b) (2 over 3 + 3 over 4 + 1 over 6 = ……………….)

c) (5 over 6 – 2 over 9 = ……………….)

d) (21 over 10 – 3 over 4 – 2 over 5 = ……………….)

2. Tìm x

a) (x + 3 over 5 = 7 over 2)

b) (x – 1 over 4 = 1 over 5)

c) (2 – x = 4 over 7)

3. Viết các số đo độ lâu năm (theo mẫu)

Mẫu: (9m,3dm, = ,9m + 3 over 10m = 93 over 10m)

a) 2m 2dm = …………………….

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 16

b) 12m 5dm = …………………….

c) 15cm 8mm = ………………….

Xem thêm: Giải Vnen Toán 7 Bài 9 Luyện Tập, Giải Vnen Toán 7 Bài 9: Số Thập Phân Hữu Hạn

4. Biết (7 over 10) số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học tập đó có bao nhiêu học sinh?

Đáp án

1. Tính

a) (8 over 5 + 3 over 10 = 8 imes 2 over 5 imes 2 + 3 over 10 = 16 + 3 over 10 = 19 over 10)

b) (2 over 3 + 3 over 4 + 1 over 6 = 2 imes 4 over 3 imes 4 + 3 imes 3 over 4 imes 3 + 1 imes 2 over 6 imes 2 = 8 + 9 + 2 over 12 = 19 over 12)

c) (5 over 6 – 2 over 9 = 5 imes 3 over 6 imes 3 – 2 imes 2 over 9 imes 2 = 15 – 4 over 18 = 11 over 18)Quảng cáo - Advertisements


d) (21 over 10 – 3 over 4 – 2 over 5 = 21 over 10 – 3 over 4 – 2 over 5)

(= 21 imes 2 over 10 imes 2 – 3 imes 5 over 4 imes 5 – 2 imes 4 over 5 imes 4)

(= 42 – 15 – 8 over 20 = 19 over 20)

2. Search x

a)

(eqalign và x + 3 over 5 = 7 over 2 cr và ,,,,,,,,x = 7 over 2 – 3 over 5 cr và ,,,,,,,,x = 29 over 10 cr )

b)

(eqalign và x – 1 over 4 = 1 over 5 cr & ,,,,,,,x = 1 over 5 + 1 over 4 cr và ,,,,,,,,x = 9 over 20 cr ) 

c)

(eqalign và 2 – x = 4 over 7 cr và 2 – 4 over 7 = x cr và ,,,,,,,x = 10 over 7 cr ) 

3. Viết những số đo độ dài

a) (2m,2dm = ,2m + 1 over 5m = 21 over 5m)

b) (12m5dm = 12m + 1 over 2m = 121 over 2m)

c) (15cm,8mm = 15 over 100m + 8 over 1000m = 158 over 1000m)

4. Biết (7 over 10) số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học tập đó gồm bao nhiêu học tập sinh?