(4 over 10 + 7 over 10 = ………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18 over 5 – 4 over 5 = ………..)

b) 

(eqalign và 5 over 7 + 4 over 9 = ……………….. cr & 4 over 5 – 2 over 3 = ……………….. cr & 9 over 11 + 3 over 8 = ………………… cr & 16 over 25 – 2 over 5 = ………………… cr )

2. Tính

a) (5 + 3 over 5 = …………..)

b) (10 – 9 over 16 = ………….)

c) (2 over 3 – (1 over 6 + 1 over 8) = ………………..)

3.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 trang 9

Một thư viện gồm số sách là sách giáo khoa, số sách là truyện thiếu thốn nhi, còn lại là sách giáo viên. Hỏi sách gia sư chiến bao nhiêu tỷ lệ số sách vào thư viện.

Đáp án

1.

Xem thêm: Soạn Địa 10 Bài 5 : Vũ Trụ, Tóm Tắt Lý Thuyết Địa Lý 10 Bài 5

Tính

a)

(eqalign và 4 over 10 + 7 over 10 = 4 + 7 over 10 = 11 over 10 cr & 18 over 5 – 4 over 5 = 18 – 4 over 5 = 14 over 5 cr )Quảng cáo

b)

(eqalign & MSC:63;,,,,,,5 over 7 + 4 over 9 = 5 imes 9 over 7 imes 9 + 4 imes 7 over 9 imes 7 = 45 + 28 over 63 = 73 over 63 cr & MSC:15;,,,,,,,4 over 5 – 2 over 3 = 4 imes 3 over 5 imes 3 – 2 imes 5 over 3 imes 5 = 12 – 10 over 15 = 2 over 15 cr & MSC:88;,,,,,,,9 over 11 + 3 over 8 = 9 imes 8 over 11 imes 8 + 3 imes 11 over 8 imes 11 = 72 + 33 over 88 = 105 over 88 cr và MSC:25;,,,,,,,,16 over 25 – 2 over 5 = 16 over 25 – 2 imes 5 over 5 imes 5 = 16 – 10 over 25 = 6 over 25 cr )

2. Tính

a) (5 + 3 over 5 = 5 over 1 + 3 over 5 = 5 imes 5 over 1 imes 5 = 25 + 3 over 5 = 28 over 5)

b) (10 – 9 over 16 = 10 over 1 – 9 over 16 = 10 imes 16 over 1 imes 16 – 9 over 16 = 160 – 9 over 16 = 151 over 16)

c)

(eqalign & MSC:24 cr & 2 over 3 – (1 over 6 + 1 over 8) = 2 over 3 – (1 imes 4 over 6 imes 4 + 1 imes 3 over 8 imes 3)cr &= 2 over 3 – (4 + 3 over 24) = 2 over 3 – 7 over 24 cr và = 2 imes 8 over 3 imes 8 – 7 over 24 = 16 over 24 – 7 over 24 = 9 over 24 = 3 over 8 cr )

3. 

*

Phân số chỉ tổng cộng sách giáo khoa cùng truyện trẻ em là:

(60 over 100 + 25 over 100 = 85 over 100) (số sách của thư viện)

Phân số chỉ số sách giáo viên gồm trong thư viện là:

(100 over 100 – 85 over 100 = 15 over 100) (số sách của thư viện)