Tổng hợp bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 theo từng Unit rõ ràng có đáp án được hijadobravoda.com sưu tầm và cung cấp hoàn toàn miễn giá tiền giúp các em học viên và các bậc phụ huynh có thêm phương thức học và dậy con Tiếng Anh hiệu quả theo chuẩn của bộ GD&ĐT. Bộ tài liệu bao gồm hướng dẫn giải bài tập một cách chi tiết và dịch thanh lịch tiếng Việt.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 6

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 Unit 6 Stand up!

Bài tập giờ Anh lớp 3 Unit 6 Stand up! nằm trong cỗ tài liệu bài bác tập giờ Anh lớp 3 được hijadobravoda.com tìm hiểu thêm và tổng hợp bao hàm lời giải của tất cả bài tập phía bên trong chương trình học. Hãy cùng tìm hiểu!

*

Bài tập 1: Put the letters into correct order (Lựa chọn đáp án đúng)

Lời giải:

Câu 1. PNOE

a. EPON

b. OPEN ~ Dịch nghĩa: Mở

c. NEPO

d. PENO

Câu 2. ECSOL

a. CLOSE ~ Dịch nghĩa: Đóng

b. CLESO

c. LOCES

d. CELOS

Câu 3. TDNAS

a. SDANT

b. STAND ~ Dịch nghĩa: Đứng

c. SANTD

d. NASTD

Câu 4. CEMO IN

a. CEMO IN

b. MOCE IN

c. COME NI

d. COME IN ~ Dịch nghĩa: Đi vào

Câu 5. LTAK

a. LATK

b. TAKL

c. TALK ~ Dịch nghĩa: Nói

d. KALT

Bài tập 2: Choose the suitable word that goes together. (Lựa chọn từ phù hợp hợp)

6. Keep ________

a. Silent

b. Talk

c. A seat

d. Loud

~ Dịch nghĩa: trơ trẽn tự đi!

7. Ask _________

a. In

b. Up

c. A question

d. A seat

~ Dịch nghĩa: Đặt câu hỏi

8. ________ your book

a. Be

b. Out

c. Stand

d. Open

~ Dịch nghĩa: Mở sách ra

9. ________ a seat

a. Stand

b. Take

c. Close

d. Open

~ Dịch nghĩa: Lấy nơi để ngồi

10. _______ down

a. Sit

b. Stand

c. Take

d. Close

~ Dịch nghĩa: Ngồi xuống

Bài tập 3: Choose the correct answer. (Lựa chọn câu trả lời đúng)

11. _________ I come in? – yes, you can

a. Could

b. Don’t

c. Must

d. May

~ Dịch nghĩa: Tớ rất có thể vào được không? – Có, cậu vào đi!

12. Can I _______ my name here?

a. Take

b. Write

c. Listen

d. Open

~ Dịch nghĩa: Tớ có thể viết tên vào đó không?

13. May I sit down? – ________

a. Of course

b. Yes, you can’t

c. No, you can

d. Yes, I can

~ Dịch nghĩa: Tớ hoàn toàn có thể ngồi đây được không? – tất yếu ròi

14. Who’s this? – __________

a. Yes, you can

b. My friend, Nam

c. No, it isn’t

d. My bicycle

15. Put your book in your ________ please.

a. Book

b. Silent

c. Bag

d. Here

~ Dịch nghĩa: làm cho ơn hãy để cuốn sách vào vào cặp của bạn

16. ___________? – I’m ten years old.

a. How are you?

b. How old are you?

c. Can I ask your age?

d. Who is that?

