Vì ABCD là hình vuông nên (AC = BD = asqrt 2 Rightarrow OA = dfrac12AC = dfracasqrt 2 2)

(SO ot left( ABCD ight) Rightarrow SO ot OA Rightarrow Delta SOA) vuông trên O( Rightarrow SO = sqrt SA^2 - OA^2 = sqrt a^2 - dfraca^22 = dfracasqrt 2 2)

( Rightarrow V_S.ABCD = dfrac13SO.S_ABCD = dfrac13dfracasqrt 2 2.a^2 = dfraca^3sqrt 2 6)

( Rightarrow V = 2dfraca^3sqrt 2 6 = dfraca^3sqrt 2 3)


Đáp án yêu cầu chọn là: d


...

Bạn đang xem: Khối bát diện đều


Bài tập tất cả liên quan


Khái niệm về thể tích của khối nhiều diện (thể tích khối chóp) Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho khối chóp rất có thể tích (V), diện tích đáy là (S) và chiều cao (h). Chọn cách làm đúng:


Phép vị tự tỉ số (k > 0) biến đổi khối chóp hoàn toàn có thể tích (V) thành khối chóp có thể tích (V"). Khi đó:


Cho khối chóp tam giác (S.ABC), trên các cạnh (SA,SB,SC) theo thứ tự lấy những điểm (A",B",C"). Khi đó:


Đáy của hình chóp $S.ABCD$ là một hình vuông cạnh (a). ở bên cạnh (SA) vuông góc với dưới mặt đáy và tất cả độ lâu năm là (a). Thể tích khối tứ diện (S.BCD) bằng:


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả (ABCD) là hình thang vuông tại (A) và (D) vừa lòng (SA ot left( ABCD ight)) cùng (AB = 2AD = 2CD = 2a = sqrt 2 SA). Thể tích khối chóp (S.BCD) là:


Cho hình chóp (S.ABCD) có (SA ot left( ABCD ight)). Biết (AC = asqrt 2 ), cạnh (SC) sinh sản với lòng một góc (60^0) và mặc tích tứ giác (ABCD) là (dfrac3a^22). Gọi (H) là hình chiếu của (A) trên cạnh (SC). Tính thể tích khối chóp (H.ABCD).


Cho hình chóp (S.ABC) gồm (SA ot SB,SB ot SC,SA ot SC;SA = 2a,SB = b,SC = c). Thể tích khối chóp là:


Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) vuông trên (A) và (SB) vuông góc cùng với đáy. Biết (SB = a,SC) phù hợp với (left( SAB ight)) một góc (30^0) với (left( SAC ight)) hợp với đáy (left( ABC ight)) một góc (60^0). Thể tích khối chóp là:


Cho tứ diện (ABCD) có các cạnh (AB,AC,AD) song một vuông góc cùng với nhau, (AB = 6a,AC = 7a,AD = 4a). Hotline (M,N,P) thứu tự là trung điểm của những cạnh (BC,CD,DB). Thể tích (V) của tứ diện (AMNP) là:


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình vuông cạnh (a). Khía cạnh phẳng (left( SAB ight)) và (left( SAD ight)) cùng vuông góc với phương diện phẳng (left( ABCD ight)). Đường trực tiếp (SC) tạo với đáy góc (45^0). Call (M,N) lần lượt là trung điểm của (AB) với (AD). Thể tích của khối chóp (S.MCDN) là:


Cho khối lăng trụ tam giác các (ABC.A_1B_1C_1) có toàn bộ các cạnh bằng (a). điện thoại tư vấn (M) là trung điểm của (AA_1). Thể tích khối chóp (M.BCA_1) là:


Cho hình chóp hầu như $S.ABCD$ có ở kề bên và cạnh đáy bằng $a$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là:


Cho hình chóp tam giác gần như $S.ABC$ bao gồm cạnh đáy bằng $a$, góc giữa ở kề bên và dưới mặt đáy bằng (60^0). Tính thể tích khối chóp $S.ABC$?


Cho hình chóp phần lớn $S.ABCD$ có diện tích đáy là (16cm^2), diện tích một mặt bên là (8sqrt 3 cm^2). Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là:


Cho hình chóp tam giác hầu như $S.ABC$ bao gồm cạnh đáy bởi $a$ cùng mặt bên phù hợp với đáy một góc (60^0). Thể tích khối chóp $S.ABC$ là:


Cho hình chóp tứ giác mọi $S.ABCD$ có độ cao $h$, góc nghỉ ngơi đỉnh của mặt bên bằng (60^0). Thể tích hình chóp là:


Thể tích khối chén diện đều cạnh (a) bằng:


Cho hình chóp (S.ABC) lòng (ABC) là tam giác vuông tại (A,AB = a,AC = asqrt 3 ). Tam giác $SBC$ đều nằm trong mặt phẳng vuông góc cùng với đáy. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$


Cho hình chóp phần đa $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $2a$. Khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng $SA$ và $CD$ bởi (asqrt 3 ). Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là:


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình vuông cạnh (a), (SA) vuông góc với phương diện phẳng đáy (left( ABCD ight)) cùng (SA = a). Điểm $M$ trực thuộc cạnh $SA$ làm sao cho (dfracSMSA = k). Khẳng định $k$ sao để cho mặt phẳng (left( BMC ight)) phân chia khối chóp (S.ABCD) thành nhì phần có thể tích bằng nhau.


