Ta có:(Delta =9-4.left( -2 ight).5=49>0) phải phương trình bao gồm hai nghiệm(x=-1) hoặc(x=dfrac 5 2)

Ta bao gồm bảng xét dấu:

*

Vậy:(f(x) > 0 )khi(xin left( -1;dfrac52 ight)) (f(x)khi(xin left( -infty ;-1 ight)cup left( dfrac52;+infty ight) )(f(x)=0)khi(xin left -1;dfrac52 ight )c)

Ta có:(fleft( x ight)=x^2+12x+36=left( x+6 ight)^2ge 0,,,forall xin mathbbR )

d)

(eginaligned và fleft( x ight)=left( 2x-3 ight)left( x+5 ight) \ & Rightarrow fleft( x ight)=0Leftrightarrow left< eginaligned và x=dfrac32 \ & x=-5 \ endaligned ight. \ endaligned )

Ta gồm bảng xét dấu:

*

Vậy

(f(x) > 0)khi(xin left( -infty ;-5 ight)cup left( dfrac32;+infty ight) )

(f(x)khi(xin left( -5;dfrac32 ight) )

(f(x)=0)khi(xin left-5;dfrac 3 2 ight\)

 


*

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Cách làm lượng giác - Đại số 10