictions in 1.

(Đọc văn bạn dạng để kiểm tra những dự đoán trong phần 1)

Urbanisation is the process by which urban areas grow bigger as more và more people leave the countryside khổng lồ live in towns and cities.Before the 1950s, urbanisation mainly occurred in more economically developed countries (MEDCs). Rapid urbanisation happened during the period of industrialisation in Europe & North America in the nineteenth & early twentieth centuries. A lot of people left their trang chủ villages for urban areas hoping khổng lồ find jobs in the rapidly expanding industries in big towns and cities. Since 1950s urbanisation has become slower in most MEDCs. Now, some of the biggest cities are losing population because p. Go back lớn live in rural areas. This is known as counter-urbanisation.Since 1950, urbanisation has grown rapidly in LEDCs (Less Economically Developed Countries) in Africa và South America. Between 1950 và 1990 while the urban population in LEDCs doubled, increase was less than half in developed countries.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 12 unit 2

There are various causes of urbanisation in LEDCs. Here are some major ones. First, people migrate to lớn urban areas on a massive scale due to lớn lack of res in rural areas. Second, small farmers find it h to lớn make a living not just because of bad we conditions such as drought, floods, or storms, because they can"t compete with large agricultural companies. These are considered ‘push’ factors.People living in rural areas are also ‘pulled’ to lớn cities, which are known khổng lồ be places of financial ce services, wealth and opportunities. Believing that standard of living in urban areas will be higher in rural areas, many people come lớn the thành phố seeking their fortune.Today, about half of the world"s population in urban areas. Urbanisation has provided opportunities, higher incomes và better access lớn health facilities & education. The urban population will continue to lớn grow và it is expected that proportion will increase to lớn 70% by 2050.

Dịch đoạn văn:

Đô thị hóa là quy trình trong đó quanh vùng đô thị trở nên tân tiến rộng lớn hơn khi ngày càng nhiều người dân dân ra khỏi vùng nông thôn mang đến sống ở những thị trấn và thành phố.Trước trong thời hạn 1950, thành phố hóa chủ yếu xẩy ra ở nhiều nước nhà phát triển về tài chính (MEDCs). đô thị hóa hối hả xảy ra vào thời kỳ công nghiệp làm việc châu Âu với Bắc Mỹ trong thế kỷ XIX cùng đầu XX . Tương đối nhiều người rời quê nhà của họ cho với khoanh vùng đô thị mong muốn tìm được bài toán làm trong các ngành công nghiệp cải cách và phát triển ở những thị trấn và tp lớn. Tính từ lúc năm 1950 city hóa đã trở buộc phải chậm rộng trong hầu hết các MEDCs. Bây giờ, một số trong những thành phố lớn nhất đang mất dân vì trở về sống ở quanh vùng nông thôn. Điều này được gọi là phản đô thị hóa.Kể từ thời điểm năm 1950, city hóa sẽ phát triển gấp rút trong LEDCs (Quốc gia kém cải tiến và phát triển hơn về gớm tế) nghỉ ngơi châu Phi và Nam Mỹ. Giữa năm 1950 cùng 1990 trong những khi dân số đô thị ở LEDCs cấp đôi, trong các nước trở nên tân tiến lại tăng ít hơn một nửa.

Có nhiều nguyên nhân không giống nhau của đô thị hóa sinh sống LEDCs. Dưới đây là một số lý do lớn. Đầu tiên, người di chuyển đến các quanh vùng đô thị trên quy mô béo do thiếu nguồn lực sống các quanh vùng nông thôn. Máy hai, dân cày cảm thấy khó khăn hơn để kiếm sống không những thời huyết xấu như hạn hán, tập thể lụt, bão, mà còn chính vì họ ko thể tuyên chiến và cạnh tranh với các công ty nông nghiệp lớn. Đây được xem như là yếu tố "đẩy".Người dân sống ở khoanh vùng nông thôn cũng được "đẩy" tới những thành phố, được nghe biết là trung tâm dịch vụ thương mại tài chính, tài sản và cơ hội. Tin cậy rằng mức sống ở các khoanh vùng đô thị sẽ cao hơn nữa ở nông thôn, không ít người dân đến với thành phố tìm tìm vận may của họ.Ngày nay, khoảng tầm một nửa dân số thế giới trong khu vực đô thị. Đô thị hóa đã cung ứng những cơ hội, thu nhập cao hơn và tiếp cận tốt hơn tới cơ sở y tế và giáo dục. Số lượng dân sinh đô thị sẽ liên tiếp phát triển và dự kiến phần trăm đó sẽ tăng thêm 70% vào thời điểm năm 2050.

3 Find the words in the text that have the following meanings. Write the words in the space provided.

(Tìm các từ vào văn bản có ý nghĩa như sau. Ghi những từ vào khu vực trống được cung cấp.) 

