(eqalign và ,,widehat A + widehat B + widehat C + widehat D = 360^0 cr & Rightarrow widehat D = 360^0 - left( ,,widehat A + widehat B + widehat C ight) cr & Rightarrow x = 360^0 - left( 110^0 + 120^0 + 80^0 ight) cr và ,,,,,,,,,,,, = 360^0 - 310^0 = 50^0 cr )

b) Áp dụng định lí tổng những góc của một tứ giác vào tứ giác (EFGH) ta được:

(eqalign & widehat E + widehat F + widehat G + widehat H = 360^0 cr & Rightarrow widehat G = 360^0 - left( widehat E + widehat F + widehat H ight) cr & Rightarrow x = 360^0 - left( 90^0 + 90^0 + 90^0 ight) cr và ,,,,,,,,,,,, = 360^0 - 270^0 = 90^0 cr )

c) Áp dụng định lí tổng các góc của một tứ giác vào tứ giác (ABDE) ta được:

(eqalign & widehat A + widehat B + widehat D + widehat E = 360^0 cr & Rightarrow widehat D = 360^0 - left( widehat A + widehat B + widehat E ight) cr & Rightarrow x = 360^0 - left( 65^0 + 90^0 + 90^0 ight) cr và ;,,,,,,,,,, = 360^0 - 245^0 = 115^0 cr )

d) Ta có: (widehat IKM+60^0=180^0) (hai góc kề bù) (Rightarrow widehat IKM = 180^0 - 60^0 = 120^0 )

(widehat KMN+105^0=180^0) (hai góc kề bù) (Rightarrow widehat KMN = 180^0 - 105^0 = 75^0)

Áp dụng định lí tổng những góc của một tứ giác vào tứ giác (MNIK) ta được:

(eqalign và widehat KMN + widehat MNI + widehat NIK + widehat IKM = 360^0 cr và Rightarrow widehat MNI = 360^0 - left( widehat KMN + widehat IKM + widehat NIK ight) cr & Rightarrow x = 360^0 - left( 75^0 + 120^0 + 90^0 ight) cr và ,,,,,,,,,,,, = 360^0 - 285^0 = 75^0 cr )


Ở hình 6

a) Áp dụng định lí tổng các góc của một tứ giác vào tứ giác (PQRS) ta được:

(eqalign và widehat p. + widehat Q + widehat R + widehat S = 360^0 cr và Rightarrow widehat p + widehat Q = 360^0 - left( widehat S + widehat R ight) cr và Rightarrow x + x = 360^0 - left( 65^0 + 95^0 ight) cr và Rightarrow 2x = 360^0 - 160^0 cr và Rightarrow x = 360^0 - 160^0 over 2 cr & Rightarrow x = 200^0 over 2 cr & Rightarrow x = 100^0 cr )

b) Áp dụng định lí tổng những góc của một tứ giác vào tứ giác (MNPQ) ta được:

(eqalign & widehat M + widehat N + widehat phường + widehat Q = 360^0 cr và 3x + 4x + x + 2x = 360^0 cr & 10x = 360^0 cr & x = 360^0 over 10 = 36^0 cr )