(eginarrayl;;3x - 6y = 3.x - 3.2y \= 3left( x - 2y ight).\endarray)


LG b

(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y);

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử để mở ra nhân tử chung.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 trang 19

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl;dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y\ = dfrac25x^2 + 5x.x^2 + x^2y\ = x^2left( dfrac25 + 5x + y ight).\endarray)


LG c

(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2);

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử để xuất hiện thêm nhân tử chung.

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2 \= 7xy.2x - 7xy.3y + 7xy.4xy\= 7xyleft( 2x - 3y + 4xy ight).\endarray)


LG d

(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1));

Phương pháp giải:

- Phân tích các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;dfrac25xleft( y - 1 ight) - dfrac25yleft( y - 1 ight) \=;dfrac25left( y - 1 ight).x - dfrac25left( y - 1 ight).y \= dfrac25left( y - 1 ight)left( x - y ight).\endarray)


LG e

(10x(x - y) - 8y(y - x)).

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử để xuất hiện thêm nhân tử chung.

Xem thêm: Phần Mềm Phục Hồi Usb Bị Lỗi Usb, Huong Dan Sua Loi Usb Full

- Sử dụng: (y-x=-(x-y))

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl;10xleft( x - y ight) - 8yleft( y - x ight) \= 10xleft( x - y ight) - 8yleft< - left( x - y ight) ight>\= 10xleft( x - y ight) + 8yleft( x - y ight)\ = 2left( x - y ight)left( 5x + 4y ight).endarray)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.