*

*

Bài 25: Tự cảm

Bài 4 (trang 157 SGK Vật Lý 11)

Chọn câu đúng

Một ống dây có độ tự cảm L; ống thứ hai bao gồm số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ông dây thứ nhất. Nêu chiều dài của hai ông dây như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ nhì là:

*

Lời giải

Ta cóđộ tự cảm trongống dây thứ nhất:

*

Độ tự cảm trongống dây thứ hai:

*

Đáp án B

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: bài 25. Tự cảm