*

Hướng dẫn giải:

1. Expanding

2. Counter-urbanisation

3. Doubled

4. Increase

5. Migrate

Tạm dịch:

1. Trở nên lớn hơn về form size hoặc lượng: mở rộng 

2. Dịch chuyển của người dân ra khỏi thành phố đến các quanh vùng lân cận: liên đô thị hóa 

3. Trở đề xuất gấp đôi: cấp đôi 

4. Sự tăng thêm kích thước, số lượng hoặc nút độ: sự tăng lên

5. đi mang lại sống trong khu vực hoặc nước nhà khác: di cư 

4 Read the text carefully. Answer the following questions.

(Đọc văn bản một phương pháp cẩn thận. Trả lời các thắc mắc sau đây.)

*

Hướng dẫn giải:

1. It"s a process by which urban areas grow bigger as more & more people leave the countryside to live in towns và cities.

2. MEDCs stands for more economically developed countries. LEDCs stands for less economically developed countries.

3. Before the 1950s, rapid urbanisation took place in Europe & North America because it was the period of industrialisation in these areas.

4. After 1950, urbanisation started khổng lồ grow rapidly in LEDCs.

5. Some of the ‘push’ factors of urbanisation are lack of resources in rural areas, bad weather conditions, and competition from large agricultural companies.

6. Because they have khổng lồ suffer bad weather conditions and competition from large agricultural companies.

7. Some of the ‘pull’ factors of urbanisation are the centralisation of resources such as money, services, wealth & opportunities as well as the higher living standards of these areas.

Tạm dịch:

1. Đô thị hóa là gì?

Đó là một quá trình mà các khoanh vùng đô thị ngày càng không ít người dân từ khoanh vùng nông thôn đưa tới sinh sống trong thị trấn hoặc thành phố.

2. MEDCs và LEDCs là viết tắt của cái gì?

MEDCs là viết tắt của tương đối nhiều nước kinh tế tài chính phát triển. LEDCs là viết tắt của những nước tài chính kém vạc triển.

3. Trước năm 1950, city hóa diễn ra ở đâu?

Trước năm 1950, thành phố hóa cấp tốc chóng diễn ra ở Châu Âu và Bắc Mỹ vì đây là giai đoạn công nghiệp hóa khu vực này.

4. Chuyện gì xảy ra sau năm 1950?

Sau năm 1950, đô thị hóa bước đầu phát triển nhanh chóng ở LEDCs.

5. Một vài yếu tố "thúc đẩy" thành phố hóa là gì?

Một số yếu tố can dự đô thị hóa phát triển là thiếu các nguồn lực làm việc nông thôn, đk thời huyết xấu và cạnh tranh từ các công ty nntt lớn.

6. Tại sao cuộc sống đời thường của tín đồ nông dân chạm mặt khó khăn?

Bởi vì họ cần chịu đựng điều kiện thời huyết xấu và cạnh tranh từ các công ty nntt lớn.

7. Một trong những yếu tốc "kéo theo" của city hóa là gì?

Một số nguyên tố kéo theo của thành phố hóa là tập trung các nguồn lực như tiền, dịch vụ, sự phong phú và cơ hội cũng như nấc sống cao hơn nữa của những quanh vùng này.

5 Discuss with a partner.

How has your area been affected by urbanisation?

(Thảo luận với một bạn bạn.

Khu vực của bạn đã bị tác động như ráng nào bởi đô thị hoá?)

Hướng dẫn viết:

- Some problems include inadequate water & sanitation, lack of rubbish disposal, and industrial pollution.

- Urbanisation has provided opportunities, higher incomes & better access khổng lồ health facilities & education. 

Tạm dịch: 

- một số vấn đề bao hàm nước cùng vệ sinh, thiếu bí quyết xử lý rác thải, và độc hại công nghiệp.

- Đô thị hóa đã chế tác cơ hội, thu nhập cao hơn và tiếp cận giỏi hơn với những cơ sở ý tế với giáo dục.

SPEAKING (Nói)

Life in big cities (Cuộc sinh sống ở thành phố lớn)

1 Read a conversation between two friends about life in big cities. What features do they mention? Are they positive or negative?

(Đọc một cuộc truyện trò giữa hai người chúng ta về cuộc sống đời thường ở những thành phố lớn. Những tuấn kiệt nào mà người ta đề cập đến? Họ lành mạnh và tích cực hay tiêu cực?)

Minh: Ha, I don"t know why so many people are moving from their home villages lớn big cities these days! They"ve become so overcrowded.

Ha: Yeah, I agree. They"re really overpopulated. But lots of people still want to become đô thị dwellers.

Minh: Well, I"m quite happy in my home village. It"s important that some people stay in rural areas và work in agriculture.

Ha: But there are more employment opportun in the city. Don"t you want to lớn get a high-paid job in an office instead of working on parents" farm? Your standard of living will higher in the city.

Minh: I"m not sure; not everyone is lucky. Big cities flooded with people from rural areas. Many of them are jobless and have lớn live in slums rather live in my village.

Xem thêm: Tài Liệu Key Bài Tập Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí, Bài Tập Tiếng Anh 9 Không Đáp Án

Ha: You"re right. It"s essential that the govern should build big cities and upgrade the infrastructure in rural areas.