Cho tứ diện những $ABCD$ gồm cạnh bởi $8$. Ở bốn đỉnh tứ diện, tín đồ ta giảm đi những tứ diện đều đều nhau có cạnh bằng $x$, biết khối nhiều diện chế tạo ra thành sau khoản thời gian cắt có thể tích bởi (dfrac34) thể tích tứ diện $ABCD$. Giá trị của $x$ là:


Cho hình chóp (S.,ABC) gồm (AB = AC = 4,,BC = 2,,SA = 4sqrt 3 ), (widehat SAB = widehat SAC = 30^0). Tính thể tích khối chóp (S.,ABC.)


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình vuông vắn cạnh (a), hình chiếu vuông góc của (S) trên mặt dưới nằm trong hình vuông (ABCD). Biết rằng (SA) với (SC) sinh sản với đáy những góc bằng nhau, góc giữa (SB) và đáy bởi (45^0), góc giữa (SD) với đáy bằng (alpha ) với ( an alpha = dfrac13). Tính thể tích khối chóp vẫn cho.


Cho tứ diện (ABCD) bao gồm (G) là vấn đề thỏa mãn (overrightarrow GA + overrightarrow GB + overrightarrow GC + overrightarrow GD = overrightarrow 0 ). Phương diện phẳng đổi khác chứa (BG) và giảm (AC,,,AD) theo thứ tự tại (M) với (N). Giá bán trị nhỏ tuổi nhất của tỉ số (dfracV_ABMNV_ABCD) là


Cho tứ diện (ABCD) có thể tích bằng (18). Hotline (A_1) là giữa trung tâm của tam giác (BCD); (left( p ight)) là khía cạnh phẳng qua (A) sao để cho góc thân (left( p ight)) cùng mặt phẳng (left( BCD ight)) bởi (60^0). Những đường thẳng qua (B,,,C,,,D) tuy vậy song cùng với (AA_1) giảm (left( p ight)) lần lượt tại (B_1,,,C_1,,,D_1). Thể tích khối tứ diện (A_1B_1C_1D_1) bằng?


Cho khối chóp tứ giác mọi (S.ABCD) bao gồm cạnh đáy bởi (a) và rất có thể tích (V = dfraca^3sqrt 3 6). Tra cứu số (r > 0) sao cho tồn trên điểm (J) nằm trong khối chóp mà khoảng cách từ (J) đến các mặt mặt và mặt dưới đều bởi (r)?


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình bình hành. Call (M,,,N) theo thứ tự là trung điểm của các cạnh (AB,,,BC). Điểm (I) ở trong đoạn (SA). Biết mặt phẳng (left( MNI ight)) chia khối chóp (S.ABCD) thành nhì phần, phần cất đỉnh (S) hoàn toàn có thể tích bởi (dfrac725) lần phần còn lại. Tính tỉ số (dfracIAIS)?


Cho hình chóp (S.ABC) gồm đáy (ABC) là tam giác đều cạnh bằng (sqrt 6 ). Biết rằng những mặt mặt của hình chóp có diện tích s bằng nhau và một trong các các ở kề bên bằng (3sqrt 2 ). Tính thể tích bé dại nhất của khối chóp (S.ABC)


Một khối chóp tam giác có cạnh đáy bởi 6, 8, 10. Một kề bên có độ dài bởi (4) và tạo thành với đáy góc (60^0). Thể tích của khối chóp kia là:


Nếu một khối chóp có thể tích bởi (a^3) và ăn mặc tích mặt đáy bằng (a^2) thì độ cao của khối chóp bằng:


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình thang, (AD) tuy vậy song với (BC), (AD = 2BC). điện thoại tư vấn (E), (F) là hai điểm lần lượt nằm trên những cạnh (AB) cùng (AD) sao để cho (dfrac3ABAE + dfracADAF = 5) ((E,,,F) ko trùng với (A)), Tổng giá bán trị lớn nhất và giá chỉ trị bé dại nhất của tỉ số thể tích nhì khối chóp (S.BCDFE) cùng (S.ABCD) là: 


Cho hình chóp (S.ABC) gồm đáy (ABC) là tam giác vuông tại (A,,,BC = 2AB = 2a.) sát bên (SC) vuông góc với đáy, góc giữa (SA) và đáy bằng (60^0.) Thể tích khối chóp đó bằng:


*

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình thoi cạnh bởi (2), (angle BAD = 60^0), (SA = SC) và tam giác (SBD) vuông cân nặng tại (S). Gọi (E) là trung điểm của (SC). Khía cạnh phẳng (left( p. ight)) qua (AE) và giảm hai cạnh (SB,,,SD) theo lần lượt tại (M) cùng (N). Thể tích lớn nhất (V_0) của khối nhiều diện (ABCDNEM) bằng:


Cho tứ diện (ABCD) có (AB = asqrt 6 ,) tam giác (ACD) đều, hình chiếu vuông góc của (A) lên mặt phẳng (left( BCD ight)) trùng với trực vai trung phong (H) của tam giác (BCD,) phương diện phẳng (left( ADH ight)) tạo thành với khía cạnh phẳng (left( ACD ight)) một góc (45^0.) Tính thể tích khối tứ diện (ABCD.)


