§4. LUYỆN TẬP ESTE - CHÁT BÉOBÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOASo sánli chất héo và esie về: Thành xịt nyuyên tố, đục điểm cấu lạo phân lừ cùng linlt cliũl hóa học.Khi dun hồn thích hợp 2 axil cachoxylic vài ba yUxerol (axil H;SOj làm cho xúc lác) rất có thể thu dược mấy Irieste? Viết côny thức cấu lạo cứu các chất này.Klìi thúy phân (xúc lác axil) một este thu dược ylixerol vù hồn phù hợp axil stearic (CnHnCOOH) và axil pánmitic (CnHuCOOH) theo ti lệ mo! 2 : I.Esie bao gồm thế tất cả côny lliức cấu lạo như thế nào sau dây "!B. C17H„COOCH2C|7H31COOCHC|7H35COQCH2 D. C|7H33COOCH2C|3H31COOCHC|5H3ICOOCH2A. C|7H35COOCH2 C|7H35COOCHcI7h35cooch2c. C|7H„COOCH,C|7H33COOCHcI5h3Icooch2Làm huy lull 7,4 yam một este /1 no, dim chức Iliu dược một thế" licli khá hằny thể licit cùa 3,2 yarn lúc oxi lí cùny diều kiện nhiệt độ, áp suất.a) Tim CÔIIỊỈ thức phân lử của /Vh) thực hiện phàn ứny xà pltòny hóa 7,4 yam /A vái duny dịch NaOH đến lúc pllán ứny trả loàn thu dược sán phẩm tất cả 6,8 yarn muối. Tun câny thức can chế tạo và lên yọi cùa /A.Khi llìiiy phân II yum một este X lliu dược 0,92 yarn ylixerol, 3,02 yarn natri linoleul CuHuCOONu cùng m yarn muối bột cùa nulri oleut CnHỉịCOONu.Tinh yiá trị cùa u. III. Viết còny thức câu tạo gồm thế có cùa X.Thủy phân trả loàn 8,8 yum este dim chức, mạch hờ X cùng với 100 ml duny dịch KOH yên ổn (vừa dù) thu dược 4,8 yarn IIIỘI uncol Y. Thương hiệu yọi của X làA. Etyl formiatII.etyl propionalc. Elyl axelalI), propyl axelalDốt cháy hoàntoàn3.7yarn một esie iliincliức Xthudược 3,36 lít khiCO; (ilklc) với 2.7 yarn nưTic.Cônythức pliân lử cùa X là/1. C;HjO;II.C,HtO;c. C4HXO;I>. CdLO;10. 4 yarn hồn thích hợp Xyồm axil axelic với etyl axetut lácilụny vừa ihi cùng với 130 yam tluny dịch nalri liidroxil4%.Phần trăm khối lượny diu elyl axelal trolly liồn đúng theo baityA. 22%11.42,3%c.57.7%D.88%Hướng dẫn giảiChất béoEsteThành phần nguyên tốc, H, 0.c, H. 0.Đặc điểm cấu trúc phân lửEste của glixerol và axit béoEste của ancol bất kể và axit bâĩ kìTính hóa học hóa họcThủy phân trong môi trường axil với kiềmThủy phân trong môi trường axit và kiềm2. Đặt CTTQ cùa nhị axil là R|COOH cùng R2COOH. Còng thức kết cấu có thể tất cả là:R, -COO-CH,R. -COO-CHIR, -COO-CHR, -COO-CHR, -COO-CH-,R2 -COO-CHR -COO-CH*rJ -coo-chỊR, -COO-CHIR, -COO-CHIR, -COO-CH,IR2 -COO-CHR7 -COO-CH,R, -COO-CHjIR, -COO-CHR, -COO-CHIR2 -COO-CH,R, -COO-CH-Chọn B. Vị :CI7HỊSCOO-CH2I1°5H3iCOO-CH+ 3NaOH—»C,H5(OH), + 2C17H3,COONa+ C15H3|COONa C|7H„COO-CH2a) Đặt CTTQ của esle no 1-1 chức A là CkH2kO2 hoặc RCOOR" 3.2Theo hài la có VA = V(1 => na = n„ = -- - 0,1 mol132=>0,l.( 14k + 32) = 7,4 => k = 3CTPT của A là C3H6O2.b) RCOOR" + NaOH > RCOONa + R"OH 0,1 -> 0,1Ta có: 0,1.( R + 67) = 6,8 => R = l(H-)Công thức câu chế tạo của A: H-COO-CH2-CH3 (Etyl íọmat)0.92,3.02Số mol glixcrol: —~ =0,01 mok số moi CpHiiCOONa:_ =0,01 mol.92302=> X chứa 1 gốc C|7H3ICOO cùng 2 nơi bắt đầu C|7H33COOCTPTcủa X: (CI7H3,COO)C3H3(OCOC|7H33)2^23H3(OCOCi7H33)2+3NaOH—>C3H3(OH)3+C17H3|COONa+2C|7H33COONa OCOC|7H„0,010,01->0,02Ta có: m = 0,02.304 = 6,08 (g)Áp dụng định pháp luật bảo loạn khối lượnga + 0,03.40 = 0,92 + 3.02 + 6,08 => a = 8,82 (g).CTCTcủaX: C|7H„COO-CH2hoặcC|7H„COO-CH2C|7H„COO-CHCI7H3iCOO-CHc|7h„coo - ch2ci7h„coo - ch2Chọn c : Đặt CTTQ của X là RCOOR". Số mol KOH 0.1 molRCOOR" + KOH —d—> RCOOK + R"OH 0,1 -> 0,1 -> 0,1Ta co: 0,1.