Giải toán lớp 8 trang 20, 21 SGK tập 1: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức đầy đủ cung ứng các em học viên củng cố kiến thức và gọi rõ cách thức giải những dạng bài xích tập trong sách giáo khoa
Nội dung bài bác viết

Trả lời một số câu hỏi trong SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 20Một số bài tập ôn luyện trong SGK toán tập 1 lớp 8 trang 20, 21

Giải bài bác tập Sách giáo khóa Toán lớp 8 bài xích 7: bài bác tập và câu hỏi Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức với giải thuật chi tiết, ví dụ được cửa hàng chúng tôi tổng hợp và chọn lọc theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo:

Trả lời một số câu hỏi trong SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 20

Dưới đấy là một số câu hỏi ôn luyện giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức trong bài bác Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức:

Câu hỏi 1 trang 20 SGK Toán tập 1 lớp 8

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử

a) x3+ 3x2+ 3x + 1;

b) (x + y)2- 9x2.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 8 trang 20

Lời giải

a) x3+ 3x2+ 3x + 1 = x3 + 3x2.1 + 3x.12 + 13 = (x + 1)3

b) (x + y)2– 9x2= (x + y)2 – (3x)2

= (x + y + 3x)(x + y - 3x)

= (4x + y)(-2x + y)

Câu hỏi 2 SGK Toán tập 1 trang đôi mươi lớp 8

Tính nhanh: 1052 – 25.

Lời giải

1052 - 25 = 1052 - 52

= (105 + 5)(105 - 5)

= 110.100

= 11000

Một số bài tập ôn luyện trong SGK toán tập 1 lớp 8 trang 20, 21

Mời quý thầy cô và những em học viên cùng tìm hiểu thêm lời giải chi tiết của những bài tập trong sách giáo khoa đang được công ty chúng tôi tổng hòa hợp và lựa chọn lọc:

Giải bài xích 43 trang trăng tròn SGK Toán tập 1 lớp 8

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) x2+ 6x + 9 b) 10x – 25 – x2

c) 

*
 d) 
*

Lời giải:

a)x2+ 6x + 9

= x2 + 2.x.3 + 32

= (x + 3)2

b)10x – 25 – x2

= -(-10x + 25 + x2)

= -(25 – 10x + x2)

= -(52 – 2.5.x + x2)

= -(5 – x)2

*

*
"/>

*

d) 

*

*

Giải bài 44 SGK Toán lớp 8 trang 20 tập 1

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) x3 + 1/27

b) (a + b)3– (a – b)3

c) (a + b)3+ (a – b)3

d) 8x3+ 12x2y + 6xy2+ y3

e) –x3+ 9x2– 27x + 27

Lời giải:

a) 

*

*

*

b) (a + b)3– (a – b)3

= <(a + b) – (a – b)><(a + b)2 + (a + b).(a – b) + (a – b)2>

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 + a2 – b2+ a2 – 2ab + b2)

= 2b.(3a2+ b2)

c) (a + b)3+ (a – b)3

= <(a + b) + (a – b)><(a + b)2 – (a + b)(a –b) + (a – b)2>

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 – a2 + b2 + a2 – 2ab + b2)

= 2a.(a2 + 3b2)

d) 8x3+ 12x2y + 6xy2+ y3

= (2x)3 + 3.(2x)2.y + 3.2x.y2 + y3

= (2x + y)3

e) –x3+ 9x2– 27x + 27

= 27 – 27x + 9x2 – x3

= 33 – 3.32.x + 3.3.x2 – x3

= (3 – x)3

Giải bài 45 trang 20 tập 1 SGK Toán lớp 8

Tìm x, biết:

a) 2 – 25x2 = 0

b) 

*

Lời giải:

a.

Phương pháp giải:

- Phân tích các biểu thức làm việc vế trái thành nhân tử, kế tiếp áp dụng tính chất: 

A.B=0⇒A=0A.B=0⇒A=0 hoặc B=0B=0 

- Áp dụng hằng đẳng thức hiệu nhì bình phương.

A2−B2=(A+B)(A−B)3)A2−B2=(A+B)(A−B)

Lời giải bỏ ra tiết:

2−25x2=02−25x2=0 

(√2)2−(5x)2=0(2)2−(5x)2=0

(√2−5x)(√2+5x)=0(2−5x)(2+5x)=0

⇒√2−5x=0⇒2−5x=0 hoặc √2+5x=02+5x=0

+) Với √2−5x=0⇒5x=√22−5x=0⇒5x=2 ⇒x=√25⇒x=25

+) Với √2+5x=0⇒5x=−√22+5x=0⇒5x=−2 ⇒x=−√25⇒x=−25

Vậy x=√25x=25 hoặc x=−√25

b.

Phương pháp giải:

- Phân tích các biểu thức làm việc vế trái thành nhân tử, tiếp nối áp dụng tính chất: 

A.B=0⇒A=0A.B=0⇒A=0 hoặc B=0B=0 

- Áp dụng hằng đẳng thức bình phương một hiệu.

2)(A−B)2=A2−2AB+B22)(A−B)2=A2−2AB+B2

Lời giải bỏ ra tiết:

x2−x+14=0x2−x+14=0

x2−2.x.12+(12)2=0x2−2.x.12+(12)2=0

(x−12)2=0(x−12)2=0

⇒x−12=0⇒x=12⇒x−12=0⇒x=12

Vậy x=12.

Xem thêm: Số Cạnh Của Một Hình Chóp Bất Kì Luôn Có, Số Cạnh Của Một Hình Chóp Bất Kì Luôn Là

Giải bài bác 46 SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 21

Tính nhanh:

a) 732 - 272; b) 372 - 132; c) 20022 - 22

Lời giải:

a) 732 - 272 = (73 + 27)(73 – 27) = 100.46 = 4600

b) 372 - 132 = (37 + 13)(37 – 13) = 50.24 = 100.12 = 1200

c) 20022 - 22 = (2002 + 2)(2002 – 2) = 2004 .2000 = 4008000

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới trên đây để download Giải toán lớp 8 SGK tập 1 trang 20, 21 file word, pdf trọn vẹn miễn phí.