Khối chóp tất cả đáy là hình bình hành, một cạnh đáy bằng (a) cùng các ở bên cạnh đều bằng (asqrt 2 ). Thể tích của khối chóp có mức giá trị lớn số 1 là:


Cho hình chóp phần đông (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông vắn cạnh (a), ở kề bên bằng (asqrt 2 ). Xét điểm (M) biến hóa trên mặt phẳng (SCD) thế nào cho tổng (Q = MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 + MS^2) bé dại nhất. Gọi (V_1) là thể tích của khối chóp (S.ABCD) với (V_2) là thể tích của khối chóp (M.ACD). Tỉ số (dfracV_2V_1) bằng


Khối chóp tam giác bao gồm độ nhiều năm 3 cạnh khởi nguồn từ một đỉnh là (a,,,2a,,,3a) có thể tích lớn số 1 bằng


Cho hình chóp S.ABCDABCD là hình chữ nhật, (AB = 2a,)(AD = a)(left( a > 0 ight)). M là trung điểm của AB, tam giác SMC vuông trên S, (left( SMC ight) ot left( ABCD ight),)(SM) tạo ra với lòng góc (60^circ ). Thể tích của khối chóp S.ABCD là:


Cho hình chóp (S.ABC), lòng là tam giác (ABC) bao gồm (AB = BCsqrt 5 ), (AC = 2BCsqrt 2 ), hình chiếu của (S) lên khía cạnh phẳng (left( ABC ight)) là trung điểm (O) của cạnh (AC). Khoảng cách từ (A) mang lại mặt phẳng (left( SBC ight)) bằng 2. Phương diện phẳng (left( SBC ight)) hợp với mặt phẳng (left( ABC ight)) một góc (alpha ) cố đổi. Biết rằng giá trị bé dại nhất của thể tích khối chóp (S.ABC) bằng (dfracsqrt a b), trong những số ấy (a,,,b in mathbbN^*), (a) là số nguyên tố. Tổng (a + b) bằng:


Cho hình chóp S.ABC bao gồm (SA = SB = SC = asqrt 3,) (AB = AC = 2a,BC = 3a). Thể tích khối chóp S.ABC bằng:


Cho khối chóp S.ABCD rất có thể tích bằng (4a^3), đáy ABCD là hình bình hành. Call M là trung điểm của cạnh SD. Biết diện tích tam giác SAB bởi (a^2). Tính khoảng cách từ M tới khía cạnh phẳng (left( SAB ight)).


Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh B, (AB = 4,SA = SB = SC = 12). Hotline M, N, E thứu tự là trung điểm AC, BC, AB. Bên trên cạnh SB lấy điểm F làm sao cho (dfracBFBS = dfrac23). Thể tích khối tứ diện (MNEF) bằng


Cho hình tứ diện hầu hết (ABCD) gồm độ dài những cạnh bởi (1). Call (A",,,B",,,C",,,D") lần lượt là vấn đề đối xứng của (A,,,B,,,C,,,D) qua những mặt phẳng (left( BCD ight),,,left( ACD ight),,,left( ABD ight),,,left( ABC ight)). Tính thể tích của khối tứ diện (A"B"C"D").


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình thoi cạnh (a) với góc (widehat BAD = 60^circ .) Hình chiếu vuông góc của S lên phương diện phẳng đáy là giữa trung tâm G của tam giác BCD, góc giữa SA với đáy bởi (60^circ )

a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

b) Tính khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng AC và SB.

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 6: Tìm Chữ Số Tận Cùng Của Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình thoi cạnh (a) cùng góc (widehat BAD = 60^circ .) Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng đáy là giữa trung tâm G của tam giác BCD, góc thân SA cùng đáy bởi (60^circ )


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình bình hành. Mang (M,,N) theo lần lượt là trung điểm các cạnh (SB,,SD;,K) là giao điểm của mặt phẳng (left( AMN ight)) và (SC.) call (V_1) là thể tích của khối chóp (S.AMKN), (V_2) là thể tích của khối nhiều diện lồi (AMKNBCD). Tính (dfracV_1V_2.)


Đề thi trung học phổ thông QG 2020 – mã đề 104

Cho hình chóp gần như (S.ABCD) có tất cả các cạnh bởi (a) với (O) là trung khu của đáy. điện thoại tư vấn (M,N,P,Q) theo thứ tự là những điểm đối xứng với (O) qua trọng tâm của các tam giác (SAB,,,SBC,,,SCD,,,SDA) cùng (S") là vấn đề đối xứng cùng với (S) qua (O). Thể tích khối chóp (S"MNPQ) bằng


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.