b) \({2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} = ……………….\)

c) \({5 \over 6} – {2 \over 9} = ……………….\)

d) \(2{1 \over {10}} – {3 \over 4} – {2 \over 5} = ……………….\)

2. Tìm x

a) \(x + {3 \over 5} = {7 \over 2}\)

b) \(x – {1 \over 4} = {1 \over 5}\)

c) \(2 – x = {4 \over 7}\)

3. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

Mẫu: \(9m\,3dm\, = \,9m + {3 \over {10}}m = 9{3 \over {10}}m\)

a) 2m 2dm = …………………….

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 16

b) 12m 5dm = …………………….

c) 15cm 8mm = ………………….

Xem thêm: Giải Vnen Toán 7 Bài 9 Luyện Tập, Giải Vnen Toán 7 Bài 9: Số Thập Phân Hữu Hạn

4. Biết \({7 \over {10}}\) số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Đáp án

1. Tính

a) \({8 \over 5} + {3 \over {10}} = {{8 \times 2} \over {5 \times 2}} + {3 \over {10}} = {{16 + 3} \over {10}} = {{19} \over {10}}\)

b) \({2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} = {{2 \times 4} \over {3 \times 4}} + {{3 \times 3} \over {4 \times 3}} + {{1 \times 2} \over {6 \times 2}} = {{8 + 9 + 2} \over {12}} = {{19} \over {12}}\)

c) \({5 \over 6} – {2 \over 9} = {{5 \times 3} \over {6 \times 3}} – {{2 \times 2} \over {9 \times 2}} = {{15 – 4} \over {18}} = {{11} \over {18}}\)Quảng cáo - Advertisements


d) \(2{1 \over {10}} – {3 \over 4} – {2 \over 5} = {{21} \over {10}} – {3 \over 4} – {2 \over 5}\)

\(= {{21 \times 2} \over {10 \times 2}} – {{3 \times 5} \over {4 \times 5}} – {{2 \times 4} \over {5 \times 4}}\)

\(= {{42 – 15 – 8} \over {20}} = {{19} \over {20}}\)

2. Tìm x

a)

\(\eqalign{ & x + {3 \over 5} = {7 \over 2} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,x = {7 \over 2} – {3 \over 5} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,x = {{29} \over {10}} \cr} \)

b)

\(\eqalign{ & x – {1 \over 4} = {1 \over 5} \cr & \,\,\,\,\,\,\,x = {1 \over 5} + {1 \over 4} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,x = {9 \over {20}} \cr} \) 

c)

\(\eqalign{ & 2 – x = {4 \over 7} \cr & 2 – {4 \over 7} = x \cr & \,\,\,\,\,\,\,x = {{10} \over 7} \cr} \) 

3. Viết các số đo độ dài

a) \(2m\,2dm = \,2m + {1 \over 5}m = 2{1 \over 5}m\)

b) \(12m5dm = 12m + {1 \over 2}m = 12{1 \over 2}m\)

c) \(15cm\,8mm = {{15} \over {100}}m + {8 \over {1000}}m = {{158} \over {1000}}m\)

4. Biết \({7 \over {10}}\) số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?