- Chọn bài -Bài 85: Hình tam giácBài 86: Diện tích hình tam giácBài 87: Luyện tậpBài 88: Luyện tập chungBài 89: Tự kiểm traBài 90: Hình thangBài 91: Diện tích hình thangBài 92: Luyện tậpBài 93: Luyện tập chungBài 94: Hình tròn. Đường trònBài 95: Chu vi hình trònBài 96: Luyện tậpBài 97: Diện tích hình trònBài 98: Luyện tậpBài 99: Luyện tập chungBài 100: Giới thiệu biểu đồ hình quạtBài 101: Luyện tập về tính diện tíchBài 102: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)Bài 103: Luyện tập chungBài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phươngBài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtBài 106: Luyện tậpBài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phươngBài 108: Luyện tậpBài 109: Luyện tập chungBài 110: Thể tích của một hìnhBài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiBài 112: Mét khốiBài 113: Luyện tậpBài 114: Thể tích hình hộp chữ nhậtBài 115: Thể tích hình lập phươngBài 116: Luyện tập chungBài 117: Luyện tập chungBài 118: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầuBài 119: Luyện tập chungBài 120: Luyện tập chungBài 121: Tự kiểm tra


Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 5 bài 87

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Bài 1 trang 106 VBT Toán 5 Tập 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Độ dài đáy hình tam giác13cm32dm4,7m
Chiều cao hình tam giác7cm40dm3,2m
Diện tích hình tam giác
Lời giải:

Độ dài đáy hình tam giác13cm32dm4,7m
Chiều cao hình tam giác7cm40dm3,2m
Diện tích hình tam giác45,5cm2640dm27,52m2
*
Bài 2 trang 107 VBT Toán 5 Tập 1: Tính diện tích hình tam giác vuông (theo công thức):

Diện tích hình tam giác vuông là:

*Xem thêm: Soạn Văn Bài Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ (Đặng Trần Côn)

*
*

a) Diện tích hình tam giác ABC là: ………………………

*

b) Diện tích hình tam giác DEG là:……………………………….

Lời giải:


*

Diện tích hình tam giác ABC là:

3 × 4 : 2 = 6 (cm2)

*

Diện tích hình tam giác DEG là:

5 × 4 : 2 = 10 (cm2)

Bài 3 trang 108 VBT Toán 5 Tập 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Cho hình bình hành MNPQ có đáy PQ= 5cm và chiều cao MH=3cm.

*

Diện tích hình tam giác MQP là: ……………………………

Diện tích hình tam giác MNP là: ……………………………

Lời giải:

Diện tích hình tam giác MQP là:

5 × 3 : 2 = 7,5 (cm2)

Diện tích hình tam giác MNP bằng diện tích hình tam giác MQP vì chúng có hai đáy bằng nhau (MN= PQ) và chiều cao bằng nhau (là chiều cao hình bình hành MH = 3cm).