(R" + 17) = 4.6 => R" = 29(C2H5-). CTCT của ancol CH,CH2OH Áp dụng định hiện tượng hảo toàn khối lượng8^8 + 0,1.56 = 0,l(R + 83) + 4,6 => R = 15 (CH.,-)CTCT của X là CH,COOCH2CH, (Etyl axetal)Chọn B. Nrn = 3’36 _ Q 15 m I _- 0,15 (mol)co; 22(4H:o 18=> nCOi = nH o => X là este no đrtn chức.Đặt CTTQ của X là C„H2„O2 hoặc RCOOR" (X mol)CnH2nO2 +— O2 —> nCO2 + nH2OX—> nxí nx =0,15í X =0,1Ta có: 60x + 88y = 10,4 (*)CHíCOOH + NaOHCH,COONa + H2O(1)X—> XCH,COOC2Hs +NaOH —CH,COONa + C2H5OH (2) y -> yTừ (1) và (2) => X + y = -—7^- (**)x=o,l y =0,05100.40Giải hệ (*) cùng (**) ta đượcPhần trăm trọng lượng etyl axelat trong tất cả hổn hợp ’= 42,30%.. 6 J6.110,4BÀI TẬP ĐỀ NGHỊĐun 6 gam CHịCOOH cùng với 6 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm cho xúc lác, công suất phản ứng là 50%). Khối lượng este tạo ra thành là A. 4,4 gam.B. 5,2 gam.c. 8,8 gam. D. 6,0 gam.Este solo chức X gồm tỉ khối hơi sơ vơi CH4 là 6,25. Cho đôi mươi gam X lác dụng cùng với 300 ml hỗn hợp KOH im (đun nóng). Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thu được 28 gam chât rắn khan. Công thức cấu tạo cùa X làA. CH,-COO-CH=CH-CH.,.B. CH2=CH-CH2-COO-CH3.c. CH2=CH-COO-CH2-CH.,.D. CHj-CH2-COO-CH=CH2.Xà chống hóa trọn vẹn 22,2 gam hồn hựp tất cả hai este HCOOC2H5 với CH3COOCH3 bởi dung dịch NaOH yên ổn đun nóng. Thể tích dung dịch NaOH tôi thiểu nên dùng làA. 150 ml.B. 400 ml.c. 200 ml. D. 300 ml.Đun CbẸCOOH VƠI một ancol 1-1 chức X chiếm được este có phần trăm trọng lượng oxi vào phân tử là 43,24%. Công thức cấu tạo thu gọn của X làA. CH3OH.B. C2H5OH.c. C3H7OH. D. C4HvOH.Đun lạnh lipit phải vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, trả sử bội phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khôi lượng glixcrol thu được là :A. 13.800 kg.B. 6,975 kg.c. 4,600 kg. D. 9,200 kg.Hãy lựa chọn câu sai khi nói tới lipil :Ớ ánh sáng phòng, lipit động vật hoang dã thương ơ tinh thần rắn, thành phần cấu tạo chứa nhà yếu các gốc axil mập no.Ớ nhiệt độ phòng, lipit thực vật dụng thương ơ tâm lý lỏng, thành phần câu tạo đựng chủ yếu những gốc axil khủng không no.c. Các lipit đều nặng hơn nước, ko tan trong những chất hữu cơ như xăng, ben/cn,...Các lipit đều nhẹ hơn nước, lan trong các châl cơ học như xăng, ben/.en,...Xà chống hóa hoàn toàn 17.24 gam châì béo đề xuất vừa đúng 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu dược khối lượng xà chống làA. 17,80 gam.B. 18,24 gam. C. 16,68 gam. D. 18,38 gam.X là một eslc no đối kháng chức, có li khối hơi đối vơi CH4 là 5,5. Nốu lấy đun 2,2 gam estc X vơi dung dịch NaOH dư thu được 2,05 gam muối. Công thức câu lạo của X làA. HCOOCH2CH2CH3.B. C2HsCOOCH3.c. CH,COOC2Hs.D. HCOOCH(CH3)2.Hồn phù hợp X bao gồm axit HCOOH và axil CHìCOOH (tỉ lệ mol 1:1). Mang 5,3 gam các thành phần hỗn hợp X công dụng vơi 5.75 gam C2HsOH (cô xúc lác H2SO4 đạc) chiếm được m gam hỗn hỢp estc (hiệu suất của các phản úhg cste hóa rất nhiều băng 80%). Quý hiếm của m làA. 10,12 gam. B. 6,48 gam.c. 8,10 gam. D. 16,20 gam.Đôi cháy trọn vẹn 0,02 mol CHiCOOH cùng 0.01 mol este no đơn chức X nên vừa đúng 0,09 mol o2, chiếm được 0.08 mol co2 với 0.08 mol H2O. Số đồng phân về tối đa của X vào trương hợp này làA. 2.B. 4." c. 3.D. 5.. ĐÁP ÁN: 1. A 2. D 3. D 4. A 5. C 6. C 7. A 8. C 9.


Bạn đang xem: Hóa 12 bài 4 luyện tập este và chất béo


Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Đại Học Môn Toán Khối B Năm 2014 ❣️✔️✔️✔️, Đáp Án Đề Thi Đại Học Khối B Năm 2014

B 10. B