Phần khả năng luyện tập cho mình đọc hai kỹ năng đọc với nói. Nội dung bài viết dưới đây cung cấp những gợi ý cũng như hướng dẫn giải bài tập vào sách giáo khoa. Skill 1 Unit 2: city life


*

Reading

1. Work in pairs. What features are important khổng lồ you in a city? Put the following in order 1-8(1 is the most important).

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 9 unit 2 skills 1

Làm việc theo cặp. Theo bạn điểm lưu ý nào đặc biệt nhất ở một thành phố? Xếp theo đồ vật tự từ bỏ 1-8 (1 là cái quan trọng đặc biệt nhất)

Transport 4

Education 3

Climate 7

Culture 5

Safety 2

Cost of living 6

Entertainment 7

Convenience 1

2. Read the passage quickly và find the information to fill the blanks.

Đọc đoạn văn với tìm thông tin điền vào địa điểm trống

1. The name of the organisation doing the survey:

Economist Intelligence Unit (EIU)

2. The year of the survey:

2014

3. The names of the best city và the worst cities:

The best đô thị is Melbourne in australia and the worst one are Dhaka in Bangladesh,Tripoli inLibya, and Douala in Cameroon.

Which is the best đô thị in the world lớn live in? Every year, the Economist Intelligence Unit (EIU) conducts a fascinating survey lớn determine which cities around the world “provide the best or worst living conditions”. It uses factors such as climate, transport, education, safety, and recreational facilities in cities. It gives scores for each, and ranks the cities in order - from the best to lớn the worst.

For the year 2014, the top 10 cities came from Australia, Canada, Europe, and New Zealand. Melbourne in nước australia had the highest score, which means it is the most ‘liveable’ city. Some famous cities came in the top 20, such as Tokyo (19th) and Paris (17th). Perhaps surprisingly, Osaka (13th) had the best score in Asia.

Citieswith major conflicts tended lớn score thelowest.In these countries, living conditionswerethe most difficult or dangerous.Amongthe worst cities on thelistwere Dhaka in Bangladesh,Tripoli inLibya, và Douala in Cameroon.

However, some other organisations _ individuals would like to địa chỉ other factors I the index. They say that a city"s green sp urban sprawl, natural features, cul attractions, convenience, & pollution should be added to lớn the list.

4a. Work in groups of five or six. Conduct a survey lớn rank your own town/city or a town thành phố you know. Give from 10 points (the best lớn 1 point (the worst) lớn each factor.

Ask each student in your group the question: "How many points vày you give lớn factor 1 - safety?

Then write the points in the table.

Xem thêm: Top 20 Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật Có Đáp Án Hay Nhất 2022, Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật

Làm việc theo đội 5-6 người. Triển khai một cuộc điều tra khảo sát để xếp các loại thành phố của doanh nghiệp hoặc 1 tp mà bạn biết. Về tối đa là 10 điểm ( 1 điểm là thấp nhất với mỗi đặc điểm)

Hỏi mỗi các bạn trong nhóm thắc mắc " bạn cho đặc điểm 1 bao nhiêu điểm?"

Sau đó viết điểm vào bảng

Factors

Point given

Total points

St A

St B

St C

St D

St E

1. Safety

2. Transport

3. Education

4. Climate

5. Culture

6. Facilities

7. Entertainment

8. Natural feature

9. Urban sprawl

10. Pollution control

b,Work out the final result of your group. Then present it to the class. Is your group"s result the same or different from that of other groups?

Tiến hành khảo sát rồi thuyết trình cho tất cả lớp cùng nghe. Kết quả của nhóm các bạn giống hay khác các nhóm khác.