Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình 10 trang 80

a) Đường thẳng d đi qua điểm(M(2;1)) và tất cả vectơ chỉ phương(vecu=(3;4)) bao gồm phương trình là

(left{ eginaligned & x=2+3t \ & y=1+4t \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight) )

b) Ta có(vecn=(5;1)Rightarrow overrightarrowu=left( 1;-5 ight))

Đường thẳng d trải qua điểm(M(-2;3)) và gồm vectơ chỉ phương(overrightarrowu=left( 1;-5 ight)) có phương trình là

(left{ eginaligned & x=-2+t \ và y=3-5t \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight) )

Ghi nhớ

Đường thẳng d đi qua điểm(M(x_o;y_o)) và bao gồm vectơ chỉ phương(overrightarrowu=left( a;b ight)) bao gồm phương trình tham sốlà

(left{ eginaligned và x=x_o+at \ & y=y_o+bt \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight))

Đường thẳng d tất cả vectơ pháp tuyến(vecn=(a;b)) thì một vec tơ chỉ phương của d là(overrightarrowu=left( b;-a ight) .)


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 1: Phương trình con đường thẳng khác • Giải bài bác 1 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Lập phương trình tham... • Giải bài bác 2 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Lập phương trình tổng... • Giải bài 3 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 mang đến tam giác ABC,... • Giải bài xích 4 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Viết phương trình tổng... • Giải bài 5 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Xét vị trí tương đối... • Giải bài xích 6 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 đến đường thẳng d có... • Giải bài 7 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 tra cứu số đo góc thân hai... • Giải bài bác 8 trang 81 – SGK Hình học lớp 10 Tìm khoảng cách từ... • Giải bài 9 trang 81 – SGK Hình học lớp 10 Tìm bán kính của...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số số 1 và bậc nhị - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Phương pháp lượng giác - Đại số 10
bài trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 10
Bài 1: Phương trình con đường thẳng
• Giải bài 1 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 2 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 3 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 4 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 5 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 6 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 7 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 8 trang 81 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 9 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và vận dụng Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai Chương 3: phương thức tọa độ trong mặt phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê lại Chương 6: Cung với góc lượng giác. Cách làm lượng giác
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 58 Trang 14 Sbt Toán 9 Tập 1 4 Sbt Toán 9 Tập 1, Bài 5859 Trang 14 Sbt Toán 9 Tập 1

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12