~ Dịch nghĩa: Cậu bao nhiêu tuổi? Tớ 10 tuổi

17. May I _________ the book, Mr.Tuan? – yes, you can

a. Opens

b. Opening

c. Lớn open

d. Open

~ Dịch nghĩa: Em hoàn toàn có thể mở cuốn sách được không, thầy Tuấn? – Có, con rất có thể mở ra

18. Your school bag _________ brown.

a. Are

b. Is

c. Can

d. Does

~ Dịch nghĩa: Cặp sách của khách hàng màu nâu

19. Don’t ________ noise in class, boys & girls.

a. Make

b. Talk

c. Makes

d. Takes

~ Dịch nghĩa: ko được tạo tiếng ồn vào lớp, chúng ta nam với nữ

20. Mai: Can I come in?

Lan: Sure. Come in và ________ a seat.

a. Takes

b. Sit

c. Take

d. Sits

~ Dịch nghĩa: Mai: Tớ rất có thể vào được không? Lan: tất nhiên rồi. Vào đó và kiếm số chỗ ngồi đi cậu

21. Kids, __________ at page 10.

a. Open

b. Open book

c. Close

d. Close book

~ Dịch nghĩa: những em, hãy mở sách trang 10

22. Can I ________ to you for a second? – Sorry, I’m busy now.

a. Talk

b. Stand

c. Repeat

d. Write

~ Dịch nghĩa: Tớ nói theo cách khác chuyện cùng với cậu một chút ít được không? Xin lỗi, bây giờ tớ đã bận.

23. Can I go out? – __________

a. No, I cann’t

b. No. Don’t vì it

c. No. Keep staying in

d. No, you can

~ Dịch nghĩa: Tớ hoàn toàn có thể ra ngoại trừ được không? Không, cậu hãy làm việc trong đây

24. You can ________ the piano.

a. Plays

b. Playing

c. Playes

d. Play

~ Dịch nghĩa: Cậu có thể chơi Piano

25. _________ Jame your friend? – yes, he is my friend.

a. Are

b. Is

c. Does

d. Be

~ Dịch nghĩa: Jame liệu có phải là bạn cậu không? Đúng, cậu ấy là bạn của tớ

Bài tập 4: Find the mistake in each sentence. (Tìm lỗi sai trong câu)

26. This is my friends, Linda.

a. This

b. My

c. Friends (do bắt buộc chia số ít)

d. Is

27. How is that? – It’s my friend, Quan.

a. How (Phải là Who – tê là ai?)

b. My friend

c. That

d. It’s

28. How old do you? – I’m ten years old.

a. Vị (Cấu trúc how old are you? – bạn bao nhiêu tuổi)

b. I’m

c. Years

d. How old

29. Are they your friend? – yes, they’re.

a. Are

b. Yes

c. Your friend (Phải phân chia số nhiều – friends)

d. They

30. They are not I friends.

a. Are

b. They

c. I (phải là my – Họ chưa phải là bạn của tớ)

d. Friends

Bài tập 5: Translate into English. (Dịch sang trọng tiếng Anh)

31. Mang lại tôi ra bên ngoài được ko ạ? – Được, bạn có thể

Lời giải:

a. May I come in? – yes, you can

b. May I come out? – yes, you can

c. May I come out? – no, you cann’t

d. I can come out? – yes, you can

32. Đừng thì thầm nữa cùng hãy lắng nghe

Lời giải:

a. Don’t talk and repeat.

b. Don’t talk và read.

c. Don’t talk & sit down.

d. Don’t talk và listen.

33. Chúng ta hãy đùa bóng đá cùng mọi người trong nhà đi.

Lời giải:

a. Let’s play football together.

b. Can we play football together?

c. May I play fooball together?

d. Let’s play table tennis together.

34. Đây là các bạn của tôi, Mary. Cô ấy là fan Mỹ.

Lời giải:

a. This is my sister, Mary. She is American.

b. This is my friend, Mary. She is American.

c. This is my friend, Mary. She is English.

d. This is my friend, Mary. She is Malaysian.

35. A: Em rất có thể hỏi một thắc mắc được không ạ?

B: Được, mời em.

Lời giải:

a. A: May I ask a question?

B: No, you cann’t

b. A: May I sit down?

B: Yes, you can

c. A: May I ask a question?

B: Yes, you can

d. A: May I talk khổng lồ you for a second?

