A. Nắm tắt kiến thức Este

– quan niệm : Khi cố kỉnh nhóm OH ở team cacboxyl của axit cacbohidric bởi nhóm OR thì được este. Bí quyết chung của este là RCOOR’.

Bạn đang xem: Hóa 12 bài 1 bài tập

– tên thường gọi : tên gốc R’ + tên nơi bắt đầu axit RCOO.

– tính chất hóa học : phản bội ứng thủy phân.

+ Trong môi trường xung quanh axit :

RCOOR’ + H2O  RCOOH + R’OH.

+ Trong môi trường thiên nhiên bazơ : bội phản ứng xà chống hóa.

RCOOR’ +NaOH →t0 RCOONa + R’OH.

– Điều chế bởi phản ứng este hóa.

– Ứng dụng : được dùng làm dung môi để tách, chiết, phân phối chất dẻo, làm cho hương liệu vào công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm…

B. Giải bài xích tập Este Hóa 12 trang 7

Bài 1. Những vạc biểu dưới đây đúng tuyệt sai ?

a) Este là thành phầm của bội phản ứng giữa axit cùng ancol.

b) Este là hợp hóa học hữu cơ trong phân tử có nhóm COO– .

c) Este no, đối kháng chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2.

d) Hợp hóa học CH3COOC2H5 thuộc nhiều loại este.

e) Săn phẩm của bội nghịch ứng giữa axit cùng ancol là este.

*

a) S B) S vị phân tử este không có anion COO– 


Quảng cáo


c) Đ d) Đ e) S

Bài 2. Ứng với phương pháp phân tử C4H8O2 gồm bao nhiêu đồng phân của nhau ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5.

Đáp án C.

CH3 – CH2 – COO – CH3

CH2 – COO – CH2 – CH3

HCOO – CH2 – CH2 – CH3

Bài 3 trang 7 Hóa 12: Chất X tất cả công thức phân tử C4H8O2. Lúc X tính năng với dung dịch NaOH sinh ta chất Y gồm công thức C2H3O2Na. Công thức kết cấu của X là :

A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5. D. HCOOC­3H5.

Đáp án C.


Quảng cáo


Bài 4. Thủy phân este tất cả công thức phân tử C4H8O2 trong hỗn hợp NaOH thu được hỗn hợp hai hóa học hữu cơ Y và Z trong các số ấy Z tất cả tỉ khối tương đối so cùng với H2 là 23. Tên của X là

A. Etyl axetat. B. Metyl axetat.

C. Metyl propionate D. Propyl fomat.

Đáp án A.

*

Z tất cả tỉ khối tương đối so cùng với H2 bởi 23 =>MZ = 46g/mol.

Z là C2H5OH vậy Y là CH3COONa. Tên thường gọi của Y là etyl axetat.

Bài 5. Phản ứng thủy phân của este trong môi trường thiên nhiên axit với bazơ không giống nhau ở điểm nào ?

Trả lời: Phản ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh axit : tạo nên axit, ancol, với phản ứng thuận nghịch.

Trong môi trường thiên nhiên bazơ : tạo ra muối của axit, ancol với là phản bội ứng không thuận nghịch.

Bài 6 trang 7 Hóa 12 : Đốt cháy trọn vẹn 7,4g este X solo chức nhận được 6,72 lít khí CO2 (dktc) và 5,4g nước.

a) xác định công thức phân tử của X.

Xem thêm: How To Solve $Sin X +Cos X = 1 If 0 ≤ X ≤ 2Π, Solve Sin X − Cos X = 1 If 0 ≤ X ≤ 2Π

b) Đun 7,4g X trong dung dịch NaOH vừa đủ cho đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được 3,2g ancol Y cùng một lượng muối bột Z. Viết công thức kết cấu của X và tính cân nặng của Z.