- Chọn bài bác -Bài 1: Lũy thừaBài 2: Hàm số lũy thừaBài 3: LôgaritBài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgaritBài 5: Phương trình mũ cùng phương trình lôgaritBài 6: Bất phương trình mũ với bất phương trình lôgaritBài ôn tập chương II

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: trên đây

Sách giải toán 12 bài bác 3: Lôgarit khiến cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 12 để giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài 3 trang 61: kiếm tìm x để:

a) 2x = 8;

b) 2x = 1/4;

c) 3x = 81;

d) 5x = 1/125.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 logarit

Lời giải:

a) 2x = 8 ⇔ 2x = 23 ⇔ x = 3.

b) 2x = 1/4 ⇔ 2x = 2(-2) ⇔ x = -2.

c) 3x = 81 ⇔ 3x = 34 ⇔ x = 4.

d) 5x = 1/125 ⇔ 5x = 5(-3) ⇔ x = -3.

a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27.

b) Có các số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 hay là không ?

Lời giải:

a) log1/2⁡4 = -2, log3⁡1/27 = -3.

b) không tồn tại số x, y nào nhằm 3x = 0, 2y = -3 vị 3x > 0,2y > 0 với đa số x, y.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài 3 trang 62: Hãy chứng tỏ các đặc thù trên

loga⁡1 = loga⁡⁡a0 = 0

loga⁡⁡ a = loga⁡⁡a1 = 1

Lời giải:

Ta có:

aloga⁡⁡b = aα với α = loga⁡⁡b. Từ khái niệm ta tất cả aα = b nên aloga⁡⁡b = aα = b.

Đặt loga⁡aα = b. Theo tư tưởng aα = ab yêu cầu α = b. Vậy loga⁡aα = b = α.


Lời giải:

*

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài bác 3 trang 63: cho b1 = 23, b2 = 25.

Tính log2b1 + log2b2; log2b1b2 và so sánh các kết quả.

Lời giải:

log2b1 + log2b2 = log223 + log2 25 = 3 + 5 = 8.

log2b1b2) = log2(23.25 )= log2(2(3+5))= log2(28) = 8.

Vậy log2b1 + log2b2 = log2b1b2

Lời giải:

log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡2 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡(2.1/3.1/3 .3/8) = log1/2⁡1/12.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài 3 trang 64: cho b1 = 25, b2 = 23. Tính log2⁡b1 – log2⁡b2 , log2⁡b1/b2 và so sánh các kết

Lời giải:

*

Tìm một hệ thức tương tác giữa ba kết quả thu được.

Lời giải:

loga⁡b = log464 = log443 = 3.

Xem thêm: Vai Trò Của Nh3 Trong Phản Ứng Là, Trong Phản Ứng: 4Nh3 + 3O2

logca = log24 = 2.

logcb = log264 = log226 = 6.

Vậy logcb = logca. Loga⁡b

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): Không áp dụng máy tính, hãy tính:

*

Lời giải:


*

Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): Tính

*

Lời giải:

*

*

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12):
Rút gọn gàng biểu thức:

*

Lời giải:

*

Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): So sánh những cặp số sau:


*

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): a) cho a = log303; b = log305

Hãy tính log301350 theo a, b.