(dfrac12sqrt48-2sqrt75-dfracsqrt33sqrt11+5sqrt1dfrac13);

Phương pháp giải:

+ giải pháp đổi láo số ra phân số: (adfracbc=dfraca.c+ bc).

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 9 bài 62 trang 33

+ thực hiện quy tắc chuyển thừa số ra bên ngoài dấu căn:

(sqrtA^2.B=AsqrtB), trường hợp (A ge 0, B ge 0).

(sqrtA^2.B=-AsqrtB), nếu (A 0).

+ (sqrt a .sqrt b =sqrtab), với (a, b ge 0).

+ (dfracAsqrt B=dfracAsqrt BB), cùng với ( B > 0).

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: 

(dfrac12sqrt48-2sqrt75-dfracsqrt33sqrt11+5sqrt1dfrac13)

(=dfrac12sqrt16. 3-2sqrt25. 3-dfracsqrt3.11sqrt11+5sqrtdfrac1.3+13)

(=dfrac12sqrt4^2. 3-2sqrt5^2. 3-dfracsqrt 3.sqrt11sqrt11+5sqrtdfrac43)

(=dfrac12.4sqrt 3-2.5sqrt3-sqrt3+5dfracsqrt 4sqrt 3)

(=dfrac42sqrt 3-10sqrt3-sqrt3+5dfracsqrt4.sqrt 3sqrt3.sqrt 3) 

(=2sqrt 3-10sqrt3-sqrt3+5dfrac2sqrt33) 

(=2sqrt 3-10sqrt3-sqrt3+10dfracsqrt33) 

(= left( 2 - 10 - 1 + dfrac103 ight)sqrt 3 )

(=-dfrac173sqrt 3).


LG b

(sqrt150+sqrt1,6. sqrt60+4,5.sqrt2dfrac23-sqrt6;)

Phương pháp giải:

+ phương pháp đổi láo lếu số ra phân số: (adfracbc=dfraca.c+ bc).

+ thực hiện quy tắc gửi thừa số ra ngoài dấu căn:

(sqrtA^2.B=AsqrtB), ví như (A ge 0, B ge 0).

(sqrtA^2.B=-AsqrtB), nếu như (A 0).

+ (sqrt a .sqrt b =sqrtab), với (a, b ge 0).

Xem thêm: Nếu Có Cơ Hội Giới Thiệu Với Bạn Bè Quốc Tế Về Tuổi Trẻ Việt Nam Thông Qua Một Bộ Sưu Tập Tem

+ (dfracAsqrt B=dfracAsqrt BB), cùng với ( B > 0).

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

 (sqrt150+sqrt1,6. sqrt60+4,5. sqrt2dfrac23-sqrt6)

(=sqrt25. 6+sqrt1,6. 60+4,5.sqrtdfrac2.3+23-sqrt6)

(=sqrt5^2. 6+sqrt1,6. (6.10)+4,5sqrtdfrac83-sqrt6)

(=5sqrt 6+sqrt(1,6. 10).6+4,5dfracsqrt 8sqrt 3-sqrt6)

(=5sqrt 6+sqrt16.6+4,5dfracsqrt 8 . sqrt 3 3-sqrt6)

(=5sqrt 6+sqrt4^2.6+4,5dfracsqrt 8 .3 3-sqrt6)

(= 5sqrt6+4sqrt 6+4,5. dfracsqrt4.2. 33-sqrt6)

(=5sqrt6+4sqrt6+4,5. dfracsqrt2^2.63-sqrt6)

(=5sqrt6+4sqrt6+4,5. 2dfracsqrt63-sqrt6)

(=5sqrt6+4sqrt6+9dfracsqrt63-sqrt6)

(=5sqrt6+4sqrt6+3sqrt6-sqrt6)

(=(5+4+3-1)sqrt6=11sqrt6.)

Cách 2: Ta đổi khác từng hạng tử rồi cầm cố vào biểu thức ban đầu:

+ (sqrt150=sqrt25.6=5sqrt 6)

+ (sqrt1,6.60=sqrt1,6.(10.6)=sqrt(1,6.10).6=sqrt16.6)

(=4sqrt 6)

+ (4,5.sqrt2dfrac23=4,5.sqrtdfrac2.3+23=4,5.sqrtdfrac83= 4,5dfracsqrt 8.3 3)

(=4,5.dfracsqrt4.2.33=4,5.dfrac2.sqrt 63=9.dfracsqrt 63=3sqrt 6.)