B: No, I’m busy.

Bài tập 6: Recorder the words lớn make the correct sentences. (Sử dụng những từ sau để sinh sản một câu trả chỉnh)

36. Come/ here/ please

Lời giải:

a. Please come here. ~ Dịch nghĩa: làm cho ơn ra đây!

b. Come please here.

37. Noise/ don’t/ class/ in/ make

Lời giải:

a. Don’t make in noise class. ~ Dịch nghĩa: không được tạo tiếng ồn trong lớp

b. Don’t make noise in class.

38. Quite/ and/ boys/ girls/ keep

Lời giải:

a. Keep and quite boys girls.

b. Keep quite boys và girls. ~ Dịch nghĩa: Trập từ bỏ nào các em!

39. Speak/ I/ here/ may/ ?

Lời giải:

a. May I speak here? ~ Dịch nghĩa: Tôi nói cách khác ở phía trên không?

b. I may speak here?

40. In/ yes/,/ please/ come

Lời giải:

a. Yes, please in come.

b. Yes, come in please. ~ Dịch nghĩa: Có, làm ơn vào đây

41. Yes/ can/ you/,

Lời giải:

a. Yes, can you

b. Yes, you can ~ Dịch nghĩa: Có, bạn có thể

42. May/ ask/ Miss Linh/ a/ I/ question/?

Lời giải:

a. May I ask a question Miss Linh? ~ Dịch nghĩa: Con hoàn toàn có thể đặt thắc mắc được ko cô Linh?

b. May Miss Linh ask a question I?

43. Open/ your/ book/ please/!

Lời giải:

a. Open your book please! ~ Dịch nghĩa: mở sách ra nào

b. Mở cửa please your book!

44. No/ can/ you/ ,/ not

Lời giải:

a. No, you not can

b. No, you can not ~ Dịch nghĩa: Không, bạn không thể

45. Here/ I/ may/ my/ write/ name/?

Lời giải:

a. May I write name here my?

b. May I write my name here? ~ Dịch nghĩa: Tớ rất có thể viết tên vào đó không?

46. Is/ name/ your/ what/?

Lời giải:

a. What is your name? ~ Dịch nghĩa: thương hiệu cậu là gì?

b. What your name is?

47. Is/ that/ who

Lời giải:

a. Who is that? ~ Dịch nghĩa: tê là ai?

b. Is that who?

48. May/ sir/ come/ I/ in

Lời giải:

a. May I come in sir? ~ Dịch nghĩa: Tôi hoàn toàn có thể vào được không thưa ngài?

b. May sir I come in?

49. Quite/ be/ please

Lời giải:

a. Please quite be.

b. Be quite please. ~ Dịch nghĩa: có tác dụng ơn duy trì im lặng?

50. Out/ my/ may/ I/ friends/ go/?

Lời giải:

a. May I go with my friends out?

b. May I go out with my friends? ~ Dịch nghĩa: Tớ có thể ra ko kể với những người bạn của tớ được không?

Bài tập 7: Read the text và choose true (T) or false (F) (Đọc đoạn văn sau và lựa chọn đúng – T cùng Sai – F đa số câu bên dưới đây)

My name is hai Linh. I am from Vietnam. I am not a pupil. I am a student. I study at hijadobravoda.com Primary School. I have got a sister. She is five. She has got many dolls. They are nice. She has got a giraffe. It is brown and yellow. The zebra is black và white. My little sister likes to play with her toys.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh 7 Unit 2 Personal Information (Chi Tiết Nhất)

51. Her name is hai Linh (True – T)

52. She has got a four year-old-sister (False -F)

53. The giraffe is black and yellow (False – F)

54. The zebra is black and white (True – T)

55. Her little sister likes khổng lồ play with her toys (True – T)

Trên đấy là lời giải chi tiết Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand Up Hy vọng với nội dung bài viết này các em học sinh và những bậc phụ huynh tất cả thêm tư liệu xem thêm trong quá trình học tiếng Anh lớp 3.