Với giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 43, 44 Bài 119. Luyện tập chung chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 5.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 bài 119


Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 43, 44 Bài 119: Luyện tập chung

Video giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 43, 44 Bài 119: Luyện tập chung

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 43 Bài 1: Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) có AB = 20cm, AD = 30cm, DC = 40cm. Nối A với C được hai hình tam giác là ABC và ADC. Tính:

a) Diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABC và hình tam giác ADC.

*

Lời giải

a) Diện tích hình thang ABCD là:

(20+40)×302=900 cm2

Diện tích tam giác ADC là:

40×302=600 cm2

Diện tích tam giác ABC là:

900 – 600 = 300 (cm2)

b) Tỉ số phần trăm của diện tích tam giác ABC và diện tích tam giác ADC là:

300600×100=50%

Đáp số:

a) Diện tích tam giác ABC: 300cm2. Diện tích tam giác ADC: 600cm2

b) %SABC = 50%

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 43 Bài 2: Cho hình vuông ABCD có cạnh 4cm. Trên các cạnh của hình vuông lấy lần lượt các trung điểm M, N, P, Q. Nối bốn điểm đó để được hình tứ giác MNPQ (xem hình vẽ). Tính tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông ABCD.

Xem thêm: Văn Bản Phò Giá Về Kinh Là Thể Thơ Gì ? Hướng Dẫn Soạn Bài Phò Giá Về Kinh Siêu Ngắn

*

Lời giải

Diện tích hình vuông ABCD là:

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích tam giác AMQ là:

2×22=2(cm2)

Diện tích tứ giác MNPQ là:

16 – (4 × 2) = 8 (cm2)

Tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông ABCD là :

816=12

Đáp số:12

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 44 Bài 3: Cho hình bên gồm hình chữ nhật ABCD có AD = 2dm và một nửa hình tròn tâm O bán kính 2dm. Tính diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật ABCD.

*

Lời giải

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

2 × 4 = 8 (dm2)

Diện tích nửa hình tròn tâm O là:

2×2×3,142=6,28(dm2)

Diện tích phần đã tô đậm là:

8 – 6,28 = 1,72 (dm2)

Đáp số: 1,72dm2


Vở bài tập Toán lớp 5 trang 37, 38 Bài 116: Luyện tập chung

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 39, 40 Bài 117: Luyện tập chung

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 41, 42 Bài 118: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu